Att lära tillsammans i en internationell kontext för alla

Inom Erasmus+ finns det möjlighet att ansöka om ett flertal olika möjligheter till utveckling, samarbeten och att hitta nya vägar till förändring i ett större sammanhang genom strategiska partnerskap tillsammans med partners från andra länder. Detta är ett utmanande, spännande och väldigt lärorikt sätt att arbeta på. På grundskoleförvaltningen finns ett flertal sådana här projekt igång av olika karaktär. Det finns projekt som handlar om AI, som handlar om vår gemensamma historia, om Telepresence, säkerhet online (MIK), PBL, SELFIE och inte minst så har vi också ett stort Ackrediteringsprojekt igång.

Ackreditering är en nyhet i Erasmus+ som tillkom i den nya programperioden som sträcker sig fram till 2027 där ett flertal utvecklingsområden ingår i en och samma ansökan men som alla är kopplade till övergripande mål som är satta för hela perioden. Syftet med ackrediteringen är att övergå från enskilda utbytesprojekt till mer systematiskt, strategiskt och långsiktigt deltagande i Erasmus+-programmet. Ackrediteringen är en långsiktig planering av utbyten, fortbildningar och jobbskuggning för Malmö stads grundskolor under en 7-årsperiod. Inom projektet finns utrymme för cirka 1000 (eller fler) mobiliteter där många olika yrkesverksamma på våra skolor samt elever kommer att delta. Alltså kan flera professioner inom Grundskoleförvaltningen nyttja möjligheten att  jobbskugga, gå kurser i andra länder, ta emot lärarkandidater från andra länder eller fortbildas på hemmaplan genom att vi tar hit föreläsare utifrån.

Genom Varje elevs bästa skola – digital certifiering och strategiskt kvalitetsarbete har grundskolorna i Malmö stad identifierat sina behov och utmaningar. Samtidigt som alla skolor har sina unika utmaningar och behov så är många av dem också gemensamma och kompletterar varandra på ett sätt som gör att de sätts i sina sammanhang och inte blir lösryckta mål. Ackrediteringskonsortiet är brett och behöver kunna möta varje skolas behov och utmaningar under de år som ackrediteringen pågår. Genom denna förutsättning finns möjlighet att bygga upp ett långsiktigt gemensamt arbete som grundskolorna själva har varit med och utformat där möjlighet skapas för att stärka det egna arbetet på lokal nivå men även stärka den europeiska dimensionen i undervisning och lärande. Något som möjliggörs genom jobbskuggning och andra utbyten. ​​​​​​​

Det är ackrediteringens syfte att lyfta och synliggöra dessa utmaningar och att låta skolorna ta sig an dem tillsammans då det handlar om att hitta arbetssätt och möjligheter för att utveckla dem gemensamt. Genom att lyfta de identifierade behoven/utmaningarna gemensamt säkras alla grundskolors delaktighet i processen och grundskolorna kan adaptera det utfall som går i linje men den enskilde grundskolans behov och förutsättningar.

 

Mål:

  • Utveckla arbetet med att implementera digitalisering till att vara en naturlig del av skolans vardag där den används som alla andra verktyg för att stärka lärandet och skapa ett flerstämmigt klassrum.
  • Utveckla arbetet med tillgängliga lärmiljöer, vad begreppet innebär, hur det kan utvecklas och hur kollegialt arbete mellan skolor kan utvecklas i en kontext.
  • Programmering är en identifierad utmaning i verksamheten. Behov finns att hitta en samsyn, ett samarbete och kollegiala utbyten för att kunna ge våra elever en adekvat digital kompetens inom området.
  • Inkludering är ett annat prioriterat mål för att skapa en likvärdighet, samsyn och tro på framtiden hos alla elever.
  • Medie- och Informationskunnighet (MIK) är något som finns implicit i läroplanen. Behov finns att arbeta grundligt med detta begrepp för att hitta sätt att få in alla kunnigheter som ingår i MIK i förvaltningens dagliga arbete.
  • Självskattningen, Varje Elevs Bästa Skola – Digital Certifiering, är ett levande dokument som alla skolor har en delaktighet i att utveckla. Då självskattningen är skapad i en internationell kontext finns behov att fortsätta utveckla den i en sådan.
  • Det finns ett identifierat behov av att utveckla det vardagliga internationella arbetet genom tex samarbetsplattformen eTwinning men också större skolutvecklingsprojekt inom tex Nordplus och Erasmus+.

Ackrediteringsprojektet startade upp ”på riktigt” under våren 2022. Då reste nästan 30 personer på två olika kurser där den ena handlade om assisterande teknik och den andra om digitalisering, Makerspace och att arbeta med programmeringsbart LEGO. Förutom det så åkte två grupper av pedagoger till Spanien för att jobbskugga, en grupp åkte till Italien och en grupp elever åkte till Spanien med sina lärare under en vecka. Förutom det så tog vi emot massor av besök under samma period i Malmö. Vi hade jobbskuggare som kom från Spanien, Italien, Danmark, Frankrike vid ett flertal tillfällen och dessutom höll vi i två kurser för 20 deltagare vardera där den ena handlade om digitalisering och den andra om utomhuspedagogik. Alla dessa olika besök har på sina unika sätt skapat nya möjligheter och nyfikenhet på ett fortsatt samarbete genom eTwinning, fortsatta jobbskuggningar och andra utbyten. Detta är bara toppen på isberget då ackrediteringen utvecklas och används på ett sätt där vi genom kollegialt lärande i en internationell kontext, skapar fler möjligheter för alla elever att utvecklas och lära sig inom ramen för Varje Elevs Bästa Skola.