Sara Olausson, hemkunskapslärare, Kristina Åkesson, bildlärare, Erik Stenlund, musiklärare och Jenny Andersen, slöjdlärare, står framför några av elevernas verk på temat

Ett gränsland utan gränser

En teckning med texten "Är jag tillräcklig" - ett elevalster på temat "Gränsland".
Elevalster på temat ”Gränsland”.

Inom ramen för temat “Gränsland” utforskade niondeklassarna på Sveaskolan olika material och uttryckssätt i både slöjd, bild och musik. Resultaten efter en termins arbete visades på en utställning med över 200 alster.

– Jag vill lyfta vikten av att få se hur andra uttrycker sig, att se hur olika vi tänker och känner inombords, tror det är väldigt lärorikt. Inget alster var det andra likt, de hittade sin personliga stil och sitt utrymme, säger Kristina Åkesson, bildlärare.

Med utgångspunkt i samlingsutställningen “Blue is the color of your eyes” på Moderna museet i Malmö fick eleverna ta sig an temat “Gränsland”, där de med valfritt material och metod skulle undersöka hur det är att befinna sig mellan två tillstånd. Tanken var att eleverna skulle öva sig på att uttrycka känslor på ett abstrakt sätt. I slöjden arbetade de med experimentell vävning. Till en början samarbetade eleverna två och två för att uttrycka en känsla, för att sedan övergå till ett mer fritt arbete kring temat. Efter tre lektioner fick de redovisa för varandra och gissa vilka känslor de uttryckte genom sina alster.

– De lyckades väldigt bra och det tror jag lyfte dem. Det blir mindre läskigt att uttrycka sig abstrakt och konstnärligt om man är två och två till en början, säger slöjdläraren Jenny Andersen.

Tolka på egen hand

Nästa steg blev att på egen hand tolka temat; förutom att de skulle väva på något sätt fanns det inga ramar för uppgiften.

– Jag ville att de skulle närma sig det känslomässigt, att hitta ett tillstånd som man känner för, säger Jenny Andersen.

Många av eleverna hamnade i frågor kring miljö och klimatförändring. Andra uttryckte stressen de kunde känna inför olika saker i vardagen.

– Många kunde till exempel beskriva vilka färger de såg framför sig när de skulle beskriva stressen, men hur skulle de få ut det i en väv? Där låste det sig för många. Då kunde jag hjälpa dem genom att fråga “i vilka situationer känner du så här?”, att konkretisera. När de väl fick fram en tydlig bild och fick händerna på sin väv lossnade det. Att ta sina tankar till en produkt har varit svårt för de flesta, säger Jenny Andersen.

En teckning med ett tudelat ansikte, ett av elevalstren på temat "Gränsland" på Sveaskolan.
Elevalster på temat ”Gränsland”.

Processen viktig

Även i bildämnet förhöll de sig fritt till det givna temat.

– De fick träna sig på innebörden av vad som menas med en process, att få en uppgift presenterad, för att sedan utveckla den, vikten av att planera sin tid samt att förhålla sig till en deadline. Bild, musik och slöjd är kommunikativa ämnen. Det är viktigt att eleverna får lära sig hur man kan uttrycka sig på ett visuellt sätt, att förmedla ett budskap eller väcka en känsla, det var ju en av anledningarna till att vi bestämde oss för att arbeta med “Gränsland” och utställningen. Det kommer de ha nytta av även i vidare studier samt i arbetslivet, säger Kristina Åkesson, bildlärare.

Bildens byggstenar

Till sin hjälp hade de bland annat inspirationsbilder med exempel på hur känslor uttrycks visuellt i konsten och nationalencyklopedins film om bildens olika “byggstenar”. Form och material valde eleverna fritt; det var både målning, teckning, skulptur och fotografi.

– Mycket i dag handlar om prestation, att man speglar sig i varandra; “duger jag?”. Utställningen blev en väldigt fin gestaltning av frågor som rör sig i deras huvuden i tonåren. Just att de fick utrymme att tolka fritt gjorde nog att de vågade vara personliga, säger Sara Olausson, hemkunskapslärare.

Hon engagerades tillsammans med sina elever i årskurs åtta när snacks till över 400 personer skulle lagas – en uppgift i skarpt läge som ställde stora krav på inte minst planering.

En kub med textil på sidorna, ett av elevalstren på temat "Gränsland" på Sveaskolan.
Elevalster på temat ”Gränsland”.

Musikens kraft

I musikämnet fokuserade de framför allt på musikens känslomässiga kraft. Efter att ha gått igenom grunderna i olika musikprogram pratade de om hur man bygger upp en låt för att bibehålla lyssnarens intresse. Sedan fick de också reflektera över varför samma musik kan väcka så många olika sorters känslor.

– De valde alla möjliga teman. En del kopplade musiken till sitt “Gränslands”-tema. Många tog upp frågor om klimatet, det kunde vara en övergång i musiken där en vobblig läskig synth tog över, som en metafor för att det kan skita sig om vi inte är försiktiga, säger Erik Stenlund, musiklärare.

Projektet fortsätter

Redan dagen efter vernissagen i januari monterades utställningen ner, men arbetet är inte slut för det. Processen fortsätter med reflektion, utvärdering – och konstanalys.

– Vi har tittat på material och formspråk; vad får du för känslor och associationer av verket, hur upplever du det? Och så ska de försöka sätta ord på det. Det är svårt, men nu har de ju fått träna på att sätta ord på känslor och upplevelser, säger Jenny Andersen.

Text & Foto: Fredrik Thunberg

Elever på Sveaskolan minglar och tittar på konstverk vid vernissagen i skolans gymnastiksal.
Över 200 verk ställdes ut. Elever på Sveaskolan minglar och tittar på konstverk vid vernissagen i skolans gymnastiksal.