Att integrera språk och ämne i yrkesutbildning för vuxna elever med svenska som andraspråk

Bild: Annika Gordon, Unsplash
Om att öka nyanlända vuxnas möjligheter att etablera sig i samhället.

Sammanfattning:

För att öka nyanlända vuxnas möjligheter att etablera sig i samhället och arbetsmarknaden förespråkar regeringen kombinationsutbildningar
där elever utvecklar det svenska språket och ett yrke parallellt. Syftet med denna text är att bidra till kunnande om utbildningsformen och aspekter som är centrala för språk- och ämnesutvecklande lärandemiljöer. Analyser av gruppintervjuer med lärare i en ämnesintegrerad kombinationsutbildning inom vård och omsorg synliggör fyra teman som kännetecknar en undervisning som vuxit fram och som upplevts som framgångsrikt av elever, lärare och skolledare på Komvux Malmö: En utbildning med tydligt yrkesfokus; En elevgrupp med en mångfald erfarenheter; Ett givande samarbete som stärker undervisningen; Ett socialt sammanhang för relationer och lärande. Resultaten pekar mot att utbildningen är ett exempel på hur aspekter som lyfts i forskning om språkutveckling, inkludering och relationella perspektiv kan växa fram och omsättas i konkret undervisningspraktik.

Länk till texten:

Personal på Komvux Malmö, Jens Ideland och Maria Rubin (2022) Att integrera språk och ämne i yrkesutbildning för vuxna elever med svenska som andraspråk

Nyckelord: vuxenutbildning, kombinationsutbildning, inkluderande
undervisning, språkutveckling, svenska som andraspråk, yrkesutbildning

Om texten:

Detta är en text som skrivits av lärare i samarbete mellan vetenskapliga utvecklingsledare (Pedagogisk inspiration Malmö) och forskare (Högskolan i Kristianstad) som stöttat gruppen i att använda forskning och vetenskapliga metoder för att undersöka och utveckla sin verksamhet. Läs mer om denna typ av projekt här

Tillbaka till Lärdomar från Malmö