Förskollärarens roll i barnens matematiklärande i förskolan, del 4.

Vi fortsätter vår resa i matematikens förunderliga värld genom att göra ett nytt nedslag hos Anna Kärre, förskollärare i Nacka, föreläsare, fortbildare och författare.

Anna föreläser på Biennalen om förskollärarens viktiga roll att samtala och resonera om matematik tillsammans med barnen.

Synliggöra de matematiska begreppen genom att jämföra, sortera och reflektera tillsammans.

Ställa öppna frågor och lyssna på barnens förklaringar och deras teorier.

Exempel på öppna frågor.

Miljön och materialet som vi erbjuder barnen på förskolan är oerhört viktigt.

  • Hur organiserar vi för en inspirerande miljö?
  • Vad är en matematisk miljö?
  • Vad är ett matematiskt material?

 

Utifrån sagan om Bockarna Bruse synliggjorde Anna att jämförelseord är subjektiva och relativa. Anna hade inte bara tre bockar som i sagan. I sin sagopåse hade hon fem sex bockar i olika storlek. Så beroende på vilka bockar barnen valde att dramatisera sagan med diskuterade de vilken roll bocken skulle ha utifrån storlek, tjocklek och höjd.

Att vara subjektiv betyder att olika människor kan uppfatta ett ord olika, det som är stort för mig är kanske inte stort för dig.

Att vara relativ betyder att ordet är beroende vad man jämför med, den som är kortast i ett sammanhang kan vara längst i ett annat.

Citat ur Lpfö98/10

Viktigt att förskolläraren tar barns perspektiv och lyssnar på deras erfarenheter och reflektioner! Analysera sitt eget tänkande som förskollärare.

Text och bild: Eva Gustafsson