Porträttbild på Stella Baric och Tove Liljekvist utomhus.
På Sofielunds förskola står man i startgroparna för att skapa en mer utvecklad och pedagogisk utemiljö. Foto: Privat

Zoner och aktiviteter ska skapa pedagogik utomhus

Genom olika aktivitetszoner på gården med tydlig koppling till läroplanen vill man på Sofielunds förskola bli mer aktiva pedagoger tillsammans med barnen utomhus.

– När vi har haft barnråd och frågar barnen vad vi vuxna gör utomhus svarar de ’pratar med varandra’. Vi behöver strukturera oss för att säkerställa att vi erbjuder barnen det de har rätt till, säger Tove Liljekvist, förste förskollärare.

Utöver barnens eget betyg förstod personalen av andra anledningar också att de behövde bli bättre på att vara aktivt närvarande pedagoger utomhus.
– Vi har barn från väldigt olika miljöer och hemkulturer i våra barngrupper som på olika sätt behöver stöttning med svenska språket, det ledde till att vi läste på. Forskning visar dels att om barnen inte får den språkliga stöttning de behöver från fyra års ålder är det lätt att de hamnar efter när de börjar skolan och dels att språk och kommunikation är ett styrkeområde inomhus men inte utomhus för förskolor, berättar Tove Liljekvist.
Pandemin har gjort att de vistas mer utomhus. Därför blev det tydligt att de behövde se över sin utemiljö och sina arbetssätt. Just nu befinner sig förskolan i startgroparna för en mer utvecklad och pedagogisk utemiljö.

Skapar zoner

Inne på avdelningarna finns tydliga rum med koppling till olika teman och läroplanen. Barnen vet vad som förväntas av dem och vilka aktiviteter som erbjuds i de olika rummen. Utomhus är det inte lika tydligt.
– Varje avdelning får välja en zon på gården där de kan skapa ett rum utifrån något tema eller projekt. Vår avdelning har gjort en gympahörna med en basketkorg, så småningom kanske rörelsealfabetet och en låda med material som man kan ta in och ut ur förrådet, berättar Stella Baric, förskollärare.
Tanken är att i lådorna till varje zon ska det finnas information om hur man kan använda materialet och där kopplingen till läroplanen tydligt ska finnas med.
– Så även om det är vikarier på plats ska de kunna ta till sig informationen och vara självgående i de olika zonerna.

Synliggör varandras arbeten

Alla sex avdelningar på förskolan har tydliga projektarbeten som de jobbar med barnen kring. Många pedagoger har uttryckt en önskan om att flytta ut de arbetena utomhus.
– Det är upp till varje avdelning vad för typ av zon man skapar. I och med pandemin är vi ju utomhus väldigt mycket mer, därför vill vi använda även de möjligheter som finns utomhus till projektarbetet. Förhoppningen är att projekten ska vara synliga på samma sätt utomhus som inomhus, säger Tove Liljekvist.
En positiv sidoeffekt av det är att avdelningarna kan inspirera och lära av varandra när projektarbetena synliggörs.
– Vi får en bättre överblick över vad som händer på avdelningarna. Det skapar en gemenskap i huset, säger Stella Baric.

Finns en del utmaningar

Något som försvårat arbetet med zonerna är lagar och regelverk som de måste förhålla sig till, så som brandskydd eller att de inte kan ha ”lösa” saker ute på gården då personer kan ta sig in och antingen förstöra eller stjäla.
– Även tiden är en utmaning. Vi har velat göra vår gympahörna väldigt länge nu och har material och allting men det är alltid på bekostnad av att vara i barngruppen, säger Stella Baric.
Fördelen med att ha jobbat så mycket med det systematiska kvalitetsarbetet, menar Tove Liljekvist, är att det inte är ledningen som suttit och identifierat behoven utan att det också kommer från pedagogerna.
– Det blir så tydligt då. Vi ser att vi är jättebra inomhus med att vara aktivt närvarande, leka och följa upp vad som händer – men ute är vi inte lika bra. Då är det lättare att jobba med frågorna eftersom det inte kommer uppifrån, det kommer från oss själva, säger hon.

Ändra grundsynen av utomhusvistelse

Båda menar att barnen ibland behöver ”springa av sig” utomhus. Men samtidigt är det viktigt att det inte stannar där, det behövs tankar och idéer för hur man kan utveckla utemiljön till att innefatta mer än så.
– Vi har pratat om det i ledningsgruppen att det är så lätt att säga att vi går ut för att lösa personalfrånvaron. Istället för att tänka att vi ska erbjuda pedagogik går vi ut för att ”lösa dagen”. Vi i ledningsgruppen måste också ändra på hur vi ser på utemiljön för att det ska genomsyra hela verksamheten, säger Tove Liljekvist.
Frågan ”vad gör de vuxna utomhus” kommer även i fortsättningen ställas till barnen under barnråden.
– Vi har det som en ständig påminnelse, så vi kommer att fortsätta ställa den frågan tills barnen börjar se att vi leker med dem, säger Tove Liljekvist.