AGFV satsar stort på STL (skriva sig till lärande)

Händer skriver på dator.

Den 4:e oktober åkte jag i egenskap av lektor med fyra lärare (Kristin Quist, Lizelott Löhwendahl, Ingela Hansson och Muska Andar) och rektor (Roger Ivarsson) från Startskolan till Stockholm för att följa en pågående utbildning i STL (skriva sig till lärande).

STL skall inte blandas ihop med ASL (att skriva sig till läsning) utan är ett förhållningssätt/modell för hur lärare kan jobba med IKT-redskap i klassrummet. Förhållningssättet/modellen är forskningsbaserad och studier har visat att den är synnerligen effektiv när det kommer till att öka elevernas måluppfyllnad. STL använder en rad av de framgångsfaktorer som forskning visar leder till ett lyckat digitalt didaktiskt arbete i klassrummet.

För att läsa mer om STL gå in på: http://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/digitaliseringskola/fokusomradenskolutveckling/skrivasigtilllarande.7513.html

Annika Agélii Genlott som håller i utbildning för SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) räkning har utvecklat och beprövat modellen i Sollentuna kommun och har i två vetenskapliga artiklar visat hur effektivt den ökar elevernas måluppfyllelse:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131513000857

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131516300859

Träffen på SKL i Stockholm inleddes av Per-Arne Andersson, avdelningsdirektör på SKL:s avdelningen arbetsmarknad och utbildning. Han berättade att det är ovanligt att SKL driver satsningar för kompetensutveckling av lärare. I en jämförelse visade han att landstingen och utbildningsförvaltningarna inom SKL har jämförbara budgetar. Landstingen satsar pengar på forskning och utveckling men detta har tidigare inte skett inom utbildningsdelen i SKL:s regi. Nu, i och med digitaliseringen inom skolan, satsar SKL pengar på forskningsbaserat utvecklingsarbete i form av STL inom utbildningsdelen av deras verksamhet. Digitaliseringsfrågan behandlas kraftfullt och SKL har nu en hel avdelning som sysslar endast med detta. Per-Arne lyfte också att det inte varit vanligt inom skolvärlden att rektor och skolledning har jobbat med forskning. I denna forskningsbaserade utbildningssatsning är både lärare och rektor aktiva och tar del av utbildningen.

Malmö stad och AGVF lyckades i hård konkurrens få en av de 11 platserna som fanns tillgängliga. Varje kommunplats innebär 2-4 deltagare och rektor. STL-utbildningen riktar sig i ett första skede mot grundskolans åk 1-3. Malmö stad och AGVF lyckades bli pilotkommun för STL inom gymnasie- och vuxenutbildning. Valet av enhet som skulle få ta del av utbildningssatsningen föll på Startskolan. De fyra lärare som deltar utbildas till utvecklingsagenter för STL.Dessa kommer i utbildningens regi driva kollegialt lärande för sina kollegor på Startskolan för att sedan kunna sprida modellen inom Malmö stad.

Dagen i Stockholm fylldes av digitala studiebesök, tal om formativ återkoppling, publicering, byggande av Siter, utformande av organisation, lärandegropar och analyser av det pågående arbetet. Efteråt var de entusiastiska och trötta deltagarna redo att i början av december starta det kollegiala lärande med sina kollegor.

Som lektor följer jag AGVF:s satsning på STL från vad som sker i deltagarnas klassrum till vad som händer på utbildningsträffarna. Räkna med att höra mer om och av STL i framtiden.

/eder lektor inom IKT- och didaktikutveckling