Adventskalender 2017 lucka 2

Lila julkulor i snö.

Drakens förskola, introduktionsavdelningen Apelsinen

Drakens förskola ligger vid Möllevången och består av tre avdelningar och en av dessa är Apelsinen, som är en introduktionsavdelning. Här finns plats för 20 barn i åldrarna 3-5år och två förskollärare och en barnskötare arbetar på avdelningen. En specialpedagog arbetar 50% på avdelningen och tillhandahåller stöttning för arbetslaget i deras arbete med nyanlända barn och familjer.

Bildstöd och olika begrepp på olika språk.
Vi arbetar mycket med bilder och texter, även med TAKK.

Barn som börjar på Apelsinen stannar här i ett år. Vi hjälper barnen att sätta ord på känslor, sätta rutiner, bli vana vid andra vuxna utanför hemmet och framförallt arbetar vi med att barn ska känna sig trygga. Inte bara för barnen utan många gånger är Apelsinen familjernas första kontakt med det svenska samhället. Som alltid i svensk förskola utgår pedagogerna från barnens behov och intressen men på Apelsinen läggs extra stor vikt vid detta. Ofta används tolk till en början. Arbetet med barnen genomsyras av kontinuitet.

Bilder och stödmaterial används mycket, sånger och böcker. Redan efter en kort tid börjar barnen blanda in svenskan i sitt modersmål och efter några månader tar svenskan över helt. Pedagogerna poängterar att modersmålet också är viktigt och uppmuntrar vårdnadshavarna att prata det hemma, läsa böcker och liknande. Vårdnadshavarna berättar att när barnen leker hemma är det svenskan som gäller. I leken möts barnen och bearbetar sina upplevelser. Sånger, viktiga ord, siffror på barnens olika modersmål.

Pedagogerna uppmärksammade ett stort intresse för filmen ”Frost” och tillsammans med barnen skapade de en egen ”Olof” som fick följa med hem. Vårdnadshavarna ombads skriva lite om vad Olof fått Bilder på Olof och brev från Olof.vara med om hemma hos dem.
Denna situation medför ökat behov av hög kompetens om flerspråkiga barns språk- och lärandevillkor både vad gäller organisation och verksamhet. För en likvärdig skola är kompetensen om bland annat andraspråksutveckling och flerspråkighet samt förståelse för vad det kan innebära att socialiseras i ett sammanhang för att sedan inkluderas i ett nytt sociokulturellt sammanhang i ett annat land mycket viktig.

Barn leker, samspelar, kommunicerar och lär på olika sätt redan från ett års ålder beroende på den gemenskap de varit en del av och i förskolans uppdrag ingår att ha kunskap om och utgå från barnens kulturella och språkliga erfarenhet. För barnens och vårdnadshavares möjligheter till delaktighet och framgång nu och i framtiden kan de attityder och den kompetens som finns i kommunen/koncernen och på förskolan vara avgörande.

Personalen på Apelsinens avdelning

Världskarta och pratbubblor där det står hej på olika språk.
Viktigt att alla känner sig välkomna på Apelsinen.