Bibliotekarie och Learning Designer på Nya latin

Jag har flera gånger fått frågan om det finns några riktlinjer för hur många bibliotekarier det bör finnas på ett skolbibliotek, om det finns några rekommendationer utifrån skolans elevantal osv. Den nya skollagen som började tillämpas 1 juli 2011 kräver att eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. Bestämmelsen gäller även fristående skolor. Lagen reglerar dock inte vilken personal som ska arbeta i biblioteket. Mitt svar på frågan är att det helt och hållet beror på vilken typ av pedagogisk verksamhet man från skolans sida vill bedriva och vilken roll man ser att biblioteket ska spela. Tänker man sig att bibliotekets roll enbart är att lagra och låna ut böcker, så krävs kanske inte så mycket personal. Men om man tänker sig att biblioteket ska vara med och stötta eleverna genom hela lärandeprocessen, så krävs det resurser i form av bibliotekariekompetens.

Bibliotekarier är experter på processer och sammanhang där information och kunskap organiseras, förmedlas och används utifrån ett tydligt användarperspektiv. Bibliotekarier bevakar och hanterar informationsflöden och tekniker för att lagra, söka och sprida information. Bibliotekarierna på Malmö latinskola kan fungera som Learning Designer eller omvärldsbevakare genom att bevaka och analysera faktorer i omvärlden som påverkar organisationens nuvarande och framtida utveckling och framgång. Några som har överblick och inspirerar. Bibliotekarier arbetar kontinuerligt och strukturerat med att hålla sig uppdaterade om det i omvärlden som är extra viktigt för ens egen verksamhet. Bibliotekarierna på Nya latin bör därför i egenskap av omvärldsbevakare och Learning Designer vara aktiva deltagare i lärararbetslag och i så stor utsträckning som möjligt delta i planering och genomförande av undervisning och projekt. Biblioteksverksamheten ska erbjuda en god bemanning där det finns möjligheter att aktivt stödja elever och lärare även utanför biblioteksrummet.

Håkan Fleischer, doktorand i pedagogik vid högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping, menar att skolbibliotekarien dessutom är en viktig nyckelperson i 1-1-satsningen. Läs mer om detta på hans blogg.

Två goda exempel på samarbeten mellan lärare och bibliotekarie:

Boksamtal-blogg-bokomslag: hur man får eleverna engagerade i sitt eget lärande

Elever gör radioprogram som utrikeskorrespondenter

Sofia Gustafsson (lärare i Grafisk kommunikation, Digitalt skapande och Medieproduktion), Karin Nilsson (lärare i Svenska och Engelska) och Karin Ahlstedt (bibliotekarie)

Text: Karin Ahlstedt