Grundskollärare – förbered er!

Exteriör på Norra Sorgenfri gymnasium.

Norra Sorgenfri gymnasium med drygt 300 nyanlända elever på språkintroduktion ställde i mitten av mars om till fjärrundervisning. Detta på grund av regeringens snabba beslut att all gymnasie-, vuxen- och universitetsutbildning i Sverige ska bedrivas på distans för att minska risken för smittspridning av det nya corona-viruset. ”Förbered er redan nu!” är lärarna på Norra Sorgenfri gymnasiums uppmaning till grundskollärare som kan komma att hamna i samma situation.

Erfarenheten av utbildning på distans ser olika ut i olika skolformer. Genom regeringens beslut har både studerande och lärare ställts inför en ny situation. En grupp som kan ha särskilt svårt att klara av distansundervisning är nyanlända elever, som förutom ett nytt undervisningssätt behöver ta till sig ett nytt språk såväl som ett nytt skolsystem. Spridning i förmågor och kunskaper hos den heterogena gruppen nyanlända är stor och man måste se till varje elevs förutsättningar och behov.

Kontakt och återkoppling

För de nyanlända eleverna på Norra Sorgenfri gymnasium innebär de nya riktlinjerna att de följer sitt ordinarie schema och träffar sin lärare och sina klasskamrater i realtid över videolänk. Drygt en vecka efter att skolan började med fjärrundervisning berättar läraren Kiki Komierowski att hennes elever tvärt emot vad hon befarade har klarat utmaningen bra. Hennes elever, som har kort studiebakgrund, har ofta svårt att navigera i sin Chromebook och använda de digitala verktygen, såsom Google Classroom, Nomp och Inläsningstjänst, i den ordinarie undervisningen. De första dagarna efter att hon hade börjat med fjärrundervisning trodde Kiki inte att undervisningen skulle fungera för alla elever, men efter att ha fortsatt försöka visade det sig att eleverna använde syskon, kusiner eller föräldrar för att  hjälpa till med uppgifterna när det behövdes. Kiki säger att hon direkt kontaktar elever som inte har påbörjat sina individuella uppgifter efter genomgången och att hon finns tillgänglig för de elever som inte förstår instruktionerna i uppstarten.

Att inte behöva ta sig till skolan kan göra att eleverna vänder på dygnet och är vakna sent. När första lektionen börjar kl. 09:10 på måndag morgon ringer Kiki upp sina elever i Google Hangouts, vilket hon väljer på grund av att programmet har en ringsignal till skillnad från Google Meet. Det är dags för matematiklektion, och en elev startar kameran liggande i sängen. Snabbt stängs kameran av men lektionen fortsätter med ljud. Under matematiklektionen som idag handlar om statistik är alla elever aktiva och utifrån klasslistans ordning turas de om att besvara frågor om tabeller och diagram. 

Nya utmaningar och möjligheter

En annan lärare, Magnus Bengtsson, startar upp lektionen i svenska som andraspråk när det är dags för veckans ordtest. Eleverna hittar testet i Google Classroom och skriver där sina meningar på egen hand. Magnus kan sedan rätta och ge respons antingen skriftligt eller vid ett individuellt samtal i Hangouts. Han menar att distansundervisningen på vissa sätt ändrar bilden av vad en lektion är. En möjlighet till en kort individuell återkoppling på exempelvis en text kan vara lika mycket värt för en elev som en vanlig lektion. Magnus har också med framgång haft gruppsamtal i halvklass, där eleverna har fått mer talutrymme kring exempelvis frågor på litteraturläsning i Inläsningstjänst. 

Nio av fjorton elever loggar in denna morgon på lektionen i svenska som andraspråk. Lärarna berättar att elevernas frånvaro registreras i ett delat dokument, där skolans flerspråkiga elevcoacher har i uppgift att ringa till de elever som har mycket frånvaro. Också elevhälsoteamet kopplas in och genomför möten med enskilda elever och vårdnadshavare som vanligt på plats på skolan.

Susanne Puskaric är mentor för en grupp elever med god skolbakgrund och hög digital kompetens. För denna grupp fungerar fjärrundervisningen bra och Susanne kan i stort sätt utgå från sin ordinarie planering som innebär att eleverna just nu arbetar med att skriva krönikor. Däremot har hon lagt märke till att undervisningssättet passar olika elevgrupper olika väl. För vissa grupper har frånvaron ökat, speciellt på morgonlektionerna, medan andra gruppers frånvaro till och med har minskat. Kiki berättar att elever som i vanliga fall är tystlåtna nu ofta tar mer plats i samtal. 

Lärdomar för framtiden

Rektor Johan Ahlström och biträdande rektor Klas Peterson är stolta över sina lärare. De är nöjda med hur undervisningen har kunnat genomföras och tror att det beror på att skolans personal redan är ganska digitala. Däremot funderar de kring hur det i längden kommer att fungera för eleverna. Möjligheterna finns för att låta elever komma till skolan och genomföra examinationer i mindre grupper, vilket personalen tycker är bra. Det finns lärdomar att dra för framtiden, speciellt för de elever som är i behov av anpassningar i form av alternativa undervisningsformer. 

För gymnasiet kom beslutet om distansundervisning med mycket kort varsel. Kiki och hennes kollegor hade inte mycket tid att förbereda sig själva och eleverna för fjärrundervisningen. Hennes viktigaste tips till grundskollärare som kan komma i samma situation är att redan nu förbereda sig själva och eleverna på en eventuell stängning. 

Tips från lärare på språkintroduktion

 • Begränsa mängden uppgifter och variera förmågor som testas. Det är lätt att vilja ge en skriftlig uppgift till varje lektion för att checka av närvaron. Elever kan ha olika förmåga att hinna bli klara, och det kan skapa oro. Glöm inte det muntliga.
 • Starta upp lektionen genom att ringa upp i t.ex. Google Hangouts och ta närvaro. Tydliggör syftet med lektionen och vad uppgiften är, dela gärna din skärm och modellera. Uppmana elever som inte förstår instruktionen att dröja kvar när de andra börjar med sin uppgift. Var tydlig när du rundar av och avslutar lektionen, och var vaksam så att inte elever utsätter andra för kränkningar när du lämnat samtalet. 
 • Kontakta elever som inte dyker upp på lektioner. Ring, sms:a eller maila. 
 • Glöm inte att stänga av din mobil och dator på din rast och lunchrast. När du arbetat färdigt på kvällen, stäng och lägg undan datorn. 
 • WiFi hemifrån kan till en början fungera för eleven, men i slutet av månaden kan surfpotten ta slut. Videosamtal slukar många gigabyte. 
 • Elever som bor trångt och har syskon som också har distansundervisning i samma rum kan bidra till rundgång eller störa ljudet. Uppmana eleverna att stänga av sina mikrofoner när de inte pratar. Det går inte att kräva att alla ska sitta vid ett skrivbord i ett eget rum, kanske är sängen den mest avskilda platsen i hemmet. 
 • Tänk på detta när det gäller elever med lägre digital kompetens:
  • Använd inte nya digitala verktyg som eleverna inte känner igen eller som kräver inloggning.
  • Låt eleven ta en bild på sitt resultat i exempelvis Nomp eller elevspel.se och skicka till dig.
  • Att ha en fysisk bok är för vissa elever lättare än att navigera mellan olika fönster i webbläsaren (Google Classroom, Google Hangouts och digitala läromedel). Förbered inför en eventuell skolstängning genom att dela ut böcker redan nu. 
 • Glöm inte det sociala. På mentorstiden kan alla ta med fika och ha en trevlig stund tillsammans.