Det viktiga samtalet

Blå fjäril.

På vår skola har vi haft studiecirkel i språkutvecklande arbetssätt. När man jobbar språkutvecklande måste man också arbeta med bedömning för lärande. För att kunna förstå var eleven befinner sig i sitt lärande måste vi kunna se vad som är svårt för eleven och ge vidare stöttning.

Det vi upptäckte i vårt kollegiala lärande är att vi behöver gemensamma metodstrategier för att utveckla en effektiv undervisning. Då vi är en skola med elever från sex till sexton år har vi goda möjligheter att utveckla och anpassa metoder för att konkretisera moment som är svåra för eleverna till olika åldrar. Detta ger en metodtråd som eleverna kan känna igen sig i skolgången. Dessutom går alla metoder att använda i alla ämnen vilket underlättar när vi ska förtydliga vad förmågorna innebär.

Vårt första möte i studiecirkeln handlade om Språkutvecklande arbetssätt del 1 HT 14. I Malmö Stad idag har alla pedagoger ett särskilt åtagande att arbeta språkutvecklande, utöver det som läroplanen redan stipulerar. Det språkutvecklande arbetet är också ett arbete som gynnar vårt kompensatoriska uppdrag. En grundläggande förutsättning är det viktiga samtalet. Andraspråksforskningen visar tydligt på att eleverna behöver utökad taltid för att utveckla sitt språk och därigenom sitt lärande. “Det innebär att vi står inför utmaningen att erbjuda eleverna möjligheten att i skolan få samtala i många olika sammanhang och att de i dessa sammanhang bemöts av andra som kan stödja och underlätta lärande och utveckling genom samtalet” (Liberg m.fl. s. 43).

När vi på studiecirkeln behandladlade vikten av taltid för att utveckla skolspråket tog vi vår utgångspunkt i filmen “Austins Butterfly” . Den filmen har många olika ingångar, men vi valde att använda filmen som utgångspunkt att utveckla skolspråket och framåtriktad kamratrespons. I läraregruppen tittade vi på filmen och ställde frågan “Vad gör den här läraren som är bra?” och hur kan vi använda det här i vår undervisning?

Filmen är också mycket uppskattad av elever, den fungerar bra med både stora och små elever. Den ger en ingång till ett gott pedagogiskt samtal med klassen. Man kan tala om skolspråk, kraften i framåtriktad bedömning, kamratrespons och glädjen över att lyckas. Vi har använt filmen i flera olika årskurser,i  årskurs ett växte den till utgångspunkten för en learning study, i högstadiet blev den ett fantastiskt underlag för att tala om kvalité i arbetet. Det viktiga samtalet har många ingångar, Austin´s Butterfly en, dessutom en fantastisk sådan.

Annica Trenneman och Eva Hörnblad

.