Vi lär av varandra

Barnkör på scen.

Svenska barnläkarföreningen bjöd in till konferens med tema ”Hållbar utveckling” och ”Global hälsa”, där hälsoaspekter kring barn på flykt särskilt uppmärksammades.

Konferensen inleddes med att elever från en förberedelseklass i Östersund hälsade välkomna, berättade om sin skola och bjöd oss att lyssna på några fina välkomstsånger. Kören utstrålade kraft och gemenskap och vi lät oss alla imponeras av hur ledigt eleverna framförde sina budskap på det svenska språket. Det var en fin inramning på en viktig och intressant konferens.

Skolöverläkare Stefan Kling och jag, Caroline Söderholm organisationspsykolog på Pedagogisk Inspiration, var inbjudna till konferensen för att prata om skolans betydelse för nyanlända barns hälsa och elevhälsans roll i att bygga upp en hälsofrämjande och utvecklande skola och ett bra bemötande av nyanlända elever. Vi pratade under rubriken ”En trygg elevhälsa i en föränderlig värld”. Vår förhoppning var att ge barnläkare och sjukvårdspersonal en inblick i skolans värld samt hitta gemensamma beröringspunkter som kan inspirera till att utveckla metoder för bemötande, behandling och samverkan. Min förhoppning var också att själv få med inspiration från konferensen hem till vår skolorganisation.

Under två dagar tog jag och Stefan del av flera intressanta föreläsningar. Här följer en kort resume. Förste talare var professor Olle Lundberg, ordförande för kommissionen för jämlik hälsa. Kommissionens uppdrag är att lämna förslag till regeringen som kan bidra till att häsloklyftorna i samhället minskar. Olle inledde med att lyfta fram Malmös väg mot en hållbar framtid  som ett positivt och medvetet initiativ i detta arbete. Vidare pratade han om kunskap och kompetens som viktiga aspekter för hälsa. Han pratade om kompensatoriska system i förskola och skola, där den som behöver mer ska få mer. Att investera i hälsoaspekter innebär också att man behöver planera på lång sikt.

Mikael Ribbenvik, ställföreträdande generaldirektör och operativ chef på Migrationsverket, berättade om hur migrationsverkets har haft en beredskapsplan för ökning av antal flyktingar, men att man inte hade beredskap för att hantera ett flyktingmottagande av den omfattning som vi var med om 2015. Migrationsverket, liksom andra verk och myndigheter, fick ”bygga medan det hände”. Detta känner vi väl igen ifrån skolans värld!Bild1

Dr Lars H Gustavsson presenterade ”Möta barn på flykt – en enkel handbok för alla”. Detta är en handbok för alla som möter barn på flykt. Jag rekommenderar alla skolledare att ladda ner eller beställa den, från Unicef, till er personal. Förutom allt viktigt som handlar om bemötande av barnen, så rekommenderar jag avsnittet som heter ”Ta hand om dig själv, samarbeta – be om hjälp!”, med råd för kraft och arbetsglädje.

Barnombudsmannen Fredrik Malmberg, pratade om det viktiga arbetet med ”Att arbeta för att barnens egna röster blir hörda”. I likhet med många av talarna utgick han från Barnkonventionen. I paneldebatten efter första dagen diskuterades det flitigt hur det kommer att märkas i arbetet med och kring barn, när barnkonventionen snart blir svensk lag.

Dag två inleddes med att representanter från socialtjänsten i Östersund berättade om livet i väntan på och efter asylbeslut. Efter detta var det skolans tur att ta plats. Först ut var en pedagog och en socialsekreterarare från Slussen i Kristianstad. Slussen är Kristianstads kommuns verksamhet för mottagande av nyanlända familjer med barn, som ska börja i förskola och skola. Vårdnadshavare och barn tillbringar tillsammans fyra veckor i Slussen, innan de börjar i ordinarie skolverksamhet. Under denna period görs en kartläggning av elevernas bakgrund, kunskaper och intressen. Vårdnadshavarna får samtidigt en 16 timmars samhällsinformation. Slussen är en verksamhet som är väl värd att göra ett studiebesök hos, för att få lite nya idéer kring hur vi kan utveckla vårt mottagande i skolan.

Sist ut var Stefan Kling och jag. Vi pratade om hur hälsa och lärande går hand i hand och kring skolan som viktigt salutogen faktor för elevernas hälsa och utveckling. Vi berättade hur Grundskoleförvaltningen i Malmö har organiserat mottagandet av nyandlända elever och hur alla elever som skrivs in i Malmö erbjuds hälsosamtal hos skolsköterska, där både risk- och friskfaktorer uppmärksammas. Vi pratade också om Elevhälsans viktiga roll vad det gäller hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete med nyanlända elever. I likhet med migrationsverket har skolorna i Malmö fått ”bygga medan det händer”. Under 2015 skrevs 1250 nyanlända grundskoleelever in i Malmö, nästan dubbelt så många som 2014. Vi är många, som på olika sätt arbetar mot Grundskoleförvaltningens vision ”Vi jobbar för varje elevs bästa skola”.

Det är en stor utmaning, som kräver stort engagemang på alla nivåer i vår organisation. Engagemang och kunskap finns det, men det är viktigt att vi också hinner stanna upp och reflektera över allt vi gör, förändra det som inte fungerar  så bra och vara nöjda med det som är bra! Det har varit lärorikt att tillsammans med Stefan få sätta ord på och berätta om elevhälsans viktiga arbete i mottagandet av Malmös nyanlända elever och om skolans salutogena kraft för nyanländas hälsa.

Vi har mycket kunskaper och erfarenheter på våra skolor och i vår organisation som vi alla kan känna oss stolta över och som det var roligt att få dela med sig av. Under konferensdagarna fick vi möjlighet att diskutera organisering av motagande, bemötande, undervisning och behandling av nyanlända barn med andra verksamhetsområden än skolan. Vi diskuterade samverkan mellan skola, socialtjänst och sjukvård och hur vi i nätverksarbete kan erbjuda nyanlända bättre skola och vård, vilket är till gagn för såväl utbildning, som hälsa och integration. Tillsammans kan vi göra skillnad! Det var med många nya tankar och idéer som Stefan och jag lämnade ett vinterkallt Östersund för att återvända till våren i Skåne!