Bibliotekarier nätverkar!

Bibliotekarier sitter runt bord och fyller i papper.

Vad har barnbibliotekarier och skolbibliotekarier gemensamt? Vilka likheter och skillnader finns i de olika uppdragen och hur kan vi skapa större förståelse mellan våra olika roller för alla barns bästa i Malmö? Det var utgångspunkten när vi förra veckan höll ett nätverk med barnbibliotekarier och skolbibliotekarier i Malmö stad på Malmö stadsbibliotek.  

Gemensamma referensramar
Vi startade med att skapa gemensamma referensramar. Carin Norén, utvecklingssamordnare på Biblioteken i Malmö berättade om hur biblioteken är organiserade, hur det ser ut just nu och vad som är på gång. Därefter berättar Maria Schedvin, utvecklingssekreterare på Grundskoleförvaltningen i Malmö om skolbibliotekens roll, hur det ser ut på skolbiblioteken i Malmö k
opplat till Sverige. Därefter fick deltagarna börja fundera på sin egen roll.
Vilka likheter och skillnader finns det i våra roller? Hur skulle vi kunna samverka bättre kring exempelvis fortbildning av läsfrämjande aktiviteter? Många intressanta punkter diskuterades och det som framförallt kom fram var hur mycket läsfrämjande båda rollerna arbetar med, i lite olika perspektiv.

Papper med två cirklar som överlappar varandra.

Ett folkbibliotek är inte ett skolbibliotek
Viktigt att komma ihåg i sammanhanget är att ett folkbibliotek inte är ett skolbibliotek, och tvärtom. Biblioteken i Malmö styrs av kulturpolitiska mål, grundskolornas skolbibliotek styrs av Skollagen och läroplanen för grundskolan. Det finns däremot gemensamma skrivningar kring verksamheterna i såväl Bibliotekslag som Malmö stads biblioteksplan. Vilka möjligheter finns det att skapa gemensamma referensramar inom dessa stödstrukturer?

Oxie berättade om sitt samarbete
I Oxie sker ett tätt samarbete mellan Oxiebiblioteket och grundskolorna. De har kontinuerliga träffar och har tillsammans utvecklat samarbetet för etablerade läsprojekt som exempelvis Sommarboken. Detta samarbete kan du läsa mer om här. De berättade mer om sina projekt och inspirerade oss alla att tänka större. Förutsättningarna i Oxie skapar möjlighet till bättre samarbete. Det finns fackutbildade bibliotekarier på alla grundskolor, som dessutom har gångavstånd till sitt folkbibliotek. Detta underlättar såklart samarbetet väldigt. 

Barnens bästa bibliotek
Vi avslutade dagen med att berätta om projektet Barnens bästa bibliotek. Alla sexåringar blir inbjudna till sitt närmaste folkbibliotek och får en biblioteksvisning och en gåvobok. Vi fortsatte diskutera hur vi skulle kunna samarbeta kring detta projekt, som vi i nuläget just startat upp samarbetet kring. Många goda samtal och tankar kring våra olika roller kom upp under dagen. Detta var ett försök till ett första steg och samtal kring det som så starkt förenar oss: alla barn i Malmö stad.