Ann-Louise Becke, senior medarbetare som handleder pedagoger i Malmö.

Handleder pedagoger:
”Vi tänker ihop”

För ett och ett halvt år sedan gick Ann-Louise Becke i pension från sitt arbete som rektor på Ängslättsskolan, men det dröjde inte länge innan hon var tillbaka i skolans värld – nu i en coachande roll som senior handledare.

– Ofta sitter pedagogerna inne med lösningarna själva – det är bara att det inte kommer upp till ytan.

De senaste åren har grundskoleförvaltningen gjort det möjligt för pensionerade lärare och skolledare att under en begränsad tid (upp till 50 timmar för varje uppdrag) förstärka undervisningen inom ett område som en skola har behov av. Det kan handla om ledarskap i klassrummet, lektionsstruktur, metodik eller medvetenhet om lärarrollen. Många av de ansökningar som skolledarna skickar in handlar om hur man ska strukturera lärandet och frågor kring att skapa relationer med eleverna.

”Klokt ta tillvara erfarenheten”

Ann-Louise Becke, tidigare rektor men under många år också mellanstadielärare, är fortfarande engagerad i skolfrågor och tvekade inte innan hon anmälde sitt intresse för att handleda lärare runt om i Malmö.

– Det är mycket klokt av grundskoleförvaltningen att ta tillvara den samlade erfarenhet som intresserade, pensionerade lärare och skolledare besitter. Det är fantastiskt roligt att kunna bidra med 40 års erfarenhet från skolvärlden. Många av mina uppdrag har handlat om ordning och reda, att få struktur, att hålla fast vid saker som man har bestämt. Att man i arbetslagen gör ungefär samma, så att eleverna känner igen sig i det man bestämt. Man måste sätta ramarna först, innan man börjar undervisa; hur inleder och avslutar jag lektionerna?

Konkreta tips

Som ett exempel nämner hon några enkla tips som hon menar kan bidra till lugn och arbetsro i klassrummet.

– Vad ska jag göra med eleverna som snabbt blir klara med en uppgift? Att de inte är klara vid samma tillfälle skapar lätt oro i en grupp. Här gäller det verkligen att hitta rätt nivå och att individualisera på ett bra sätt. Då kan jag ge råd som att ha en pärm där de kan hämta andra arbetsuppgifter eller att ha det i classroom. Stödjande strukturer, som anslag i klassrummet där det står “när du är klar, gör så här” eller “innan du räcker upp handen, tänk på det här”, det tror jag på. Sådant kan ge effekt direkt, att de tänker på vissa saker innan de räcker upp handen och kanske frågar en kamrat först, säger Ann-Louise Becke.

LÄS OCKSÅ: Många skolor tar hjälp av seniora medarbetare

Coachande förhållningssätt

De seniora medarbetarna har ett coachande förhållningssätt gentemot lärarna och tillsammans planerar, genomför och följer de upp arbetet. Den återkoppling hon hittills fått från lärare är att det är väldigt värdefullt att få reflektera kring metoder och arbetssätt med någon utifrån. Positiv feedback lyfter och tillsammans kan de i bästa fall hitta nya sätt att se på arbetet som lärare och när läraren sedan träffar sitt arbetslag är det mer fokus på att planera undervisningen, mindre på att “prata av sig”.

– Jag vill inte komma med pekpinnar och utger mig inte för att vara en expert. Vi tänker ihop, jag är en kollega som finns där som stöd. Ofta sitter faktiskt pedagogerna inne med lösningarna själva, det är bara att det inte kommer upp till ytan. Ofta gör brist på tid att man inte får den här djupare diskussionen, men när vi väl sätter oss ned så kan pedagogerna ofta lösa problemen själva, säger Ann-Louise Becke.

”Viktigt med relationer”

Vikten av att skapa goda relationer med eleverna kan inte nog understrykas, menar hon.

– Att jobba med relationsbygge är väl investerad tid. Jag vill inte generalisera, men jag tror inte att alla lärare förstår vikten av att den tiden som jag lägger ned på relationsbygge den kan jag sedan ta ut på kontot.

Det är också det hon lyfter fram som positiva exempel från hennes egen tid som lärare.

– De klasser jag själv haft som fungerat allra bäst är de när vi har skrattat mycket tillsammans, när jag bjudit mycket på mig själv. Det gäller att vara ärligt intresserad av eleverna, barn och ungdomar har en otrolig förmåga att känna om du bryr dig på riktigt, jag brukar säga att de har “hyckleriantenner”. Att eleverna känner att du finns där för dem, det ska genomsyra allt.

– Vilka är enligt dig skolans största utmaningar i dag?

– Att få den behöriga personalen att räcka till, att skapa en likvärdig skola… Vi jobbar oerhört hårt på att digitalisera skolan. Och det ska vi, men det är nog viktigt att skolan också är ett komplement och utvecklar andra kompetenser, mjuka värden som att kunna samsas i en stor grupp, emotionell kompetens och socialt samspel. Duktiga skolledare som driver förbättringsarbete är viktiga, men vi ska vara försiktiga med allt för stora förändringar för tätt inpå varandra. Många pedagoger efterfrågar lite arbetsro.

Text & Foto: Fredrik Thunberg