Två personer står i personalrummet.

Skolledare på Fridhemsskolan med fokus på Fritids

På Fridhemsskolan har tankevändorna lyft fritidsverksamheten och förhoppningsvis ska det leda till bättre samverkan mellan skola och fritids.

Fridhemsskolan består skolledningen av Tanja Vivlund, som är rektor och Bertil Sollevi, som är biträdande rektor – med särskilt ansvar för Fritidsverksamheten!

Organisation utifrån pedagogiskt behov – inte en mall

Tanja tycker att organisationen av skola och fritidsverksamhet ofta följer en mall som inte alltid passar verkligheten. Oftast utifrån en tanke att en skolledare ska ha ett visst antal medarbetare och ett visst antal barn. Det kan leda till att det pedagogiska behovet kommer i andra hand.
– Den så vanliga organisationen i spår kan bestå av både grundskola, specialklasser, och fritidsverksamhet. När jag tidigare var skolledare för ett sådant spår fick jag ägna mig åt både det ena och andra och hade svårt att få ihop det, förklarar Tanja.
Hon upplevde också spåren som helt låsta enheter. “Nästan som om varje spår var en egen skola inom skolan där man sällan möttes för att utbyta pedagogiska tankar eller idéer.”

Barnets hela dag

När Tanja tillträdde som rektor på Fridhemsskolan ht 2013 började tankarna om en ny organisation som skulle ta hänsyn till barnens behov och hela deras dag i skolan. En organisation som skulle riva murar mellan spår, och mellan skola och fritidsverksamhet.

Biträdande rektor med fokus på fritidsverksamheten

När skolans elevantal ökade blev det möjligt att anställa en biträdande rektor till skolan. Tanja ville då ha en skolledare som skulle fokusera på fritidsverksamheten och dess personal.
Idag ansvarar Bertil för fritidspersonalen. Tanja ansvarar för lärarna samt för eleverna i enlighet med skollagen. Men de diskuterar och planerar den pedagogiska verksamheten tillsammans. Det finns ingen fördelning av personalen när det kommer till de gemensamma pedagogiska diskussionerna.
– Att som skolledare få särskilt ansvar för fritidsverksamheten ger mig möjlighet att fokusera och fördjupa mig i de frågor som rör just fritidsverksamhet. Jag lär mig mer för varje dag vilket är en otrolig drivkraft, säger Bertil och det går inte att missta sig på hans engagemang i frågan.
Texten "Välkommen till fritids".

Ny skola-fritids organisation

Tanja och Bertil skred till verket och började planera för studiedagar och kvällskonferenser. Lärare och fritidspersonal skulle tillsammans få utforma skolans nya organisation.
– Uppdraget till personalen var att planera en organisation utifrån antal barn, behovet hos barnen och vilka pedagoger och vilka lokaler som finns. Utmaningen var t.ex. att se på lokalerna som barnens. Inte att de “ägs” av antingen fritids eller skola. Det var en oerhört nyttig process för oss alla.
Arbetet resulterade i en lite udda organisation som för innevarande läsår består av både “spår” och “paralleller”:

  • 1 fritids består av åk F-2
  • 1 fritids består av åk 1-2
  • 2 fritids består av åk F
  • 1 fritids åk 3-6

Föräldrarnas förväntningar på fritidsverksamheten

Tanja och Bertil ville också att föräldrarna skulle få tycka till om fritidsverksamheten. Fritidspersonalen utformade ett enkät till föräldrarna. Det visade sig att föräldrarna hade svårt att formulera behov och förväntningar. De visste helt enkelt alldeles för lite om fritidsverksamheten. Det blev tydligt att fritidsverksamheten måste bli bättre på att synliggöra sin verksamhet.

Internat för bara fritidspersonalen

Ht 2014 sjösattes den nya organisationen. Läsåret inleddes med ett internat för fritidspersonalen. Detta gjorde att fritidspersonalen kände sig än mer prioriterad och betydelsefull. Under internatet lyftes idén om att fritidsverksamheten skulle hålla ett eget föräldramöte.
Två personer står i personalrummet.

Föräldramöte om bara Fritids

En bit in på det nya läsåret arrangerades var och en av de fem verksamheterna en föräldramöteskväll. Under den första halvtimmen visade och berättade fritidspersonalen om sin verksamhet. Därefter fortsatte föräldrakvällen klassvis med både lärare och fritidspersonal tillsammans.
– Det är oerhört nyttigt och utvecklande att visa upp och berätta för andra om hur man jobbar. Både under föräldramöte och löpande under terminen i form av skriftlig information i hembrev och på anslagstavlor. Det utmanar och motiverar till fördjupning och precisering av vad man gör och varför.
Föräldrar till äldre barn som inte är inskrivna på Fritids uppmanades att även komma till den första halvtimmen av föräldramöteskvällen. Det resulterade i fler inskrivna barn på Fritids i åk 4-6. Allt eftersom fritidsverksamheten har utvecklats har fler barn önskat att få börja på Fritids.

Kollegialt lärande skola-fritids

Utvecklingsarbetet fortsätter. Utöver studiedagar och kvällskonferenser har fritidspersonalen har konferens två gånger i veckan. Ett par timmar på måndagsförmiddagen ägnas åt information och planering av kommande vecka. Men fredagsförmiddagen ägnas åt pedagogiska diskussioner.
En utmaning är att skapa en jämn och likvärdig kvalitet mellan de fem verksamheterna. Tanja och Bertil vill utveckla det kollegiala lärandet på skolan. En tradition som är ännu mindre vanlig inom fritidsverksamheten.
Text & foto:
Charlotte Christoffersen
Läs artikel även artikel på Pedagog Malmö:
Lärande och utveckling på Fridhemsskolans fritidshem