Elisabet Graci står utanför Fågelbacksskolan.
Elisabet Graci. Foto: Fredrik Thunberg

Effektivare ledarskap gynnar lärandet

Så kan organisationspsykologerna bidra till en högre måluppfyllelse i skolan.

Hur kan organisationspsykologerna bidra till en högre måluppfyllelse i skolan?

– Ledningsgruppsutveckling påverkar med stor sannolikhet arbetsmiljön och lärande i skolan, säger Elisabet Graci, specialist i ledarskapets psykologi och organisationspsykolog på grundskoleförvaltningen. Varenda medarbetare som går till jobbet vill göra ett gott arbete och en del förutsättningar är beroende av hur ledningsgruppen leder och organiserar arbetet på skolan.

Organisationspsykologerna på grundskoleförvaltningen riktar sina insatser till ledningsgrupper, chefer och ledare. De arbetar utifrån olika teorier för att utveckla ledare och team och är bland annat certifierade att mäta och utveckla ledningsgruppers effektivitet med hjälp av Susan Wheelans instrument Group development questionnaire (GDQ). I hennes modell för grupputveckling, IMGD (Integrerad modell för grupputveckling), poängteras att mogna team arbetar smidigt och effektivt och kännetecknas av hög sammanhållning och tydlig kommunikation.

Arbetar med ledningsgrupp

Detta har Elisabet Graci använt sig av i ett pågående arbete på Fågelbacksskolan. Genom dialog och i samarbete med rektor, som äger sin inre organisation, har Elisabet valt organisationspykologiska verktyg för att stärka skolans riktning. Insatserna har varit strategihandledning till rektor, ledningsgruppsutveckling, kommunikationsutbildning kopplad till gruppers utveckling, målarbetet, leda genom andra, beteendeträning, samt forskning om evidensbaserade möten, tillsammans med forskning om pedagogiskt ledarskap och skolutveckling.

– Kommunikation är ett samspel, det sitter inte alltid i en individ utan har även en koppling till vilken fas en grupp befinner sig i. Alla som ingår i ett sammanhang påverkar och gör något med det; genom kunskap blir man uppmärksammad på vilka beteenden som är framgångsrika för att föra samarbetet framåt, säger Elisabet Graci.

Grupper går igenom olika stadier

Enligt Wheelans IMGD-modell går grupper igenom olika stadier eller faser; tillhörighet/trygghet, opposition/konflikt, tillit/struktur och arbete/produktivitet.

– Man kan se ett tydligt samband mellan bättre arbetsmiljö och elevernas måluppfyllelse samt vilken fas gruppen befinner sig i. Stressnivån är lägre och arbetstillfredställelsen är högre i mogna grupper. Dessa kännetecknas av en gemensam förståelse kring syftet med gruppen, varje funktion vet sin roll, sitt uppdrag och gruppens mål. När gruppen blir mer funktionell minskar troligtvis även känslan av otillräcklighet hos personalen, säger Elisabet Graci.

Projekt i Rosengård

För knappt tio år sedan ledde hon själv projektet “Hälsa och lärande i skola/förskola” ibland 1 200 medarbetare i Rosengård. Syftet var att förbättra arbetsmiljön och därigenom betygen och elevernas måluppfyllelse. Ledningsgrupper och arbetslag utvecklades i viss utsträckning och utvärderingar visade att man fick ett gemensamt språk med större fokus på uppdrag och roller med förbättrat samarbete samt att chefer kom närmare sina arbetslag. En försvårande omständighet var de grupper som splittrades eller slogs samman under projektet.

– En separat analys visade att de stabila grupperna i hög utsträckning utvecklades i sitt samarbete och de instabila regredierade. I de stabila ökade tillfredsställelsen över arbetet och i den instabila minskade den, säger Elisabet Graci.

Betygen i årskurs nio ökade under projekttiden. Omkring en fjärdedel av eleverna flyttade varje år in eller ut ur skolorna.

– Det var en anledning till att det inte var meningsfullt att följa betyg per elev kopplat till lärare och arbetslag; därför tittade vi på skolnivå. Att resultaten ökade är inga tunga bevis för att projektet åstadkom en uppgång, men talar heller inte emot projektet. Vårt underlag var för litet för att göra vettiga statistiska analyser på, säger Elisabet Graci.

Handlingsplan för att nå målen

På vägen mot ett effektivare ledarskap och medarbetarskap mäts chefers och medarbetares uppfattning om hur gruppen fungerar, vad den är bra på, vad som hindrar den från att bli bättre och vad som behöver förbättras för att den ska bli mer effektiv. Med hjälp från organisationspsykologen får gruppen hjälp med att ta fram en handlingsplan för att uppnå sina mål. Enkätsvar ger ett samtalsunderlag för gruppen och synliggör om roller och mål behöver tydliggöras. Det ger en framåtsträvande riktning i vad man behöver arbeta med för att utveckla sitt samarbete, en hjälp i vardagen för att sätta ord på en process och få ett gemensamt språk i en ledningsgrupp.

– Vilka styrkor och utmaningar har vi, vad behöver vi förstärka? Vad behöver ledaren för gruppen göra för att gruppen ska mogna och vad behöver gruppmedlemmarna göra? Är det team vi behöver eller ska medarbetare ”teama” runt specifika komplexa uppgifter som krävs fler för att lösa?

Organisera för lärande

Utifrån systemtänk kan arbetet vidare handla om ledningens roll i hur skolan organiserar sina lektioner för lärande, hur man utvärderar effekter på lärande. Vilka strukturer man har för att skapa en lärande organisation, utbyter erfarenheter, delar och lär av varandra kring exempelvis undervisningspraktiken i klassrummet. Det är viktigt att skapa strukturer för att involvera och ta del av medarbetares klokhet i förbättringsarbete.

– Ledare på samtliga nivåer i organisationen modellerar genom sina egna beteenden samt via de strukturer och rutiner som finns i organisationen. Därför är det viktigt att äga det man längtar efter att se. Vill man se en nyfikenhet och en ökad lust att lära, så krävs det att man bygger in strukturer som möjliggör detta i den egna ledningsgruppen och hela vägen genom systemet. Syftet med verksamhetens möten behöver vara definierade, tydliga och följas upp eftersom lust och arbetsglädje frigörs när man får använda tiden klokt kopplat till de mål och det uppdrag man har. Vilket ledarskap krävs, vilka överenskommelser behöver vi göra, hur leder vi målfokuserat och hur leder vi genom andra? För att arbeta med komplexa problem krävs det grupper som är mogna, säger Elisabet Graci.

– Hur kan ett välfungerande team gynna elevernas lärande och måluppfyllelse?

– Välfungerande team samarbetar effektivt, har sina elevers lärande i fokus och kan använda varandras olikheter för att lära av varandra. Det i sin tur påverkar undervisningen. För det krävs att uppgifterna är tydliga, att kommunikationen präglas av nyfikenhet, att man bygger med målet i fokus.