Avslutning på matematiklyftet för förskoleklass

Grupp av människor framför tavla.

Tisdagen den 9 februari var det dags för de 13 deltagarna i matematiklyftet för förskoleklass att presentera sitt arbete inför en publik som bestod av kollegor, rektorer och andra intresserade.

Matematiklyftet är en fortbildning i didaktik för lärare som arbetar i förskoleklass. Fortbildningen är verksamhetsnära och bygger på kollegialt lärande och pedagogisk dokumentation och har genomförts med stöd av handledare från Pedagogisk Inspiration. Som stöd för fortbildningen finns ett webbaserat material för förskoleklass som finns tillgängligt på lärportalen för matematik (Skolverkets webbplats där allt material för Matematiklyftet finns). Materialet utgår från Bishops sex matematiska aktiviteter, Räkna, Mäta, Lokalisera, Konstruera, Leka och Förklara.

Under drygt tre terminer har vi träffats 18 gånger och varje träff har varit två och en halv timme. Till varje träff har deltagarna haft olika uppgifter, till exempel att se filmer, läsa texter, planera och genomföra aktiviteter i sin verksamhet, dokumentera samt reflektera utifrån olika frågeställningar. På träffarna har deltagarna sedan diskuterat genomförda aktiviteter och didaktiska frågor, lyft problem och svårigheter, kritiskt granskat både andras och sin egen undervisning samt gett och fått återkoppling från sina kollegor.

På avslutningen presenterades Bishops aktiviteter en i taget med utgångspunkt från deltagarnas dokumentationer. De som inte kände till Bishops matematiska aktiviteter sedan tidigare har efter denna eftermiddag fått en inblick i hur man med dessa som stöd kan stärka och utveckla undervisningen i matematik i förskoleklass.

Tankar från deltagarna:

Hur har matematiklyftet påverkat ditt arbete och verksamheten att tänka förskoleklassens matematik utifrån Bishops sex matematiska aktiviteter?

  • Jag har blivit mer uppmärksam på det som ”görs” och hur det påverkar lusten att lära och barnens inre drivkraft. Jag har blivit tydligare och starkare att beskriva matematiken som görs i f-klass.
  • Jag ser matematik på ett annat sätt än tidigare. I min planering av aktiviteter ser jag Bishops aktiviteter. Det har varit bra att vi har fått göra olika uppgifter. Det gör att man kommer ihåg och reflekterar. Jag har blivit mer medveten.
  • Mycket eftersom jag tidigare inte har varit så bekväm med matte.
  • Min syn på matematik i f-klass har i grunden förändrats. I samarbete med kollegor hoppas jag kunna utmana barnen i lärandet på ett nytt sätt. Matematik har blivit roligt helt enkelt, och då är allt möjligt!

Text: Elisabeth Pettersson