CPI brukarenkät – enkätsvar 2012

November-december 2012 skickade Malmö stads Centrum för Pedagogisk Inspiration ut en brukarenkät med fokus på CPIs tillhandahållande av strömmande media för Malmös skolor. Nu finns en sammanställning av enkätsvaren. Bl.a. märks ett stort behov av nytt material och tydligare kopplingar mellan utbudet av strömmande media och läroplanen. Andra önskemål fokuserar på mediekatalogen SELMA – inte minst behovet av att få tillgång till strömmande material utanför skolans väggar.

Bland CPIs diverse uppgifter är att förvalta och utveckla Malmöskolornas online mediekatalog SELMA. Här ingår även ansvaret för Malmö stads utbud av strömmande media för skolorna. I nuläget består utbudet av URs katalog av radio- och TV-program – samt ett stort antal andra filmer av olika typer som CPI köper in direkt från privata distributörer.

Via en kombination av telefonsamtal, e-post och direktkontakt under loppet av ett skolår får CPI en hel del värdefulla inblickar i användarnas synpunkter och behov kring utbudet av strömmande media. Samtidigt är denna återkoppling extremt begränsad i jämförelse med storleken av strömmande medias totala användarbas i Malmös skolor. Därmed tanken med en brukarenkät.

 

Under svarsperioden (november-december 2012) kom det in totalt 683 ifyllda enkät – och länken till en sammanställning av dessa svar finns inbäddad ovan. Utöver frågorna med färdiga svarsalternativ ingick också ett antal frågor med fritextsvar i enkäten. Bl.a. efterlyste frågorna konkreta synpunkter och förslag kring hur CPIs utbud och leverans av strömmande media skulle kunna förbättras. Av de tiotals sidorna med fritextsvar som lämnades in går det att identifiera ett antal återkommande teman och dessa redovisas senare i sammanställningen. I slutet finns även en presentation av visningsstatistiken för strömmande media via SELMA under helåret 2012.