Skapade landskap inne i glasburkar.

Allas lika värde – Skapande skola med Drömmarnas hus och Örtagårdskolan

Elever och personal på Örtagårdskolan arbetar sedan höstterminens början aktivt med Allas lika värde. Ett värdegrundsarbete som skolan bedriver genom Skapande skola och tillsammans med Drömmarnas hus. Arbetet ska resultera i en utställning där elevernas röster gör sig hörda genom olika kulturuttryck.

– Det ska bli någon form av ögonblickskonst, säger Kristian Almqvist, dramapedagog på Drömmarnas hus.

Kristian är en av fyra kulturaktörer som arbetar med Skapande skola med Örtagårdskolans elever och personal. Tillsammans med Liza Fry, konstnärlig ledare/teaterpedagog, Jafer Taoun, konstnär/konstpedagog och Elizabeth Mateo de Svensson, dans/teaterpedagog, tar han och skolan sig an Allas lika värde genom konst, teater och dans.

Människor sitter runt bord och samtalar.Allas lika värde gör skillnad

Bakgrunden till samarbetet ligger i ett medvetandeperspektiv från skolans sida vad gäller Allas lika värde. Örtagårdskolan vill genom fantasi, kreativitet och estetiska uttrycksformer göra eleverna delaktiga i att minska kränkande behandling, främja samarbete, genus, hbtq samt förståelse för varandras olikheter.

– De skolor som arbetar aktivt med Allas lika värde är också de skolor som kan visa på skillnad, menar Kristian. Och att jobba med värdegrunden genom kultur medvetandegör och initierar förändringsarbete, fortsätter han.

– Det är dessutom så kul att jobba med en skola i närområdet. Och Skapande skola ger ju oss möjlighet att jobba med hela skolan, säger Liza.

Samlade drömmar och tankar 

Stommen i utställningen kommer att vara en stor installation med burkar fyllda av elevers drömmar och tankar och skapande material. Alla klasser på skolan har fått komma till Drömmarnas hus vid två tillfällen för att skapa, både i material och i tankar. Det har resulterat i över 300 burkar, lika många som eleverna på skolan är.Landskap pysslat i glasburk.

– Burkkonceptet är ett sätt att kunna nå alla elever oavsett ålder, språk och skolform. Alla elever får en lika stor yta att skapa på. Uttrycksutrymmet är begränsat men fantasin har inga gränser. Med rätt stöd, motivering och material kan alla skapa något, berättar Jafer.

Uttryck i en burk

Vad eleverna vill lägga i sina burkar är helt upp till var och en. Jafer och Elizabeth styr dock materialet från gång till och från grupp till grupp, både vad gäller mängd och innehåll. Frågeställningarna är dock alltid densamma, vem är jag, vad drömmer jag om, vad gör mig glad?

– Vi vill inte att materialet ska bli statiskt och styra för mycket. Samtidigt är materialet ett stöd för elever som inte är vana vid att uttryckas sig så här, berättar både Jafer och Elizabeth.

Pedagogerna har försökt lägga arbetet på en nivå så att det är öppet för eleven att vara delaktig utifrån sin egen förmåga. Utmaningen ligger i att inspirera alla till att skapa.

– Några få elever ville inte göra något. De blev väldigt förvånade när jag sa att det är ok, vi kan lyfta fram en tom burk, berättar Elizabeth. Det är en viktig process i sig. Elever blir medvetna om att icke-handlingar också är en handling.

Värdegrundsarbete genom drama

Jafer funderar.I dramagruppen som Liza och Kristian håller i, arbetar man aktivt med att förtydliga frågan vad allas lika värde är. Genom dramapedagogiska verktyg och övningar såsom fyra hörnövningar har eleverna undersökt temat.

– Allt vi gör, gör vi i dialog med eleverna. Varje övning eller diskussionsforum är värdegrundsbelysande och med fokus för att stärka relationerna eleverna emellan, berättar Kristian.

Värdegrundsbelysande diskussioner har visat sig oerhört viktigt för att ett vidare arbete. Kristian och Liza lägger mycket kraft på att skapa en tillåtande samtalsmiljö där alla känner sig trygga i att uttrycka tankar och känslor. Varje övning har som syftet att skapa känslan av att vara värdefull och låta den sjunka in genom att göra något konkret.

– Det är väldigt olika i olika klasser. En del klasser har inte det samtalsklimatet med sig och där får vi jobba mycket med att de ska lära sig i nya miljöer och testa nya roller, säger Liza.

– Obekväma roller måste testas och man måste få lov att hitta strategier för att lära sig i dem, fortsätter Kristian.

Kristian gestikulerar.

Dans och teatergrupper

Under vårterminen fortsätter samarbetet i form av dans och teatergrupper som eleverna har fått välja till. Nu kommer verkligen elevernas material fram, menar Drömmarnas hus. Tanken är att höstens arbete ska få styra innehåll och sätta prägel på vad som komma ska.

– Vi kommer att utgå från vad eleverna minns från höstens värdegrundsarbete, berättar Liza.

Vernissage i februari

Kvinna pratar.Intresset är stort och i måndags drog arbetet igång. Tre dans- respektive tre teatergrupper ska underhålla föräldrar och personal på vernissagen den 12 februari i form av forumteater och dansuppvisningar. Elizabeth ser dans som ett sätt att visa vad vänskap är. Hon tänker arbeta utifrån höstterminens tankar och spinna vidare på dem för att skapa koreografi och samarbete.
Skapande skola projektet har bidragit till att Örtagårdskolans elever har fått namn och ansikte på fler vuxna pedagoger i närområdet.

– Jag cyklar ofta förbi Örtagårdskolan och fotbollsplanen på väg hem om dagarna, berättar Jafer. Då hör jag ibland eleverna på fotbollsplanen ropa mitt namn och vinka.

  • Vill du veta mer om Skapande skola är du välkommen på inspiration och informationsträff på Moriskan den 10 februari. Info och anmälan

Text: Marina Walker
Foto: Ina Alm