Grymma kollegor på PML18 under temat: Ledarskap och bemötande

Illustration där det står ledarskap och bemötande.

Den 26 september är det dags för Pedagog Malmö Live! Förutom massa grymma keynotesföreläsningar (som du kan läsa om här) så kommer också över hundra kollegor från Malmö att hålla föreläsningar och workshops.

Dagen kommer att vara uppdelad på fyra skolor i Malmö. Varje skola kommer att ha ett huvudsakligt tema. Du kommer att anmäla dig till en skola/tema och alltså inte till enskilda föreläsningar och workshops. På plats är det först till kvarn som gäller. Ett helt klart program kommer att presenteras i slutet av augusti och anmälan kommer att öppna den 27 augusti. Mer info om det kommer senare.

Läs mer om keynotes och annan information här.

På S:t Petri skola kommer temat att vara ”Ledarskap och bemötande”. De kollegor som kommer att hålla till där är följande:

Observera att det fortfarande kan komma att bli ändringar i schemat. 

Angela Dosa Zitko (& Andreas Sellbjer) – Hur kan skolan anpassa undervisningen för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Föreläsningen hör samman med en workshop. På workshop arbetar vi tillsammans med kartläggningsmaterial för att veta vilka anpassningar som passar bäst.

Anna W Gustafson – Under läsåret 2017/2018 har förestelärarna på Värnhemsskolan jobbat med kollegialt lärande kring temat ”Ledarskap i skolan”. Under studiedagen kommer de att presentera tankar och material från detta inspirerande arbete.

Annika Frantzich, Malin Badenfelt – Hur möter vi barns förväntningar och lust att lära i skolans första år?

Malin Badenfelt och Annika Frantzich – Förskollärare och montessoripedagoger med lång erfarenhet av arbete i förskoleklass. I denna föreläsningen kommer de att inspirera och dela med sig av hur de skapar en verksamhet där montessoripedagogik,genrepedagogik, ASL och IT tillsammans med den fria leken ger barnen ett lustfyllt och utvecklande första skolår.

Bledar Zuta – Hur bygger man långvariga och hälsosamma relationer? Under passet kommer Bledar Zuta, elevkooridnator att berätta om sitt arbete och om skillnaden mellan att vara kompis och ledare. Hur bemöter man unga? Hur bemöter man föräldrar?

Daniel Blennow – Med utångspunkt i skollagens sjätte kapitel och diskrimineringslagens tredje kapitel diskuteras den plan mot diskriminering och kränkande behandling har arbetats fram. Därefter hålls en workshop med fokus främst på metoder för analys och kartläggning samt mål och åtgärdsformuleringar kopplat till såväl kränkande behandling som diskriminering inklusive trakasserier.

Eva Karlsson – Hur man får eleverna att ta eget ansvar i att hålla sitt utvecklingssamtal. Vi går igenom planering, genomförande av elevledda utvecklingssamtal för årskurs 4-6, som med lätthet kan överföras både uppåt och nedåt i åldrarna. Under workshopen kommer det visas en filmad dokumentation där elever, föräldrar och mentor visar hur arbetet och samtalen går till.

Jassim Ahmadi – Verktyg för att arbeta konkret med beteendesvårigheter hos elever för att skapa trygghet och studiero utifrån skollagens femte kapitel. Vi kommer att presentera ett arbetssätt för att hantera utmanande situationer i mötet med elever men även hur vi hjälper dem att komma vidare utifrån en social- och tankefärdighetsträning. Fokus kommer även att ligga på pedagogens sociala ledarskap, förståelse och förhållningssätt utifrån ett holistiskt perspektiv.

Jessica Schmidt – Genom att arbeta lösningsfokuserat i skolan bygger vi på det som fungerar. Vi väljer varje dag vilka glasögon vi sätter på oss. När vi söker efter resurser och styrkor hos våra elever, oss själva och våra kollegier ser vi till att det växer och vi når framgång för våra elever och vår organisation. ”När något inte fungerar gör något annat”. Genom att söka efter undantag och leta efter framgångsfaktorer inom och utanför vår organisation testar vi nytt när något inte fungerar.

Joanna Lundin – Joanna Lundin visar hur vi genom att anpassa skolan för att möta våra elevers behov också kan utveckla hela verksamheten utan stora kostnader. Hon delar med sig av sin kunskap om funktionsvarianter. Med utgångspunkt från den egna erfarenheten som NPF-pedagog (NPF står för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) sätter hon sedan det dagliga arbetet i fokus och visar på enkla men effektiva metoder och strategier som gagnar inte bara elever med NPF utan alla elever.

Johan Sander – Johan Sanders pass kommer att handla om hur han arbetar för att bemöta de elever som utmanar skolan med ett problemskapande beteende. Utifrån erfarenheter och hårt arbete vill han visa hur skolan bör arbeta för att öka förståelsen och kunskapen kring dessa elever och dess skolvardag. Utifrån ett lågaffektivt bemötande, CPS och en smula humor flippas tanken. Barn lär sig av att lyckas, inte av att misslyckas!

Lina Jallow – ABC (Alla Barn i Centrum) är ett evidensbaserat föräldrastöd för föräldrar med barn 3-12 år och har visat väldigt goda forskningsresultat på såväl kort som lång sikt. ABC syftar till att ha en positiv påverkan på barns och ungas hälsa och utveckling.
Under passet kommer hon att berätta om ABC för föräldrar som metod och vilka vinster i form av exempelvis ökat samarbete med föräldrar som förskolor och skolor kan få genom att arbeta med detta föräldrastöd. ABC i förskolan riktar sig till personalen på förskolan och handlar om att använda ett medvetet bemötande i sitt arbete och möte med barnen. Genom att såväl pedagoger som föräldrar använder ett gemensamt förhållningssätt blir mötet med vuxna mer förutsägbart och gynnar barnens hälsa och utveckling.

Linda Brundin – Linda Brundin, specialpedagog kommer att under sitt pass att berätta hur de i grundsärskolan arbetar med utomhuspedagogik, klassöverskridande och över ämnen och ämnesområden. Passet utgår bland annat från punkterna:
• Inkludering, hur vi jobbar för att alla elever ska känna delaktighet i undervisningen kopplat till utomhuspedagogik.
• Exempel på hur en lektion kan gå till.
• Delge hur vi organiserar en lektion utifrån vår roll som pedagog.

Malmö delar – Duktiga lärare har alltid delat material, upplägg, planeringar och kunskap med varandra. På skolor och i sociala nätverk används alla Internets möjligheter till att dela digitalt – men samlingarna är ofta isolerade och spretiga. Malmö delar – en didaktisk resurs, är ett försök från Malmö att skapa en centraliserad och kurerad delarsida. Om Malmölärare delade med sig av bara en enda grej skulle sidan direkt få 3000 användbara resurser. För inget slår kraften i det gemensamma lärande. Kom och lär er mer om Malmö delar.

Manja Cizmic och Katarina – Denna workshop handlar om vikten av bemötandet i klassrummet. Under passet kommer föreläsarna att visa filmer samt tala om det som kan ske i klassrummet.

Nina Warngård – I detta pass får deltagarna veta mer om arbetet med elevledda utvecklingssamtal. Eleverna leder själva sina utvecklingssamtal och mentorn är en samtalsledare. Eleverna är förberedda genom sina presentationer och har fått jobba med dem och den information de kontinuerligt får från sina lärare. De har skattat sig själva genom olika verktyg och fått göra en personlig presentation med utgångspunkt i den mall som arbetslaget har.

Pernilla Comet – 250 medarbetare, 27 förstelärare och 11 skolledare från tre skolor samt processtöd från rektorscoach. Alla är inblandade i ett stort gemensamt arbete för verksamhets- och kompetensutveckling. Lyssna och bli inspirerad av Pernilla Comet – förstelärare på Stenkulaskolan.

Rachid Toufik – Rachid Toufik jobbar som elevkoordinator, en relativit ny yrkeskategori i Malmös skolor. Denna föreläsningen kommer att handla om medledarksap i rasthallen och om hur skolans why sprids till eleverna utanför klassrummet.

Rauli Sulanko – Hur kan EHT arbeta verksamhetsnära och stötta lärarna utan att ta över det pedagogiska ansvaret? Vad krävs för att elevhälsans insatser skapar ett tvärprofessionellt lärande och rör sig mot det förebyggande och hälsofrämjande uppdraget? Föreläsningen presenterar en modell för konsultativt elevhälsoarbete där lärarnas egna processer styr utvecklingsarbetet på skolan.

Sandra Isberg – Hur bygger man goda relationer med föräldrarna? Hur kommunicerar vi? Helhetssynen på barnet är viktig – genom att lära känna ”hela” barnet och inte bara den del man ser i skolan, och inte enbart fokusera på lärandemål skapar man bättre förutsättningar att nå fram. När föräldrarna känner sig delaktiga och inbjudna i skolans verksamhet ökar möjligheten till goda relationer.

Slavica Drazic och Leon Nawrot – Pedagogiskt ledarskap genom strukturerade kvalitetsdialoger – en lyckad modell som ger skolledaren styrkan att balansera chefsuppdraget med det pedagogiska ledarskapet i vardagen.

Sofia Castegren – Sofia Castegrens pass på PML kommer att ta upp och synliggöra vilken typ av arbete som elevkoordinatorer kan bidra med och hur det lyfter skolan. Sofia Castegrens roll är med fokus på hälsofrämjande arbete i skolan finns även där insatser att lyfta.

Sonia Tota – Verbal dyspraxi är en funktionsnedsättning som drabbar i första hand elevens tal, och uttrycksförmåga. Möter vi dessa elever som vi möter elever med de vanligaste typen av språkstörningar så träffar vi inte rätt. Sonia Tota går igenom vad verbal dyspraxi är och hur skolan ska tänka gällande riktade anpassningar.

Ulf Mazetti – Workshop i Coachande Förhållningssätt. Den här workshopen presenterar grunderna, kärnkompetenserna, i professionell coaching och ger dig möjlighet att träna enligt en klassisk samtalsprocess, ”GROW”-modellen. Du tränar bl a närvaro, aktivt lyssnande och att ställa kraftfulla frågor utan att döma, tolka eller värdera.