Arbetet med ny matematikdiagnos vid skolstart för gymnasiet

Nafi, Christian och Emma runt ett bord.

I den centrala ämnesgruppen i matematik har det diskuterats att matematiklärarna på gymnasiet behöver en ny diagnos vid skolstart. Den gamla diagnosen som användes var från tiden innan Gy11. Önskemål om en ny diagnos kom också från skolledare. Via den centrala ämnesgruppen har arbetet med den nya diagnosen förankrats hos matematiklärarna i Malmö.

Diagnosen ska hjälpa att hitta elevernas kunskapsnivå och därmed underlätta lärarnas planering. Den hjälper också organisationen vid resursfördelning. Den kan delas upp i mindre delar och användas när det passar i undervisningen. Fokus ligger nu på att hjälpa eleverna där de befinner sig och inte att rangordna vare sig elever eller grundskolor. Vår förhoppning är att det i framtiden kommer att finnas material knutit till det individuella resultatet på diagnosen.

Vi har ambitionen att digitalisera den nya diagnosen. En annan förändring är att uppgifterna har en varierande svårighetsgrad. För att minska rättningsarbetet så kommer det att vara flervalsfrågor. Frågorna kommer att ha testats på ett stort antal elever, och flervalsalternativen kommer att motsvara de vanligaste felsvaren.

Den nya diagnosen har utgått från kursplanen i matematik för åk 9 samt ämnesplanen i Ma1. Den är uppdelad i taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik samt samband och förändring.

Vi som arbetat med den nya diagnosen är Christian Andersson (Malmö Latinskola), Nafi Zanjani (Pedagogisk Inspiration Malmö) och Emma Nordström (Malmö Borgarskola).

Text och Bild: Christian Andersson, Emma Nordström och Nafi Zanjani