Framtida entreprenörer

IT-pedagogen Kamila Edin och matematikläraren Meymuna Warsame sitter och tittar in i kameran.
Foto: Kamila Edin
Sedan höstterminen 2022 har Nydalaskolan haft en digital profil. På skolan ligger elevers digitala kompetens i fokus och de rustas med viktiga färdigheter som behövs i en alltmer digital värld.

Genom att arbeta med olika projekt vill pedagogerna inspirera elever till nytänkande, problemlösning och innovation. I denna anda har skolans elever i årskurs 1 och 4 för första gången deltagit i årets First Lego League tävling och arbetat med energiuppfinningar som kan bli möjliga i framtiden.

Eleverna i årskurs 1 på turneringsdagen.
Eleverna i årskurs 1 på turneringsdagen. Foto: Kamila Edin
Eleverna i årskurs 4 på turneringsdagen.
Eleverna i årskurs 4 på turneringsdagen. Foto: Kamila Edin

 

FLL-resan började med att skolans IT-pedagog Kamila Edin tipsade matematikläraren Meymuna Warsame om FLL-projektet. I första skedet bestämdes att alla elever i årkurs 1 skulle delta i projektet. Därefter blev det aktuellt även för årskurs 4. Arbetet med FLL har varit spännande och nytt för både lärare och elever.

”Elevernas glädje och engagemang för projektet har varit stort. First Lego League har varit ett bra sätt att inkludera de yngsta eleverna och väcka deras intresse för dagens och framtidens samhällsutmaningar. Att göra detta med hjälp av programmering och LEGO har varit fantastiskt”, säger Meymuna som undervisar i årskurs 1.   

 “Det var otroligt spännande att se elevernas kreativa idéer som de fick möjlighet att utveckla vidare och arbeta med i projektet. Detta är vi extra stolta över” säger Kamila. 

Elevernas FLL-byggen. Foto: Kamila Edin
Foto: Kamila Edin

 

Arbetet med FLL har varit ämnesövergripande och flera av skolans lärare involverades i arbetet. Med detta skapades möjlighet till att ytterligare stärka elevernas färdigheter inom programmering och därigenom leva upp till de krav som ställs utifrån Lgr22 gällande elevers digitala kompetens.  

Samarbete och ämnesintegrerat arbetssätt 

“Mitt uppdrag som IT-pedagog är att inspirera och samarbeta med mina kollegor. Tillsammans arbetar vi med att utveckla vårt digitala arbetssätt och integrera digitala verktyg i undervisningen. Genom att arbeta nära mina kollegor och vara delaktig under lektionerna säkerställer jag att lärare och elever får den kompetensen som behövs för att utveckla undervisningen och tar vara på digitaliseringens möjligheter”, säger Kamila. 

Arbetet med FLL har involverat flera ämneslärare på skolan som har bidragit på olika sätt. Exempelvis har lärare Milanda Gültekin som undervisar i svenska samarbetat med Kamila och stöttat eleverna i att skapa presentationsfilmer. Milanda har även tränat eleverna inför tävlingen samt klassens presentationsdag. Under bildlektionerna har eleverna tillsammans med bildläraren Niklas Hillborg arbetat kreativt med att skapa affischer inför turneringsdagen. Även bibliotekarien Felix Sjögren har bidragit med att inspirera eleverna med böcker och reflektioner kring källkritik utifrån temat för årets FLL. 

Eleverna I årskurs 1 skapar affisch inför turneringsdagen.
Foto: Kamila Edin

“Det har varit roligt och spännande för eleverna att arbeta med filmskapandet och det är något vi definitivt kommer att fortsätta att arbeta med”, säger Milanda. 

Eleverna i årskurs 1 har mestadels fått möta Meymuna och Kamila som har planerat samt genomfört FLL-projektet tillsammans. “För oss har det varit viktigt att eleverna får ta del av både teoretiska och praktiska moment under en och samma FLL-lektion i syfte att stärka deras lärande”, säger Kamila. 

Framtidskompetenser 

”Vi ser att arbetet med FLL har gjort det möjligt för eleverna att utveckla sina kunskaper inom flera ämnen till exempel matematik, NO, teknik, svenska och bild. Dessutom har elevernas lärande skett på ett lustfyllt sätt”, säger Meymuna. 

Skolans pedagoger upplever att FLL har en tydlig koppling till samhällsperspektivet och ger en möjlighet att utbilda elever till framtida entreprenörer. Eleverna får också möjlighet att utveckla sina egna idéer utifrån verkliga behov som finns i samhället och gör detta genom att skissa, skapa, vara kreativa och innovativa. 

”Våra elever har fått öva på att skapa egna produkter utifrån sina idéer, vilket har varit värdefullt. Genom projektet har eleverna erövrat färdigheter som behövs i det framtida samhället”, säger Kamila.   

Våga tänka nytt 

Arbetet med FLL pågick i sju veckor och skolans pedagoger har positiva upplevelser. Förutom egen kompetensutveckling har man även erbjudit eleverna en givande, lärorik och lustfylld undervisning. Den största utmaningen har varit att konkretisera årets FLL-tema “Energi och el” för eleverna i årskurs 1 som kan uppfattas vara svår för dem.  

“Vi hade inga tidigare erfarenheter av projektet, men vågade ändå prova. Det har också hjälpt att vi har haft varandra, både för stöttning och för utbyte av kompetenser. Programmering kan för många anses vara ett svårt arbetsområde men det behöver inte vara det. Vinsten är att man även kan väva in FLL-projektet i matematikundervisningen”, säger Meymuna.   

Skolans deltagande i årets FLL-projekt har öppnat upp för nya sätt att tänka kring undervisning. Att arbeta projektbaserat resulterar i många vinster för elevernas lärande. Det gäller att involvera så många lärare som möjligt och även göra elever delaktiga i sitt lärande.  

”Vi vill uppmuntra lärare att våga prova och tänka nytt. För oss har det varit värdefullt att vara med i FLL och vi kommer att ta med oss lärdomarna från projektet i vårt fortsatta pedagogiska arbete med våra elever”, säger Kamila och Meymuna.  

Tanja Gorgi