Vad är skillnaden mellan svenska- och svenska som andraspråksinlärning?

Vi pedagoger som både har svenska- och svenska som andraspråkselever  vet att det ofta kan vara klurigt att planera, organisera och genomföra två olika kursplaner i samma klassrum, samtidigt som det ibland inte heller är helt oproblematiskt att faktiskt dela upp undervisningen och eleverna på ett givande vis i två olika ämnen. Dessutom kan inte minst föräldrar och eleverna själva bjuda motstånd till att delta i  andraspråksundervisningen. Om du någon gång känt dig osäker på vilka elever som ska läsa svenska och vilka som ska läsa svenska som andraspråk, samt hur du ska motivera detta, har du nytta av att känna till att vägen till ett första- respektive ett andraspråk skiljer sig åt, samt att bas och utbyggnad samspelar med varandra i språkutvecklingen.

Väg delas i två som går åt varsitt håll.
Vägen till ett första- respektive ett andraspråk ser olika ut.

En förstaspråksinlärare som börjar skolan har enligt språkforskningen i de allra flesta fall byggt sin språkliga bas utan explicit undervisning genom att vistas och få inflöde i sin språkliga miljö. Basen består av ett stort  ordförråd på ca 8 000–10 000 ord och dessutom flera andra språkliga förmågor som uttal, förståelse, samtalsstruktur, berättarstruktur och grammatik. Skolans roll blir här att bygga vidare mot ett mer avancerat och kunskapsrelaterat skolspråk efter kognitiv nivå.

Pyramid delad i tre delar.
Bas och utbyggnad måste utvecklas parallellt för andraspråksinläraren. Luckor i basen kan ge svårigheter längre fram.

En andraspråkselev behöver istället få just explicit undervisning kring både bas och utbyggnad utifrån språklig och kognitiv nivå.  I detta gedigna arbete med att både identifiera och jobba vidare med basen, och parallellt bygga mot utbyggnad och kunskapsrelaterat språk är språkutvecklade metoder, ett nära samarbete med studiehandledarna, förstaspråkets fortsätta utveckling, samt läroplanen i svenska som andraspråk superviktiga pusselbitar för eleven. I läroplanen för svenska som andraspråk står det i syftesdelen att eleven ska få rika möjligheter att kommunicera på svenska utifrån sin kunskapsnivå, utan att ställa för tidiga krav på språklig korrekthet….– Vad betyder detta för just din undervisning?

Utdrag ur läroplan med skillnad mellan svenska och sva.
Vem som har rätt till svenska som andraspråksundervisning står i förordningen. Läroplanerna i svenska och svenska som andraspråk har liknande mål, men innehåller också skillnader.

 

//Skrivet av Johanna Söderlund med input från alla i språkgruppen.

 

 

.