Går trappan upp eller ner?

Trappa som leder uppåt där ljust skiner.

Många som läst Malmö Stads nominering till Guldtrappan har blivit glatt förvånade över allt som gjorts. Här kommer nomineringsunderlaget i sin helhet. Beskedet kommer framåt vårkanten. Så låt oss nu ta tag i de bitar vi har kvar då det gäller implementeringen av Inläsningstjänst och Intowords!

Behöver ni hjälp kan ni titta på min blogg, där man även kan söka på olika teman.

Nominering till Guldtrappan

Malmö Stad. Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen, Arbetsmarknads- Gymnasie och Vuxenutbildningens digitala utveckling fram till november 2016

Ett försök till att återspegla den resa som Malmö stads förskole- och skolförvaltningar har gjort och har framför sig, i vår mening en givande och utmanande resa som strävar efter att skapa likvärdighet, högre måluppfyllelse och en högre social hållbarhet för barn, elever, vårdnadshavare och anställda i staden.

1. Vision, strategi och plan för digital skolutveckling

En förutsättning för att den digitala satsningen i ett Malmöperspektiv har fungerat är att de olika skolnämnderna har sett och hörsammat det utvecklingsbehov som har lyfts fram av förvaltningarna där pedagoger och rektorer har ställt krav och lyft upp behovet av digitalisering i skolan. Skolan ska vara en plats för lustfyllt lärande där alla elever kan samverka utifrån sina förmågor och sina intressen. Förvaltningarna har tillsammans arbetat för att möta pedagogernas behov och för att skapa de bästa förutsättningarna för detta lärande.

Några hörnstenar som har belysts från förvaltningsperspektiv är att likvärdigheten och den digitala miljön måste säkerställas, detta bland annat genom att den trådlösa infrastrukturen har byggts om och skalats upp för att möta dagens och de kommande årens behov, en satsning på digitala verktyg för att möta elevernas behov och en tydlig strategi för att alla elever och lärare ska ha tillgång till en digital enhet.

Organisationsförändringar har genomförts i grundskoleförvaltningen och i förskoleförvaltningen till två centrala förvaltningar, som arbetsmarknads- gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningen har varit under en längre tid. En utvecklingsavdelning, Pedagogisk Inspiration Malmö, har ett sammanhållande perspektiv över de verksamhetssystem som används i skolförvaltningarna och arbetar med professionsstöd och verksamhetsutveckling.

Malmö Stads centrala IT-enhet har omorganiserats med motivet att kunna möta behoven från de olika förvaltningarna på ett smidigare sätt. Dessa hörnstenar har medfört ett fokus och en gemensam kraftsamling på digital utveckling. Parallellt med skolförvaltningarnas satsningar på en digital utveckling för att stödja, underlätta och fördjupa lärandet händer det mycket kring andra förvaltningars digitala utveckling i Malmö stad. Mötesarenor för en övergripande digital satsning har skapats i Det digitala Malmö för att sätta digitaliseringen i en större kontext.

Grundskoleförvaltningens omorganisation är ett exempel på hur en samlad organisation kan nå sina uppsatta mål mer effektivt än med en decentraliserad organisation. Grundskole- förvaltningen har gått från tio stadsdelar till en central förvaltning. En centraliserad styrning av Malmös skolor har inneburit enklare och snabbare beslutsvägar där till exempel en massiv utbyggnad av det trådlösa nätverkets prestanda har genomförts under första halvan av 2016.

Förvaltningarna har haft tydliga handlingsplaner för hur man ska stödja skolorna i sina 1:1 satsningar grundade på bland annat Unos Uno-, Åke Grönlunds arbete (Grönlund, Andersson, Wiklund, 2013) och Läroplan för grundskolan 2011. Grundskoleförvaltningen har under 2016 tagit stora kliv för att möta upp till Arbetsmarknads- gymnasie- och vuxenutbildningens tidigare implementeringar av digitala enheter. Gymnasieskolan har varit drivande i sin satsning på en digital miljö och har under ett antal år befunnit sig i en 1:1 miljö. En bärande idé inom gymnasieskolan är att de pedagogiska behoven, ofta utifrån enskilda gymnasieprogram, ska vara avgörande för vilka digitala verktyg som väljs.

Ett medvetet och pedagogdrivet förändringsarbete har skett med implementeringen av GAFE (G Suite for Education) i Malmö, där fokus har varit att stödja den didaktiska processen och tänkandet kring kunskapsbegreppet för att driva en utveckling med elevens formativa lärprocess i fokus. Medveten struktur kring organisation av support, inspiration, upphandling,  IKT pedagognätverk med representanter från alla skolor, arbets- och referensgrupper med rektorer och en fortbildningsplan var, förutom den “hårda” satsningen, en förutsättning för att den digitala satsningen skulle bli lyckad och förankrad i hela verksamheten.

I handlingsplanerna är det av stor betydelse att fokus inte bara ligger på de digitala enheterna och infrastrukturen utan att alla elever och pedagoger ska ha en digital helhet som stödjer elevernas lärprocesser. Denna digitala helhet underlättar den formativa processen för att eleverna ska nå högre måluppfyllelse och framförallt erbjuda en likvärdig grundskola i Malmö stad. En viktig del i detta var att upphandla digitala verktyg för alla elever i form av inlästa läromedel, talsyntes, ordprediktion och en kvalitetssäkrad informationskälla. Vi började med att säkerställa denna digitala helhet för lärare och elever för att därefter sätta fokus på infrastruktur och digitala enheter.

2. Digital infrastruktur för mångfaldiga, flexibla arbetssätt för elever, lärare och ledare vad gäller hårdvara, internet, trådlösa nät

2016 är Gymnasieskolorna 1:1 skolor, det finns i grundskolorna 21 000 Chromebooks, 4 500 iPads och 5 000 PC, i slutet av året är grundskolan i princip 1:1 skolor. Det utbyggda nätverket har en kapacitet att hantera 80 000 samtidiga uppkopplingar. Förskoleförvaltningen står på tur gällande infrastruktursatsningar, men har redan idag en verksamhet som nyttjar de digitala verktygen för barn och pedagoger.

Gemensamma system

Skolförvaltningarna har ett gemensamt systemägarskap för de verksamhetssystem som används i förvaltningarna vilket också har medfört att kontogenerering och en struktur som följer individ, undervisningsgrupper, klasser och skolor faller ut i det pedagogiska systemet GAFE så fort eleverna blir inskrivna i det elevadministrativa systemet, detta konto är också kopplat till elevens digitala identitet gällande inloggning till trådlösa nätverk.

G Suite for education

G Suite for education, (Malmö Apps), och massiva utbildningsinsatser från Pedagogisk Inspiration Malmö (PI) har möjliggjort för lärarna att kunna planera och bedriva sin undervisning med hjälp av bland annat dokumentdelning i en modern miljö. Malmö Apps är en viktig del i lärares och elevers digitala arbetsmiljö. Miljön är som gjord för formativt lärande och samarbete.

En av stadens Gymnasieskolor, Startskolan, deltar i SKL-projektet kring Skriva sig till lärande (STL) och använder Malmö Apps för detta.

Appen Classroom, som är en integrerad del av Malmö Apps, har blivit en stor succé, flera tusen Classrooms är skapade vilket underlättar inlämning av texter, mediafiler och lärarens hantering av uppgifterna. Delade dokument gör att det är lätt att arbeta med kamratbedömning och formativt lärande. I ett Google Classroom kan studiehandledare och andra lärare bjudas in. Det är lätt att börja arbeta med s.k preview pedagogik (flippade klassrum) i Malmös digitala ekosystem för lärande.

Användningen av Classroom och inte minst den digitala studiehandledningen bygger på tankarna att integrera digital teknik, social interaktion och återkoppling. Nyckelfaktorer som enligt forskning är framgångsrikt för elevers lärande är bland annat, tydliga mål och syften för eleverna, synligt lärande, social interaktion, återkoppling och självreflektion. För gymnasieskolorna är Google Classroom den obligatoriska arbetsyta som lärare ska använda sig av när de digitaliserar, distribuerar och delar lärresurser med eleverna.

Kunskapsdelning

Det utvidgade kollegiet har genom Google+ fått nya fora och dela-kulturen har öppnat upp för ny kunskapsöverföring. Ett ständigt flöde förekommer i de olika grupperna på Google+, där både pedagogiska och tekniska frågor avhandlas.

Digitalt bibliotekssystem

SELMA är ett bibliotekssystem och en digital medieplattform för Malmös skolor och ett ökat antal förskolor. Skolbibliotekspersonal använder programvaran Sierra för registrering och utlån av skolans medier, medan elever och skolpersonal använder webbgränsnittet SELMA för att hitta böcker och andra medier som finns på skolbiblioteket. SELMA används även som digital medieplattform för e-böcker och film (från Utbildningsradion och andra distributörer av institutionell film för skolan). Under hösten upphandlas ett nytt webbgränssnitt för SELMA.

3. Digitala lärresurser och verktyg, licenser/avtal och strukturer för egenproducerade, inköpta och öppna resurser för alla elever genom att med stöd av it göra lärandet tillgängligt för alla (oavsett funktionsförmåga)

Tre vitala upphandlingar har genomförts för att öka tillgängligheten för Malmös grund- och gymnasieelever. Den första innebär att alla elever och pedagoger nu kan välja om de vill läsa eller lyssna på alla läromedel. Genom att ett konto skapats kan eleven gå in själv och lägga ner de böcker man önskar i sin egen digitala bokhylla. Lyssnandet kan sedan ske genom vilken mobil enhet som helst.

Den andra gäller grundskolans elever i behov av språkligt stöd vid skrivning och läsning men syftar även till att utveckla och utvidga ordförrådet. För att komma ifrån ett skenande behov av dyslexiutredningar erbjuds detta stöd till alla grundskoleelever. Alla grundskoleelever och pedagoger har tillgång till detta talsyntesstöd på 45 olika språk med ordprediktion och stavningsstöd på flera språk. Inifrån appen IntoWords kan man dessutom få fram mer fakta om ordet samt göra en Google bildsökning.

I iPad-versionen kan man enkelt skanna en text och få den OCR behandlad för att skicka den till en elevs mail för senare uppläsning. Många grundskolor använder IntoWords webb för att lära elever att läsa genom ASL metoden. På gymnasieskolorna pågår en diskussion om att ansluta sig till detta avtal, eftersom talsyntesen fungerar lika bra för äldre elever.
Den tredje upphandlingen gäller Nationalencyklopedin som tillåter alla som surfar på Malmö Stads nät, med inloggning, att ta del av det digitala verket samt skapa konto för att kunna använda apparna i iPad och få åtkomst hemifrån.

Skriva sig till lärande (STL) är en forskningsbaserad modell för effektivt lärande för både elever och lärare som syftar till att låta den digitala tekniken fungera som hävstång för viktiga lärandefaktorer. Gymnasieförvaltningen deltar i SKL:s projekt som handlar om att implementera STL.

Gymnasieförvaltningen lyckades i hård konkurrens få en av de 11 kommunplatserna som fanns tillgängliga på SKL nationella utbildning. Varje kommunplats innebär 2-4 deltagare och rektor. STL-utbildningen riktar sig i ett första skede mot grundskolans åk 1-3. Malmö stad och AGVF lyckades bli pilotkommun för STL inom gymnasie- och vuxenutbildning. Valet av enhet som skulle få ta del av utbildningssatsningen föll på Startskolan. De fyra lärare som deltar utbildas till utvecklingsagenter för STL. I utbildningen ingår att de driver kollegialt lärande för sina kollegor på Startskolan för att sedan sprida modellen inom Malmö stad.

ASL, att skriva sig till läsning, är en väl etablerad undervisningsmetod i grundskolans yngre år. Pedagogisk Inspiration har under många år arbetat med att sprida kunskap om och utbilda i metoden och även i ett projekt försett 17 klasser med digitala enheter för att ge fler möjlighet att arbeta med ASL. I nätverksform stödjer man skolorna i arbetet med  ASL.

Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Ett samarbete med SPSM och Pedagogisk Inspiration har inletts under våren -16. Alla som  arbetar på Pedagogisk Inspiration ska få en specialpedagogisk grundplattform att stå på då det gäller rekommendationer till skolorna angående planering för inkludering, bemötande och betygsättning.

En blogg i syfte att stödja ur ett specialpedagogiskt perspektiv har upprättats.

Ytterligare en blogg har upprättats som består av 600- 700 länkar till digitala verktyg av alla de slag. Bloggen är dels uppdelad ämnesvis, delvis i teman som tex netikett, berättande, sökmotorer och sociala samarbetsverktyg. Den bjuder också på tankar kring IKT och pedagogik, presentationer kring internationella projekt och introduktion/tips på verktyg. Denna blogg är ett stöd för pedagoger i deras arbete kring IKT och pedagogik för att kunna erbjuda användarvänliga, fria och utmanande verktyg som kan öka motivation och måluppfyllelsen.

Utbildning för att möta nyanlända och deras behov

Under våren 2016 har Pedagogisk Inspiration genomfört en insats som riktats mot samtliga grundskolor i staden med 8-timmars utbildningar kring den digitala miljö vi har, gått igenom de digitala enheter vi använder oss av med en fördjupning kring iPaden för lärare med syftet att öka kompetensen att möta  nyanlända. Förvaltningen säkerställer att de som genomgick utbildningen fick en digital enhet med sig från kursen för att kunna arbeta med direkt i anslutning till att de kom tillbaka från utbildningen. Genomgången har även gällt program, tillägg och appar i Google Chrome på dator. (Se blogg för detaljerat innehåll).

Pedagogiska kartor

Pedagogiska kartor är en  interaktiv informationskarta som ger möjlighet för pedagogerna att planera sin uteverksamhet i Malmö i allt från om det finns toaletter på den platsen de tänkt besöka, hur bussarna går till vilka aktiviteter/övningar som skulle passa för just den platsen. Kartan ska också ge ideer till nya platser att besöka. Detta är ett sätt att visa på möjligheterna komplettera och variera klassrumsundervisningen med flera olika lärplatser där inne växelverkar med ute. Eleverna får uppleva med hela kroppen och har möjlighet att konkretisera många moment som skapar en förförståelse för det som senare kommer att beskrivas i till exempel olika läromedel.

I samarbete mellan Pedagogisk Inspiration, Stadsbyggnadskontoret, Gatukontoret, Malmö Museer och Malmö Stadsarkiv sammanlänkas information från de olika förvaltningarna till en digital plats för att öka tillgängligheten till informationen och öka användandet av stadens fysiska rum som lärplats.

Omdömes- och kommunikationsverktyg

Flera skolor har börjat använda digitala verktyg vars syfte är att underlätta arbetet kring mål, planering, genomförande, bedömning och analys, samt utveckla samarbetet mellan elev, vårdnadshavare och pedagog för att på bästa sätt följa och stötta varje  elevs pedagogiska utveckling.

4. Pedagogiskt ledarskap för skolans digitalisering

Pedagogisk inspiration Malmö

Pedagogisk Inspiration Malmö är en pedagogisk utvecklingsavdelning som arbetar gentemot alla tre förvaltningarna: förskolan, grundskolan, gymnasiet/vuxenutbildningen och fungerar som ett nav i Malmö stads utvecklingsarbete. I uppdraget ligger att sätta fokus på och utveckla pedagogik, didaktik och praktik i alla avseenden. Uppdraget är att stödja professionernas utveckling. Pedagogisk Inspiration Malmö organiserar nätverk och kompetensutvecklar.

Skolledarutbildning

Skolledarnas kompetens och villighet att befinna sig i den digitala miljön är en viktig faktor för att få all personal att nyttja denna miljö i sin undervisning, De olika förvaltningarna har genomfört flera olika insatser för sin personal. LIKA har varit en utgångspunkt för Arbetsmarknads gymnasie och vuxenutbildningen, en kartläggning utifrån LIKA genomförs varje år som en del i handlingsplanen för digitalisering. Resultatet av kartläggningarna har systematiskt använts för att kunna rikta kompetensutveckling och att hitta de lärare inom förvaltningen som är duktiga på den digitala kontexten i ett undervisningsperspektiv.

Grundskoleförvaltningen har genomfört en skolledarutbildning, 21 century skills – den nya allmänbildningen, för samtliga skolledare i tre etapper under våren -16. Dess inriktning var skolans roll i det förändrade informations- och kunskapslandskap som digitaliseringen medför – hur möter vi sam- och framtiden? Strategier för förändring och begrepp som 21st Century Learning Design och 4C (kritiskt tänkande, kreativitet, kollaboration, kommunikation) togs upp. Under utbildningen demonstrerades och  diskuterades LIKA – självskattning av skolans IKT-arbete med fokus på ledning, infrastruktur, kompetens, användning där samtliga skolor skulle genomföra LIKA för sin verksamhet.

Att leda med Malmö Apps, som är Malmö stads G Suite domän, var en viktig del i utbildningen: Vad är G Suite? Möjligheter med Malmö Apps. Bedömning för Lärande i Malmö Apps – dela/kommentera, Classroom och smidigheten med kombinationen Chromebook och GAFE.

De olika digitala verktyg som finns i den digitala miljön lyftes fram under utbildningen.  Hur möter vi elever så att de kan utvecklas bättre med hjälp av  CD-ord, IntoWords webb, IntoWords app, Inläsningstjänst, Google Översätt, WebStore, Readability, Wikiwand? Olika digitala enheter har olika möjligheter men också begränsningar, varför en heterogen miljö är viktig.

Problematisering och lösningsfokus kring begreppen Computer Science och programmering utifrån läroplanens intentioner. Att nyttja det Internationella samarbetet som erbjuds i bland annat Erasmusprojekt för att skapa en spännande och autentisk mottagare av det arbete som görs i skolorna.

5. Digitalt förändringsarbete för att utveckla nya och innovativa pedagogiska arbetssätt och arbetsformer

Digital studiehandledning

Under senvåren 2016 har ett pilotprojekt pågått i syfte att använda Google Classroom för digitaliserad studiehandledning. Fördelarna med denna användning av Google Classroom är flera och gynnar elevernas prestationer och utveckling. Lärarna bjuder in studiehandledare, speciallärare och specialpedagoger (och ev. andra) till Classroom, som medlärare, och därifrån kan de sedan gå in i de olika uppgifter och dokument som eleverna arbetar med för att ge stöd. Hangout är en del i systemet som tillgängliggör och möjliggör en snabbare återkoppling.

Programmering

Ett nätverk med deltagande lärare från många Malmöskolor samlas två gånger per termin för gemensamt arbete kring begreppen digital kompetens och programmering för att utarbeta en gemensam progression för staden för att få en likvärdighet,  ökad kompetens och måluppfyllelse. Pedagogisk Inspiration har köpt in ett antal 3D skrivare som lånas ut till skolor som får “betala” med lektionsplaneringar för att därigenom skapa en resursbank. En stor satsning på att köpa in och låna ut robotpaket utifrån en progression – allt ifrån Bee-Bot till de mest avancerade robotarna; NAO-robotar, där ett paket består av fyra datorer med licenser – en 4g router och NAO-roboten. För att skolorna skall kunna utveckla egen kompetens kan man få handledning av en central IKT- pedagog. Ett programmeringsprojekt med en autismgrupp har påbörjats.

CTC – Creative technology in the classroom

Under två års tid har också ett teknikprojekt tillsammans med STPLN, Sveriges första Makerspace, drivits där sammanlagt 8 skolor från Malmö stad ingått. Skolorna har fått utbildning, handledning och material genom projektet och har på så sätt kunna arbeta med allt från enklare Arduinoprogrammering till mer avancerad för att sedan börja konstruera, bygga och utveckla sina egna robotar, vilka sedan avslutningsvis varje sommar ställdes ut på en gemensam CTC-mässa (Creative Technologies in the Classroom), en utställning på STPLN, där eleverna fick förklara sina tankar bakom samtidigt som de visade upp sin prototyp.

6. Pedagogiskt erfarenhetsutbyte, kunskapsbildning och professionsutveckling för personal, såväl internt som externt

Pedagog Malmö

I Malmö finns webbplatsen Pedagog Malmö som används för kunskapsdelning och kollegialt lärande i skola, förskola och fritidshem. Förutom att det på webbplatsen finns redaktionellt material, bloggar och ett kalendarium som samlar fortbildning i regionen, planeras även en plattform (databas) för att dela lektionsplaneringar, flipped classroom-filmer och andra typer av filmer.

Skolbiblioteken

Skolbiblioteken är en central del när det kommer till informationskompetens och källkritik. Många skolbibliotek inom Malmö stad är mycket framgångsrika i detta arbete. Vi har prisbelönade skolbibliotek och tydliga kopplingar mellan digitaliseringen av skolornas praktik och skolbiblioteken på både grundskolor, gymnasieskolor och komvuxskolor. Detta är en tydlig framgångsfaktor. Dessutom har vi i staden drygt 30 förskolebibliotek som stödjer förskolebarnen i läsutveckling och informationskompetens. Kompetensen kring MIK (Medie- och informationskompetens) är en viktig del av skolbibliotekens påverkan kring den digitaliserade lärprocessen för eleverna och lärarna.

Förstelärare med särskilt uppdrag gentemot IKT

Inom Gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Malmö har förstelärare centrala uppdrag kopplat till skolutveckling. En grupp förstelärare arbetar med skolans digitalisering, digital didaktik och generell IKT. Detta har fört med sig en tydligare samsyn inom verksamheterna på AGVF där förstelärare bland annat bidragit till att ta fram utvärderingsverktyg för inventering av lärares digitala kompetens, utvärdering av verktyget DigiExam som nyttjas vid provskrivningar. Dessutom leder förstelärare som har ansvar för IKT de kollegiala lärandeprocesserna som pågår inom AGVF.

Internationella perspektivet

eTwinning

eTwinning är en plattform som skapades 2005 av EU. EU:s syfte med eTwinning är att öka den digitala kompetensen hos både elever och pedagoger och att öppna upp gränserna mellan våra länder, ge eleverna upplevelsen av att de är EU-medborgare, få autentiska mottagare till det de producerar och knyta nya kontakter. Här har lärarna chans att samarbeta, kommunicera, utbyta best practices och planera och genomföra projekt ihop.

Under senaste året har Malmö Stad satsat mycket på att utbilda och guida lärarna att börja använda denna plattform för kollegialt lärande mellan lärare och samarbete mellan elever. Satsningen i Malmö har resulterat i att cirka 300 pedagoger har anslutit sig under det innevarande läsåret. Det finns också planer på att göra en kommunövergripande överenskommelse och satsa än mer på eTwinning.

Nordplus

Lärare uppmuntras och ges stöd om så önskas för att kunna dra igång Nordplusprojekt vilket är projekt där man söker pengar för att kunna samarbeta för att kunna resa och besöka varandras skolor. Det finns massor av gratis tillgängligt material att använda sig av och stora möjligheter till kollegialt lärande och ökad måluppfyllelse för eleverna. De får här möjlighet att arbeta “på skandinaviska” alltså där alla använder sina egna språk och eleverna får bekanta sig med och lära sig grunderna i de andra skandinaviska språken.

Digital Schools of Europe

Digital Schools of Europe är ett Erasmus+ projekt som initierades av Irland i februari 2014 och som svenska partners deltar grundskolans IT-enhet och ett antal av Malmö stads grundskolor. Det är ett projekt som bygger på ett koncept som närmast kan liknas vid Grön flagg men som handlar om kriterier för när en skola är digitaliserad. På Irland har detta system varit igång i några år. Projektet i sig går ut på är att anpassa och komplettera kriterierna så att de  passar över hela Europa för att beskriva när en skola är digitaliserad. I projektet problematiseras det kring begreppet digitaliserad skola, skapas ett samarbete mellan skolorna som i sin tur möjliggör ett kollegialt lärande i ett större sammanhang utanför skolan, I projektet anordnas studieresor till andra europeiska skolor, samlar exempel på Best practice, ett arbete med att utveckla alla de 100 skolor som är med i projektet digitalt och att stödja och sprida deras  utvecklingsarbete. När kriterierna är fastställda, vilket sker i november 2016, så kommer alla skolorna att få möjlighet att börja arbeta mot dem med konkreta mål på sina respektive skolor. När skolledningarna anser att de har uppnått alla kriterierna så kommer det ut en validator för att säkerställa dem. Därefter är det dags att ha en högtidlig ceremoni där ett bevis som kan sättas upp på skolan kommer att överräckas. Det är viktigt att myndighetspersoner finns med på dessa ceremonier för att visa på betydelsen av dem.

I korthet är huvudrubrikerna  till kriterierna följande för att vara en digital skola:

  • Ledarskap & planering: En skola som vill få utmärkelsen “Digital Schools of Europe” skall   ha en väl definierad IKT-strategi, och en positiv inställning till IKT.
  • Integrering av IKT: Skolan skall integrera digital teknik i skolplanen. All personalen visar en tydlig förståelse för hur digital teknik kan användas för att förbättra inlärningen.
  • IKT-kultur:Skolan visar en medvetenhet om att digital teknik påverkar kvaliteten på lärande och undervisning, elevers attityder, beteende och skolans IKT-klimat.
  • Fortlöpande professionell utveckling: Skolan skall visa ett engagemang för kontinuerliga möjligheter till yrkesmässig utveckling i IKT, informera lärare, hålla kurser, samt att erbjuda allmänt stöd.
  • Resurser och infrastruktur: Skolan skall ha både lämpliga IKT-resurser,  inklusive hårdvara, mjukvara och infrastruktur för att stödja olika lärmiljöer. De ska också ha  genomtänkta planer för IKT- utveckling beskriven i skolans policydokument.

7. Fortsatta ambitioner – Malmös digitala ekosystem för lärande

Malmö Stad grundskoleförvaltningen har en IKT-handlingsplan som fokuserat på att sätta förutsättningar för skolans digitala utveckling. Nästa handlingsplan kommer att tas fram tillsammans med rektorer, pedagoger och elever och kommer att fokusera på lärandeprocesser, redovisningar, samarbete över gränser i syfte att eleverna ska kunna visa sina förmågor med multimodala inslag. Förskoleförvaltningen kommer också att ha en handlingsplan för att hantera digitala verktyg utifrån en förskolekontext.

Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning har, efter nämndsbeslut, inlett arbetet med att bli stadens första helt digitaliserade förvaltning. I detta arbete har en handlingsplan för digitalisering framtagits med kortsiktiga (ettåriga) och långsiktiga (treåriga) mål och åtaganden. Handlingsplanen är framtagen med representation av skolledare, lektorer, lärare och förvaltningsavdelningar i syfte att skapa tydlig fokus på verksamheternas huvudprocesser.

Samtliga skol och förskole förvaltningar nyttjar olika digitala lösningar för kvalitetsarbete, Stratsys. Platina för diariehantering och en uppstart med ett Digitalt e-arkiv i kombination med ett Malmö stad baserat informationsdatalager där olika qlikview applikationer skapats för att hantera datan som underlag till analys.

Förskoleförvaltningen har de senaste två åren infört en e-tjänst som innebär att vårdnadshavare kan ansöka om och säga upp förskoleplats via internet. Genom e-tjänsten kan Förskolevårdnadshavare också följa sitt ärende och ändra i sin ansökan löpande. E-tjänsten medger vidare notifieringar via e-post och sms när det skett någon förändring i ärendet.

För att e-tjänsten ska möta upp mot lagkrav avseende säker inloggning och sekretess har förskoleförvaltningen också utvecklat vissa funktioner i tjänsten tillsammans med leverantören.

Förändringsledning och erfarenhetsutbyte är i linje med behov som framkommit i arbetet med Det Digitala Malmö. Malmö stad kan bidra med att sprida erfarenheter och lärdomar från innovations- och digitaliseringsarbetet genom att delta i SKLs LEDA.  I gengäld kan kommunen få ytterligare insikter i förändringsledning som kan stärka det pågående förändringsarbetet att samordna och kraftsamla inom skol- och lärandeutveckling.

Piloter

För närvarande pågår tre pilotprojekt i grundskole- och förskoleförvaltningen. Det ena gäller en digital tjänst som kan underlätta i kommunikationen mellan hemmet och skolan/förskolan genom att man kan skicka meddelanden som färdiginspelade sms på olika språk; www.safi.se.

Det andra heter Studi och just nu bedrivs försök i tre olika elevgrupper att undervisa digitalt med hjälp av färdiginspelade femminutersfilmer på modersmålet. Filmerna behandlar grundläggande begrepp inom kunskapsstoffet ur Lgr11 för åk 7-9, men kan även användas utökat för andra elevgrupper.

Det tredje är ett system för registrering av barns faktiska närvaro på förskolan, samt kommunikation mellan vårdnadshavare och förskola avseende frånvaroanmälan mm.

Anders Malmquist, Grundskoledirektör

Eva Ahlgren, Förvaltningsdirektör Arbetsmarknads-,gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Andreas Norbrandt, Förvaltningschef Förskoleförvaltningen 

 

Bild från Pixabay