Om konsten att skapa inkluderande lärmiljöer

Två personer samtalar och tittar på ett papper.
Bild: Annika Gordon, Unsplash
Under flera år drev Komvux Malmö en ämnesintegrerad kombinationsutbildning där relativt nyanlända vuxna fick möjlighet att lära sig svenska och ett nytt yrke inom vården i en sammanhållen utbildning.

Trots att de elever som antogs inte hade nått till den nivå i svenska som vanligtvis krävs för att påbörja yrkesutbildningen visade det sig att de ofta klarade både yrkeskurserna och kurserna i svenska bättre än eleverna i de ordinarie utbildningsvarianterna.

För att få syn på vad som gjorde att den ämnesintegrerade kombinationsutbildningen tycktes fungera så bra genomförde några lärare och en bibliotekarie ett forsknings och utvecklingsprojekt som du nu kan läsa mer om.

I projektet fick lärarna stöd av vetenskaplig utvecklingsledare från Pedagogisk inspiration Malmö (Jens Ideland) och forskare med expertkunskaper inom området från Högskolan i Kristianstad (Maria Rubin). Enhetens rektorer gav också sitt stöd till projektet och hjälpte till att skapa förutsättningar att genomföra det. Tanken var att projektgruppen skulle följa undervisningen och intervjua både elever och lärare om deras upplevelser och tankar om kombinationsutbildningen. Tyvärr kom corona-pandemin emellan och gjorde det omöjligt att genomföra undervisningen som tänkt. 

Utbildning med tydligt yrkesfokus

Studien bygger därför på semistrukturerade och djupgående gruppintervjuer med de lärare som utvecklade och arbetade med utbildningen. Analysen av intervjuerna synliggör fyra teman som kännetecknar och (ofta) skiljer den ämnesintegrerade kombinationsutbildningen från många andra utbildningsupplägg:

En utbildning med tydligt yrkesfokus; En elevgrupp med en mångfald erfarenheter; Ett givande samarbete som stärker undervisningen; Ett socialt sammanhang för relationer och lärande. Resultaten pekar mot att utbildningen är ett exempel på hur aspekter som betonas i forskning om språkutveckling, inkludering och relationella perspektiv kan växa fram och omsättas i konkret undervisningspraktik. Du kan läsa mer om projektet och resultaten i denna text som gruppen skrivit tillsammans med forskarna och som nu publicerats av Högskolan i Kristianstad:

Personal på Komvux Malmö, Jens Ideland och Maria Rubin (2022) Att integrera språk och ämne i yrkesutbildning för vuxna elever med svenska som andraspråk

Texten ligger också i temabloggen Lärdomar från Malmö där de vetenskapliga utvecklingsledarna på Pedagogisk inspiration Malmö samlar texter från forsknings och utvecklingsprojekt i Malmö som är förankrade i forskning och använder sig av vetenskapliga metoder.