Boel Forsell, logoped på Värner Rydénskolan.

”Ser hur deras självförtroende växer”

Boel Forsell, logoped på Värner Rydénskolan, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Daniel Lennerstad.

– Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det bästa med mitt jobb är att få hjälpa elever att utveckla sina språkliga och kommunikativa förmågor. När eleverna klarar målen som vi har satt upp, eller har utvecklat en strategi för att ta sig an en språkligt krävande uppgift ser jag också hur deras självförtroende växer. Det i sin tur leder till att eleverna deltar mer i undervisningen och interagerar mer i sociala sammanhang.

– Vad är den största utmaningen?

– Den största utmaningen är att skapa en helt tillgänglig lärmiljö för våra elever med språklig sårbarhet eftersom det tar tid att tillämpa nya metoder. Just nu håller jag, tillsammans med mina kollegor, på med att implementera ett arbetssätt som innefattar gemensamt bildstöd för alla textgenrer och generella förmågor som eleverna ska utveckla enligt Lgr 11. Vi har även tagit fram gemensamma symboler för lektionsmål, lektionsupplägg och återkommande instruktioner. Syftet är att ge stöd för minnet och frigöra kapacitet att processa annan information. Dessutom arbetar vi för att utveckla elevernas ordförråd baserat på en metod som beskrivs i boken ”Bringing Words to Life” (Beck, McKeown & Kucan, 2013). Du kan läsa om metoden här i ett blogginlägg av logopeden Jenny Hilborn på Sofielundsskolan.

– Vad av det du gör tycker du ger störst positiv effekt hos eleverna?

– För elever med språkstörning är det inte enbart den språkliga profilen som påverkar hur de klarar en uppgift. Det beror också på med vem och hur de ska kommunicera samt hur det språkliga kravet ser ut i det specifika sammanhanget. Jag fokuserar mycket på att dela upp komplexa uppgifter i mindre görbara delmoment. Det som jag tycker ger störst positiv effekt är att arbeta metodiskt med att utveckla de förmågor som kräver god språklig kompetens och som behövs för att nå målen. Jag arbetar med yngre elever med olika övergripande mål och mindre delmål för att de bland annat ska lära sig att beskriva, jämföra och berätta.

Jag bygger de språkliga förmågorna från grunden så att eleverna i detalj förstår vad de ska göra, hur de ska göra och varför de ska utveckla en förmåga. För att eleverna ska få syn på vad de formulerar och vad mer de behöver göra för att behärska förmågan visualiserar jag alltid processen. Om eleverna förstår syftet med arbetet ökar motivationen till att träna det som till en början kan upplevas som svårt.

Större delen av det visuella materialet som jag tar fram går att använda under en längre tid och som stöd i olika sammanhang när eleverna ska formulera sig. Genom att dela upp komplexa uppgifter i tydliga delmoment får jag syn på vad eleverna klarar, vilka strategier som fungerar för dem och hur vi bäst hjälper dem att stegvis utveckla sina språkliga förmågor. Målet är att hjälpa elever med språkliga svårigheter att utveckla sin fulla potential utifrån sina specifika förutsättningar.

– Vem vill du skicka vidare till?

– Jag vill skicka vidare till Jenny Hilborn logoped på Sofielundsskolan för att jag är nyfiken på hennes sätt att arbeta med de äldre eleverna i grundskolan. Mina frågor:

– Vilka råd vill du ge till dem som möter högstadieelever med språkliga svårigheter?

– Hur samarbetar du med pedagogerna på högstadiet för att hjälpa elever som behöver mycket stöd i sin språkutveckling?

– Vad tycker du är det viktigaste i ditt yrke som logoped i skolan?