Anette Bagger – Prövningen av en skola för alla

Porträtt av glad kvinna.

I denna föreläsning presenteras resultaten och slutsatserna i min avhandling med titeln: Prövningen av en skola för alla. Nationella proven i matematik i det tredje skolåret. Elevers och lärares upplevelser av proven skildras. Provets instruktioner och genomförande problematiseras genom avhandlingens resultat. Det har visat sig att proven ibland uppfattas ha inslag av high-stakes, det vill säga att något står på spel för elever och att elever upplever negativ press. I studien gällde detta så många som varannan av de flerspråkiga eleverna med annat modersmål än svenska, även elever i behov av stöd var överrepresenterade. Under det nationella provet är det inte bara eleven som sätts på prov, utan också läraren och provet självt. Utmaningar med att anpassa provet, bland annat vad gäller språklighet är central för att ge alla elever tillgång till provets innehåll. Provverksamheten har visat sig leda till att dilemman uppstår när provets likvärdighet ställs mot provets.

Lyssna på Anette Bagger på Pedagog Malmö Live!

 

Text: Matematikutvecklarna på PI Malmö