Få in…..

Blåbär.

Under flera år har mina kollegor och jag pratat om att både vi själva och andra använder något vi kallat ”få in pedagogiken”. Detta kan man till exempel höra när förskolepersonal berättar om sin verksamhet. Då kan man få höra: Vi var ute i skogen idag och då ”fick vi in” både motorik, konstruktion och samspel. På liknande sätt presenteras dokumentationer på väggarna med citat från läroplanen också som ett sätt att visa att man ”fått in” det man ska göra i förskolan. Idag finns det också ”appar” i smartphones där man efter att ha dokumenterat med ett foto eller film kan ”tagga” ett eller flera barn till en aktivitet. I nästa steg kan denna dokumentation kopplas mot förskolans strävansmål, och på så sätt ”får man in” strävansmålen smidigt i dokumentationsarbetet som i nästa steg kan bockas av när man sedan ska följa upp och utvärdera verksamheten.

Men som sagts (eller rättare sagt skrivits) är det är inte bara förskolepersonal som arbetar med att ”få in”. Skolinspektionen (2016) har slagit fast att det inte bedrivs medveten undervisning mot strävansmålen och att det heller inte sker någon samsyn kring begreppet undervisning. Detta är en av ”problemen” som ska åtgärdas. Därför håller forskare från olika högskolor och universitet på att formulera sig kring undervisning och utbildning med utgångspunkt från skollagens text. Texterna ska bilda underlag för att vägleda förskolepersonal i att utveckla arbetet inför och genom förändringen av läroplanen i vår. Forskarna försöker därmed på olika sätt ”få in” begreppen så de ska kännas bekväma att förhålla sig till i förskolan kontext. Naturligtvis avses det också att förskolans ”undervisningspraktik” och förskolan som utbildningsarena ska utvecklas genom att fylla begreppen med relevant innebörd. Med en förhoppning att förskolan ska bli mer likvärdig förmodar jag. Men då begreppen inte är nya och av tradition länge använts i skolan är de för många laddade utifrån en skoldiskurs som många i förskolan värjer sig mot.

Till och från har jag läst texter av Michail Bachtin eller texter där andra refererar till Bachtin. När jag reflekterar ”få in pedagogiken” kom hans begrepp polyfoni och den auktoritära rösten att bli användbara. Bachtin menar att alla människor utvecklar sin ideologi, kunskaper och idéer utifrån sina kulturella erfarenheter. När många ideologier och olika skikt av åsikter och idéer konfronteras uppstår det som Bachtin kallar polyfoni – (flerstämmighet) i ett samhälle. Men i olika tider och/ eller i vissa ideologier framträder vissa röster med vad man kan kalla ett sanningsanspråk – det kan liknas vid det han kallar – den auktoritära rösten.

I skollagen används begreppen undervisning och utbildning, detta innebär att det kräver en ”villkorslös anslutning” (Bachtin) eftersom det är en lag och därför kan det beskrivas som den auktoritära röst idag som förskolepersonal har att förhålla sig till. Men vad forskare och så småningom förskolepersonal kommer att ”få in” i dessa begrepp som kommer att kännas som relevanta i förskolan – det återstår att se….

Text: Karin Alnervik