En önskan om en trygg och säker skola 2018!

Tecknade ungdomar ägnar sig åt fritidssysslor.

Det är läsårets sista arbetsdag. I tidningar och på TV sammanfattas året som gått. Det har hänt bra saker i vår stad, men det händer också mycket som är svårt att förstå. Jag har just läst om mannen som hittades död utanför en av Malmös skolor. Skolledningen har en plan för hur eleverna ska bemötas då de kommer tillbaka till skolan, samtidigt uttalas en oro kring hur barnens självbild påverkas då det händer så negativa saker där de bor. Det ökade våldet i Malmö får mig att bli orolig. Hur ska vi möta och förhålla oss till detta på våra skolor? Hur ska vi organisera för ett lärande som motverkar våld och befrämjar gemenskap och trygghet?

Varje elevs bästa skola

I Malmö arbetar vi för varje elevs bästa skola. För mig innebär det en skola att längta till. Skolan ska vara ett ställe där barnen känner sig trygga, där de träffar vänner som de kan leka och utvecklas tillsammans med. I skolan finns kloka vuxna som ser varje barn och som leder och inspirerar dem i deras utveckling.

 Vi är en attraktiv skola som kännetecknas av glädje, lust och stolthet.

När barnen kommer till sin första skoldag är de ofta förväntansfulla, nyfikna och fulla av energi. De vill lära! Denna nyfikenhet och lust, har vi vuxna ett ansvar att se och ta vara på. Vi vill att skoltiden ska ge eleven kunskaper att klara sig väl i livet, att bli goda samhällsmedborgare. Vi vill att varje elev ska tro och lita på sin egen förmåga att lära och prestera. Vi vill att varje elev ska lämna grundskolan med lika mycket nyfikenhet och lust, som när hen en gång började skolan.

Generiska kunskaper och förmågor

När eleverna lämnar grundskolan ska de kunna läsa, skiva och räkna, de ska kunna förstå och uttrycka sig på olika språk, de ska vara bevandrade i naturvetenskap, samhällskunskap och historia och de ska kunna samarbeta. I min drömskola finns det vuxna som ser elevernas potential och ger dem nya perspektiv. Eleverna får möjlighet att utveckla kulturella färdigheter. De får kunskaper inom konst och musik och de kan uttrycka sig i bild och dans. För detta behövs det kunniga, bildade och lyhörda vuxna.
Skolan ger perspektiv som kompletterar hemmets och som gör barnen bättre förberedda för vuxenlivet.

Hälsa och lärande går hand i hand

Elever som mår bra har lättare att lära. Att lyckas i skolan och att undvika tidiga skolmisslyckanden minskar risken för psykisk och fysisk ohälsa. Sambandet gäller också omvänt, ohälsa ökar risken för sämre skolprestationer. Kan vi i skolan bidra till att fler elever når målen i skolan och har en god hälsa torde deras uppväxtvillkor och förutsättningar för att skapa sig en positiv framtid öka. En lyckad skolgång och god hälsa har därför inte bara en betydelse för den enskilda eleven, utan är också en insats med potential att främja integration.

Önskan inför 2018

Jag önskar att alla elever blir sedda och bemötta salutogent och med en tro på barnets egen kompetens och kraft till utveckling.
Jag önskar att alla Malmös skolor ska vara trygga och säkra inlärningsmiljöer för alla våra elever.
Jag önskar att elevens lärande, mående och utveckling finns med i alla skolans beslutsprocesser.
Jag önskar att vi som arbetar i skolan, ska fortsätta att känna att vi har världens viktigaste uppdrag och att vi vill utveckla vårt eget lärande för att ännu bättre kunna möta alla våra elever.

Inför nästa nyår läser vi i tidningen om ett allt tryggare samhälle, där skolans salutogena kraft lyfts fram. Detta är min önskan inför 2018!

Gott Nytt år till er alla!

Bild: Colourbox