”Ser skolan som en möjliggörare”

Caroline Sjölin, rektor på Apelgårdsskolan, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Jenny Kölfors.

– Omställningen till en hållbar värld måste gå snabbare och skolans lärande för hållbar utveckling (LHU) spelar en central roll för att lyckas. Hur ser du att skolan kan vara en möjliggörare?

– Jag ser skolan som en möjliggörare genom att vi genom vårt dagliga arbete knyter an hållbarhetsfrågor/globala målen till centralt innehåll och i synnerhet syftestext och förmågor. Detta kan hjälpa våra elever att nå kunskap och möjliggöra att de ser på sin egen påverkansgrad på miljön och arbetet med hållbarhet. Att våga ta steget och göra skillnad. Om vi som skola knyter an till de globala målen och visar på demokratiska vägar för att göra sin röst hörd kan de bygga vidare på detta som vuxna. På vår skola bygger vi ett engagemang tillsammans genom att uthålligt arbeta tillsammans för ökad hållbarhet  både lokalt och internationellt. Detta viktiga arbete tror vi gör skillnad i framtiden.

– Ni arbetar i många hållbarhetsprojekt där eleverna får ta sig an reella utmaningar. Hur skapar du som skolledare förutsättningar för dina lärare att arbeta med utmaningsbaserat lärande?

– Som skolledare så skapar jag förutsättningar för allt kollegialt lärande. Däribland utmaningsbaserat lärande.  Vi knyter an till forskning som fokuserar på vad våra elever behöver i framtiden så som Deidre Butlers 21st century learning och Michael Fullans 6 c. Våra lärares arbete knyter an till omvärlden och är ett sätt att få eleverna att öka motivation. Detta ser vi tydligt i de sexveckorsuppföljningar av resultat vi har. Det lyfts tydligt fram att med reell och verklighetsanknuten undervisning så ökar intresse och motivation och vi ökar möjligheter för djuplärande. Vi möjliggör därmed kunskap som sitter kvar och kan appliceras i andra sammanhang. Dessutom bygger det självkänsla hos både elever och lärare utifrån att göra skillnad – på riktigt.

Vi uppmuntrar till lärande utanför skolans väggar. Vi fokuserar även tid tillsammans på detta på studiedagar. Detta är egentligen inget nytt, utan sådant vi alla ska göra utifrån styrdokument. Eftersom att vi ser att det gör skillnad har vi valt att fokusera på detta genom att ta upp detta som en del av skolans profil. Hållbarhet- Rättighetsbaserad skola – omvärldskontakter.

– Vilka förmågor kan ni se att eleverna tränar när lärandet styrs och inspireras av reella utmaningar?

– Förmågorna som eleverna tränar är olika så som att resonera och reflektera, ta sig an problem på ett systematiskt sätt. Att se olika personers styrkor och sina egna i samband med guidning av läraren. De utvecklar sin kreativitet, kritiska tänkande, förmåga att  kommunicera och förmåga att samarbeta. Förmågor som väl utvecklade bidrar till att våra elever blir ansvarsfulla samhällsmedborgare.

– Vem vill du skicka vidare till?

– Jag skulle vilja skicka vidare till Sarah Hederstierna på Apelgårdsskolan:

– På Apelgårdsskolan arbetar ni med translanguaging. Vad syftar det till och hur påverkar det elevernas lärande?

– Vilka stödstrukturer använder ni er av förutom translanguaging för att stötta elevernas språkutveckling? Hur följer ni upp detta?

– Du har arbetat på Apelgårdskolan länge. Vilka fördelar ser du med att jobba i en mångkulturell kontext, med många nyanlända?