Mission och vision

International School Leadership (ISL) är i gång och under tre spännande dagar i början av december hade jag förmånen att tillsammans alla skolledare i grundskolan få ta del av inspirerande föreläsningar från våra kanadensiska utbildare. Som ni kunnat läsa i Martin Biebers tidigare inlägg, fick vi fundera över och fördjupa våra egna Why! Eftersom föreläsningarna var på engelska, behövde jag fundera på begreppen. Hur översätter vi begreppen ”mission och vision” och hur väl motsvara de begreppen syfte och vision, som vi organisationspsykologer använder då vi arbetar med skolans ledningsgrupper? Jag hade en intressant diskussion med vår utbildningsledare Robert Jackson kring dessa begrepp, som resulterade i att han skickade mig ett kapitel ur Richard DuFour och Robert Eakers bok Professional Learning Communities at Work: Best Practices for Enhancing Student Achievment.

Mission

Ordet mission för mina tankar till att missionera, dvs föra ut ett religiöst eller andligt budskap, ett budskap som man har stark tro till. När jag söker i svenska akademins ordlista får jag dock fler beskrivningar; en mission kan vara ett officiellt uppdrag och det kan också vara en större uppgift som kräver personligt engagemang.
DuFour och Eaker använder begreppen ”Mission/Purpose”, vilket gör att jag hamnar i översättningen uppdrag eller syfte. Varför finns vi till? Vad är det vi gemensamt ska utföra? Frågan handlar om varför (why) vi gör det vi gör, inte vad eller hur vi gör det.
Dufour och Eaker lyfter fram vikten av att alltid ha eleven i centrum för vårt handlande. Vårt ”varför” är kopplat till eleven. Vi ska förbereda varje elev för att kunna leva ett tryggt och framgångsrikt liv och bidra till uppbyggnaden av samhället. För att göra detta måste vi tro på varje barns förmåga att lära samt fundera på vad det är vi förväntar oss att barnet ska lära.

Vision

Om missionen säkerställer verksamhetens syfte, så visar visionen på riktningen. DuFour menar att visionen visar en realistisk, trovärdig, attraktiv framtid för verksamheten – en framtid som är bättre och mer önskvärd än det tillstånd som råder nu. Visionen är så önskvärd att medarbetarna blir motiverade att arbeta tillsammans, i riktning att nå den.
Enligt DuFour är det  svårt att överdriva vikten av en kollektiv vision i den lärande organisationen. Peter Senge, amerikansk systemteoretiker, betonar vikten av att tillsammans, genom samarbetsprocesser, skapa verksamhetens vision. Det finns olika sätt (se nedan) att arbeta fram och implementera en vision i verksamheten, men enligt Senge måste visionen alltså arbetas fram  tillsammans.

  1. Förmedla– Chefen har en vision, som hen berättar för medlemmarna i organisationen och på ett mer eller mindre diktatoriskt eller traditionellt sätt försöker få dem att följa. ”Det är min väg som gäller”.
  2. Sälja in– Chefen förutsätter att hen vet vad visionen ska vara och försöker övertyga medlemmarna i organisationen att hjälpa hen att förfina och eventuellt omformulera visionen innan de fortsätter arbetet.
  3. Testa – Chefen har en uppfattning av vad visionen ska vara, men söker reaktioner från medlemmarna i organisationen för att hjälpa hen att förfina och eventuellt omformulera visionen innan de fortsätter arbetet.
  4. Konsultera – Chefen sätter samman en kommitté av medlemmar och uppmuntrar den att utveckla en vision, som hen sedan granskar och godkänner. Chefen förbehåller sig rätten att acceptera eller ignorera rekommendationen.
  5. Skapa tillsammans– Chefen och medlemmarna i organisationen skapar genom samarbete en gemensam vision (rekommenderas av Senge).

Enligt Kotter, Professor i ledarskap vid Harvard Business School of Leadership, ska en vision förmedla en bild av hur framtiden kommer att se ut och den ska vädja till intressenternas långsiktiga intresse. Den ska vara genomförbar, så till vida att den möjliggör individuella initiativ i linje med utvecklings- och förändringsvillkoren. Den ska vara tillräckligt tydligt formulerad för att vägleda och visa riktning. En vision ska vidare vara lätt att kommunicera och förklara.
Visionen har en betydande roll genom hela verksamhetens livscykel. Förr eller senare kommer en tid då verksamheten behöver förändra sin riktning eller genomföra stora organisationsförändringar. Det första steget blir då att skapa en ny vision, som kan fungera som ett uppvaknande för alla inblandade. (DuFour och Eaker)

Christian Jacobssons målmatris

I Malmö har vi i flera år använt Professor Jacobssons målmatris, som bas i arbetet med att tydliggöra och effektivisera skolornas ledningsgruppsarbete. I enlighet med DuFour och Eaker menar Jacobsson att syftet berättar varför vi finns. Syftet definierar oss som grupp och vår funktion i organisationen. Syftet bestämmer vad vårt uppdrag och våra uppgifter är.
Visionen svarar på frågan ”vad vill gruppen/organisationen åstadkomma i det långa loppet?”. Visionen berör alltid gruppens intressenter. I skolsammanhanget har vi naturligtvis eleverna i fokus. Visionen ska vara utmanande, men inte omöjlig att uppnå. En startfråga då man ska formulera en verksamhets vision kan enligt Jacobsson vara ”om vi använder gruppens fulla potential – vad kan vi då uppnå?”.

Den lärande organisationen

Första steget att etablera en fast grund för en lärande organisation är att tydliggöra missionen/uppdraget/syftet för skolverksamheten. Andra steget i att bygga en stadig grund är att arbeta med skolans vision. (DuFour & Eaker)
Önskar du som skolledare organisationspsykolgernas stöd i arbetet med att ta fram syfte och vision för verksamheten på din skola, så går det bra att göra en beställning här.
Bild: Colourbox