Att konkretisera – fas 1

Vårt förra blogginlägg, “Det viktiga samtalet”, kretsade kring arbetet med Austins Butterfly. Vi har som vi skrev då, sett att vi på vår skola ett behov av gemensam metod som är effektiv och som gör att eleverna ser en röd tråd i undervisningen. Detta har uppmärksammats genom arbetet med språkutveckling och BFL. Vi såg att vi hade en teoriförankring men att den teorin inte förankrades i “huret”, det faktiska görandet.

All god undervisning börjar i planeringen, i våra kunskapskrav och förmågor. Därefter rör vi oss mot det centrala innehållet för att skapa samstämmighet i vår planering. Slutligen kommer arbetet med att skapa god undervisning som ger eleverna möjlighet att faktiskt utveckla de förmågor som vi, i vår planering, beslutat att arbeta med att utveckla. Här måste vi vara uppmärksamma på läroplanens aktiva verb (Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.)   Lgr 11 Sv/Sva åk 3) och utveckla metoder som ger eleven möjlighet att öva på det vi har som mål, dvs effektiva undervisningsmetoder.

I vår studiecirkel, Språkutvecklande arbetssätt del 2,  utgår vi från cirkelmodellen, eller cykeln för undervisning och lärande som den benämns hos ex Johansson och Ring, och fas 1 är fasen då elevens kunskapsfält och begreppsapparat byggs. I fas 1 arbetar vi mycket muntligt och med varierade uppgifter. Vi fokuserade kring tre metoder som är lämpliga i fas 1, konkretiseringsfasen,  att bygga kartbegrepp med hjälp av gipsmodeller ,att samtala i form av EPA för utökad taltid och att genomför stafettdiktamen för att befästa ord och begrepp.

Bygga – Att tydliggöra abstrakta kartord. För att förstå begreppen ex. sund och näs

EPA – Utökad taltid för att befästa begrepp och grundlägga förståelse.

Stafettdiktamen – Också ett sätt att befästa begrepp.

I fas 1har vi en vinst i att vi stärker både ämneskunskaperna och språket samtidigt som eleverna utvecklar god förståelse. Dessutom byggs en bro mellan skolspråk och vardagsspråk. I den här fasen har vi övningar som riktar sig mot de aktiva verben i kunskapskraven, det betyder att den språkutvecklande undervisningens metod också ger god samstämmighet med kunskapskraven.

Annica Trenneman och Eva Hörnblad