Hand sträcks ut.

Elevassistenten – Med fokus på elevens bästa

Stöd i klassrummet, motiveringssamtal, förtroendebygge, studieverkstad och frivillig läxhjälpsverksamhet. En elevassistent på gymnasiet har många strängar på sin lyra. Ett arbete som kräver medvetenhet, kunskap och fortbildning om både funktionsnedsättningar och skolämnen.

– Vår huvuduppgift är att följa, stötta och motivera elever på lektioner. Vi har elever som är knutna till oss utifrån behov, men vi finns, så långt det går, till för alla. Det är viktigt att alla känner och vet det, säger elevassistenterna Alexander Johansson och Gilda Sheikh på Universitetsholmens gymnasium.

Alexander och Gilda arbetar som elevassistenter på el- och energiprogrammet, respektive vård- och omsorgsprogrammet. Varje dag finns de med i klassrummet för att stötta och motivera elever i sitt skolarbete. Det är många ämnen och många frågor som de ska känna sig bekväma i.

– Vi sitter med på alla lektioner, det gäller att ha koll på vad som händer. Vår uppgift är att förklara och ge tid till eleverna för att kunna hinna och hänga med, berättar de.

– Under en skoldag är det många frågor och problemformuleringar som eleverna ställer och vill ha hjälp med. Det gäller framför allt i matematik, ett ämne som många elever upplever både svårt och inte riktigt förstår syftet med, säger Alexander.

Gilda Sheikh och Alexander Johansson framför blommande träd.
Gilda Sheikh och Alexander Johansson

Fortbildning

Sedan två terminer tillbaka fortbildas assistenterna i matematik genom Pedagogisk Inspiration Malmö och matematikutvecklare Nafi Zanjani. Fortbildningen sker tillsammans med andra elevassistenter på olika gymnasium. Något som både Gilda och Alexander ser som positivt och lärorikt. De menar att det är utvecklande att möta andra elevassistenter, diskutera, ge och få tips till och av varandra.

– Som elevassistent är det viktigt att kunna ge elever möjlighet att välja olika vägar till förståelse. Det kräver att kunna hantera flera förklaringsmodeller. Fortbildningen har gett mig både självförtroende och ökad säkerhet för att kunna förklara på olika sätt, säger Gilda

– Det är en sak att räkna matematik, förklara matematik är något annat, fyller Alexander i.

Olika strategier

När något blir för svårt eller upplevs motigt i klassrummet försöker Alexander och Gilda att koppla det som ska lösas till verkligheten, eller till utbildningen. De använder sig av strategier och tillvägagångssätt som de får ta del av genom olika lärares lektionsupplägg.

– Ibland handlar det om att stanna upp, ta en paus, och ge dem tid för reflektion och tankeprocess. Som elevassistent ska en vara behövd, finnas till hands, samtidigt som en ska arbeta för att vara så lite behövd som möjligt, berättar Alexander.

– Tanken är eleverna ska bli självständiga. Vi bemöter många frågor med motfrågor för att få dem att tänka till, säger Gilda.

Utmana och bekräfta

Att arbeta som elevassistent handlar mycket om att skapa relationer utifrån en professionell distans, ingjuta motivation, utmana lagom och bekräfta lösningar.

– Balansen mellan att bekräfta lösningen utan att ge svaret är utmaningen i vårt arbete. Ofta är ögonkontakt tillräckligt eller en klapp på axeln, säger Gilda.

– Det handlar om att inte ge dem svaret utan att pusha, motivera och försöka locka fram svaret, håller Alexander med om och fortsätter;

– Det kräver mycket tålamod.

Alexander och Gilda berättar att flertalet av elevassistenterna har specifika kompetenser. Något som både elever, lärare och de själva drar nytta av. Eleverna känner alla assistenter och vet vem de ska vända sig till om de behöver hjälp. Vill de ha hjälp med elläxan, är det t ex Alexander som de frågar. Gilda, med bakgrund som engelsklärare i Iran, stöttar i matematik och engelska.

– Eleverna knyter så klart an känslomässigt till sin egen assistent men vet vilken assistent de ska gå till för att få den hjälp de behöver i olika ämnen, säger de.

Studieverksamhet och läxhjälp

På Universitetsholmens gymnasium arbetar elevassistenter uppdelat på tolv klasser. Assistenterna är ofta knutna till en klass och till elever med särskilda behov. Arbetet är i behov av planering, både med elever utifrån vilka behov de har för veckan och med undervisande lärare.

– Det är viktigt att kunna förbereda sig för lektionerna för att ge eleverna den hjälp som de behöver, säger Gilda och Alexander.

Som elevassistenter ansvarar de också för skolans studieverksamhet och frivillig läxhjälpsverksamhet. Till studieverkstaden, som pågår varje dag, (även under lov) kommer elever för att de behöver träna på specifika delar inom olika ämnesområden. Det kan t ex vara inför provtillfällen. Då finns Gilda och Alexander, eller andra assistenter på plats. Frivillig läxhjälp är som namnet belyser en möjlighet att få hjälp med eventuella läxor eller arbetsuppgifter.

– Studieverkstaden och läxhjälpen utgår helt från elevers behov. Vi anpassar verksamheten efter de behoven eller efter vilka elevgrupper som kommer, avslutar de.  

Text och foto: Marina Walker
Utvald bild: Colourbox