Gör vad ni vill bara det blir positivt

I början på december träffades företrädare för skolbibliotekscentralerna i sydligaste Sverige hos oss på Centrum för Pedagogisk Inspiration i Malmö. En av punkterna på dagordningen var att jag hade bett Rebecca Borg och Eric Haraldsson från Växjö att berätta lite om deras samordningsuppdrag.

Växjö har en lång tradition av väl fungerande skolbibliotek sen drygt 10 år tillbaka. Men de senaste åren har denna trend börja peka nedåt. Rebecca och Eric delar på en 50% samordningstjänst och deras uppdrag blev att vända trenden och återigen lyfta skolbiblioteken i kommunen. Vid sidan om samordningsuppdraget arbetar de som skolbibliotekarier på två skolor i Växjö: Centrumskolan och Ringsbergskolan.

Bakgrund

Skolbiblioteken på grundskolan lyder under skol- och barnomsorgsförvaltningen där det tidigare fanns en person med chefsansvar för skolbibliotekarierna. Skolbiblioteken i kommunen prioriterades högt och på kort tid utökades antalet skolbibliotekarier från 2 till 20.

För omkring 5 år sedan lades chefskapet på rektorerna. Det fungerade till en början bra.  Men efter ett tag började kvaliteten på biblioteken skifta mer än tidigare. Och elevernas rätt till en likvärdig utbildning varierade. Detta är något som inte bara gäller för Växjö, utan en trend vi ser generellt. Eftersom skolbiblioteket är rektorns ansvar och det är rektorn som fördelar resurserna, så blir kvalitén på skolbiblioteken väldigt skiftande. När ekonomin börjar knaka är det alltför ofta vi ser att det första som rektorerna skär ner på är skolbiblioteket.

Gör vad ni vill bara det blir positivt

När Eric och Rebecca tog över samordningsuppdraget fick de helt fria händer att fördela detta och de valde att dela det rakt av. Och uppdraget var kort och gott: Gör vad ni vill bara det blir positivt. Rebecca och Eric valde då att blicka framåt. Var är vi om 5 år? Och var börjar vi?

Både Rebecca och Eric deltar i Skolbibliotekarielyftet och med erfarenheter de fått därifrån valde de att göra en kartläggning av kompetensbehoven bland kommunens skolbibliotek. En enkät skickades ut riktad till rektorer och skolbibliotekarier. 17 av 20 bibliotekarier och 18 av 23 skolledare svarade. Utgångspunkten var att ringa in skolbibliotekariers och skolledares syn på skolbiblioteket och dess funktion. Detta för att kunna upptäcka inom vilka områden fortbildningsinsatser är nödvändiga.

Kartläggningen gav tydliga indikationer vad som måste prioriteras och i vilken ordning. Och fortbildningen är redan i full gång. En kurs i hur man stöttar elever med särskilda behov har redan genomförts och till våren kommer de att satsa på fortbildning inom digital kompetens.

Avslutningsvis konstaterade Rebecca och Eric att det som krävs för att bibehålla och utveckla den höga kvaliteten på Växjös skolbibliotek kan sammanfattas i tre ord: resurser, fortbildning och samarbete.

Här kan ni se Rebeccas och Erics presentation. 

Text: Karin Ahlstedt