Hög kvalitet i undervisningen

Två elever och två lärare funderar över molekylmodelll.

Det är i lärsituationen mellan lärare och elev som det magiska sker! Undervisningens kvalitet blir avgörande för elevernas lärande. Alla elever har rätt att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar (skollagen 2010). För att detta ska ske behöver skolan kompetenta lärare som kan möta varje elev utifrån elevens förkunskaper, behov och intressen. Skolledare behöver i sin tur organisera för lärande, så att lärarna har den kompetens och de förutsättningar som behövs för att möta elevgruppen på bästa sätt.

Vad behöver skolan utveckla för att höja undervisningens kvalitet och vad kännetecknar en god undervisning?

Ett sätt för skolledarna att bilda sig en uppfattning av undervisningens kvalitet och skolans utvecklingsbehov är att göra klassrumspromenader. Nedan följer förslag på obseravationspunkter att ha som underlag för klassrumspromenaderna. Detta är kriterier, som enligt Margery B. Ginsberg kännetecknar hög kvalitet i undervisningen. Genom att vandra runt i verksamheten och fundera kring huruvida kriterierna hörs, syns och känns, skapar sig skolledaren en bild över undervisningskvaliteten på skolan. Grinsberg förslår att skolledaren funderar över hur väl hen ser tecken på kriterierna nedan och gör en bedömning enligt följande;

  1. Ja, tydligt
  2. Ja, till viss del, fast …
  3. Inte uppmärksammat
  4. Önskemål om ….

Inkludering och delaktighet

Ledord är respekt och anknytning.

I klassrum som präglas av inkludering och delaktighet lägger besökaren märke till följande;
* Det finns regler och rutiner som bidrar till ett respektfullt lärande.
* Eleverna samverkar med varandra på ett tryggt och respektfullt sätt.
* Elever och lärare samverkar med varandra på ett tryggt och respektfullt sätt, vilket bl.a. märks i den öppna kommunikationen mellan lärare och elev, där eleverna får möjlighet att dela sina perspektiv med läraren.
* Läraren behandlar alla elever rättvist och med respekt.

Inställning och bemötande

Ledord är personligt och kulturellt förhållningssätt.

Klassrumsobservatören observerar elevernas och lärarnas inställning till undervisningen och deras ömsesidigt bemötande i relationen. Besökaren lägger  märke till följande;
* Klassen undervisas utifrån elevernas kunskaper, erfarenheter, uppmärksamhet och intresse.
* Lärsituationen uppmuntrar eleverna att göra val som stödjer inlärning utifrån elevernas erfarenheter, värderingar, styrkor och behov.
* Eleverna har möjlighet att uttrycka sina åsikter.
* Lärarna varierar inlärningssätt för eleverna (diskussioner, musik, film, samarbete).

Meningsfull undervisning

Ledord är utmaning och engagemang.

I klassrum där undervisningen upplevs som meningsfull lägger besökaren märke till följande;
* Eleverna deltar aktivt i utmanande aktiviteter (exv. undersökningar, projekt, konst, simulering, fallstudier).
* Lärarnas ställer frågor som “når längre” än känd fakta och som utmanar eleverna att tänka utifrån olika perspektiv.
* Lärarna hjälper eleverna att använda sig av det de redan vet och bygga vidare på denna kunskap, dvs. kunskap som eleverna redan har tillägnat sig.
* Lärarna uppmuntrar och bemöter kvaliteten i elevernas svar med respekt.

Kompetens

Ledord är äkthet och effektivitet.

I klassrum som präglas av hög kompetens lägger besökaren märke till följande;
* Lärarna delar och utvecklar, kollegialt och tillsammans med eleverna, framgångsfaktorer. Det finns tydliga kriterier för vad som leder till framgång.
* Betygskriterierna är välkända och tydliga för alla elever. Eleverna kan lära av sina misstag och betygen återspeglar elevernas kunskaper och kunnande.
* Undervisningen innefattar instruktioner och demonstrationer som har verklighetsanknytning.
* Det finns flera sätt för eleverna att visa upp och skatta det egna kunnandet. Bedömning och lärande inkludera elevernas egen värdering av sina insatser.

 

Hur väl hörs, syns och känns dessa kriterier på er skola?

Hur är kvaliteten på undervisningen i era klassrum?

Vad behöver ni utveckla på er skola, för att eleverna ska nå ännu större framgång?

 

Källa: Motivation Matters: A Workbook för School Change, by Margery B. Ginsberg, San Francisco: Jossey-Bass, 2003

Bild: Colourbox