Europeiskt samarbete i Malmös skolor

En Europa-karta med olika länders flaggor som sticker upp.
Erasmus+ programmet erbjuder skolor en rad möjligheter och fördelar.

Internationalisering: Erasmus+ programmet ger skolor möjligheter att samarbeta med skolor från andra länder och därigenom öka deras internationalisering och kulturella medvetenhet.

Nya metoder: Erasmus+ erbjuder lärare möjlighet att delta i utbildningsprogram och kurser i andra länder för att lära sig nya undervisningsmetoder, tekniker och material. Detta kan leda till en förändrad undervisning.
Elevernas utveckling: Erasmus+ programmet kan hjälpa elever att utveckla sina språkkunskaper, sociala och interkulturella kompetenser, samt självständighet och självförtroende.

Nätverk: Genom Erasmus+ kan skolor bygga upp kontakter med andra skolor, universitet och organisationer, vilket kan leda till långsiktiga samarbeten och utbyten.

Finansiellt stöd: Erasmus+ programmet erbjuder finansiellt stöd för mobilitetsprojekt, strategiska partnerskap och samarbeten, vilket kan hjälpa skolor att genomföra projekt som annars skulle vara svåra att genomföra på grund av bristande finansiering.

Innovation: Genom att delta i Erasmus+ projekt kan skolor införa innovativa undervisningsmetoder och tekniker, vilket kan öka elevernas motivation och lärande.

Sammanfattningsvis kan Erasmus+ programmet erbjuda skolor en rad möjligheter att förbättra sin undervisning, öka sin internationalisering och bygga upp värdefulla nätverk och samarbeten.

 

Utvecklingsavdelningen har lång erfarenhet av europeiskt samarbete i Europa som ständigt utvecklas i nya samarbeten och projekt. På både förvaltningsnivå och på skolnivå finns det ett starkt europeiskt kontaktnät som har sin grund i deltagande i olika europeiska projekt och de kontakter som har etablerats under projektens gång. Ett kontaktnät som idag möts och växer i olika pågående projekt.  Genom samarbeten med partners i andra länder inom får skolorna värdefulla erfarenheter och kunskaper som används för att utveckla den egna verksamheten. Möjligheterna för gemensamt  europeiskt skolutvecklingsarbete har blivit större med EUs nuvarande programperiod med Ackreditering för långsiktigt arbete och strategisk planering för kompetenshöjande verksamhet genom internationella utbyten.

Med hjälp av Ackrediteringen har Malmöskolornas engagemang växt för europeiskt samarbete.  Genom Ackrediteringen sker utvecklingsarbete och personalfortbildning i ett europeiskt samarbete som integreras i den ordinarie verksamheten. Europeiskt skolsamarbete handlar om att den egna verksamheten synliggörs och kan bearbetas och utvecklas i ett europeiskt sammanhang. Att samarbeta i gemensamma projekt, göra studiebesök i andra länders verksamheter samt visa sina egna, reflektera över detta tillsammans med europeiska kollegor är värdefullt ur ett utvecklingsperspektiv. 

Grunden till Ackrediteringen är att arbeta i  eTwinningprojekt. eTwinning är en onlineplattform som främjar samarbete mellan skolor och lärare från olika länder inom Europa. Plattformen tillhandahåller verktyg för att hitta samarbetspartners, kommunicera och dela resurser.

eTwinning främjar interkulturell förståelse och global medvetenhet bland elever och lärare, det ger tillgång till nya undervisningsmetoder och resurser, det ger möjlighet att arbeta med ämnen och projekt som är relevanta för samhället, och det ger möjlighet att förbättra elevernas språkfärdigheter och digitala kompetenser. Dessutom är plattformen kostnadsfri och lätt att använda.

eTwinning används alltmer av lärare och elever för att i det dagliga arbetet för att samarbeta med skolor i olika länder och förbereda och planera för utbyten och jobbskuggning i Ackrediteringen.

Hittills har cirka 130 pedagoger och ett 50-tal elever representerat Malmö i olika utbyten och aktiviteter som kurser, jobbskuggning, förberedande besök och elevutbyten. Malmös skolor har tagit emot ungefär 200 pedagoger, rektorer och elever under 2022. Allt detta är ett samarbete mellan Malmöskolor och Utvecklingsavdelningen där erfarenheter och kunskaper delas i olika forum inom Ackrediteringsnätverk.

Vi ser fram emot att ännu fler skolor ser möjligheter och vill delta i detta gemensamma skolutvecklingsprojekt framöver, då Ackrediteringen pågår fram till 2027.