Classroom Walk-Throughs

Elever sitter i bänkar och skriver. En av dem hyssjar.

I skolan arbetar både lärare och skolledare med pedagogiskt ledarskap. Lärarna ska skapa goda förutsättningar för elevernas lärande. De leder elevernas lärande. Skolledaren ska gemensamt med lärarna skapa förutsättningar för elevers lärande och hög kvalitet i  undervisningen. Skolledarens uppgift är också att stärka lärarprofessionen genom att leda lärares kollegiala lärande. Ett sätt för skolledare att samla in information att ha som underlag för det kollegiala lärandet på skolan är “classroom walk-throughs”, det vill säga klassrumspromenader.

Vad är idéen med klassrumspromenaden?

Tanken bakom klassrumpromenaden är att få en bild över den undervisning och verksamhet som bedrivs på skolan, för att ha som grund för skolans fortsatta utvecklingsarbete. Promenaderna, eller observationerna, kan göras av en eller flera personer. Skolledare och lärare kan utgöra en grupp, som tillsammans vandrar genom verksamheten för att samla information och reflektera tillsammans. Även en grupp elever kan få till uppgift att göra skolpromenader för att samla information, att ha som underlag för skolans fortsatta utvecklingsarbete. Denna blogg handlar främst om rektors klassrumspromenader.

Rektor promenerar genom skolan

–  ”Jag och mina biträdande rektorer planerar in förmiddagar då vi tillsammans promenerar genom skolans verksamheter och hälsar på i klassrummen. Efter promenaden reflekterar vi tillsammans över våra intryck. När min utbildningschef kommer på besök, promenerar vi också genom skolan och hälsar på på olika ställen och låter sedan dessa promenader ligga som grund för vårt fortsatta samtal. I mina veckobrev till personalen, brukar jag  dela med mig av mina reflektioner. Mitt syfte är då att ge en skriftlig och framåtsyftande feedback till mina medarbetare”. (Rektor på Malmöskola)

Vad är fokus för promenaden?

Innan klassrumspromenaderna bestämmer sig observatören för vad hen ska fokusera på, vilken fakta ska samlas in, hur ska intrycken bearbetas och presenteras för målgruppen. Promenaderna är inte avsedda för att utvärdera enskilda lärare eller elever, eller ens identifiera dem med namn i någon rapport. Snarare är målet med promenaderna att hjälpa skolledaren och lärarna att lära sig mer om undervisningen och att identifiera vilken utbildning och vilket stöd lärarna behöver för att öka undervisningens kvalitet.

I samband med klassrumspromenaderna kan observatören samtala med eleverna om undervisningen. Hur ser eleverna på undervisningen, vad  gör de under lektionstid och varför? Hur visar eleverna sina kunskaper för läraren? Upplever de att de har en trygg inlärningsmiljö, där de har möjlighet att testa olika sätt att lära? Även samtal med lärarna är viktiga för att samla in information. Hur upplever läraren undervisningssituationen? Hur anpassar läraren undervisningen utifrån elevernas förkunskaper och intresse? Klarar läraren att möta alla elevers behov? Vilket stöd önskar läraren för få ännu högre kvalitet på undervisningen? I vissa fall kan observatören ha en checklista med punkter, som hen önskar att utforska. Det är viktigt att alla som berörs av klassrumspromenaderna känner till syftet med besöken och känner sig trygga i situationen. Promenaderna ska bygga på tillit. Det ska kännas tryggt att få besök i klassrummet. Både elever och lärare behöver veta att besöken är till för att öka kvaliteten i undervisningen, inte kontrollera individuella prestationer.

Vad säger forskningen om klassrumspromenader?

Flera studier visar att verksamhetspromenader ökar förståelsen och samsyn för vad som kännetecknar en hög undervisningskvalitet. Genom att på ett systematiskt sätt samla in och diskutera fakta skapas ett gemensamt språk för verksamhetsutvecklingen och en samsyn på vad som är hög kvalitet på undervisning (Coburn, Honig & Stein). March med kollegor har jämfört lärandet hos observatörerna och hos de lärare som fått besök och kommit fram till att det främst är observatörerna som upplevde ett lärande av promenaderna, eftersom lärarna sällan får individuell feedback efter besöken. I det första skedet tycks det alltså främst vara hos de som gör besöken som lärandet sker. Denna kunskap ska sedan ligga till grund i det gemensamma utvecklings- och fortbildningsarbete för skolans personal. Promenaderna blir ett sätt för skolledarna att organisera för lärande för all personal. Det är viktigt att syftet med klassrumsbesöken är tydligt för alla berörda. Om syftet är otydligt eller det finns ett bristande förtroende mellan rektor och lärare, kan klassrums promenaderna uppfattas som kontroller och öka misstro och spänningar ( (Supovitz & Weather). Kerr och kollegor har lyft fram vikten av att göra koppling mellan klassrumspromenader och utvecklingsinsatser tydlig för personalen. Om lärare och rektorer upplever observationerna och datainsamlingen som ytlig och ogiltig, förlorar de förtroendet för dess syfte. Som poängterats tidigare är det alltså viktigt att skolledarna har ett tydligt syfte med sin närvaro i klassrummet och kan förmedla detta på ett förtroendefullt sätt till både lärare och elever. Det nära ledarskapet syftar till att skapa trygghet hos alla på skolan och i kombination med tydlig kommunikation skapas förutsättningar för att alla medarbetare på skolan arbetar i samma riktning för att utveckla en hög kvalitet i undervisningen, med elevernas lärande i fokus.

Hörs – syns – känns

–  ”Jag börjar varje dag med att promenera igenom skolan och samtala med elever och lärare jag möter. Det är ett sätt för mig att att få syn på hur vi på skolan arbetar för att nå vår vision. Det finns ett “vi” på skolan och hur starkt det är hörs, syns och känns i den pedagogiska vardagen. När jag gjort min promenad, tar jag en stund för att reflektera över vad jag såg, hörde och kände, med avstamp i skolans åtaganden. Vad behöver jag och min skolledning använda oss av för ledargärningar i det fortsatta arbetet, för att leda skolan mot visionen” . (Rektor på Malmöskola)

Inspiration till bloggen:

Samtal med två av Malmös rektorer samt text av Jane L. David (What Research Says About …./ Classroom Walk-Throughs, ASCD Learn Lead Teach)

Läs mer: Hög kvalitet i undervisningen

Bild: Colourbox