I ett huvud fullt av rädslor, där finns inga drömmar!

Barn lutar sina huvuden mot varandra och ler.
Group Of Children Playing In Park

Om att skapa ”Varje elevs bästa skola” – en trygg och säker inlärningsmiljö för alla!

Min dröm är att vi tillsammans skapar en skola där alla trivs och där elevernas utveckling är i fokus. Eleverna är glada när de går iväg till skolan på morgonen. I skolan möts de av personal som ser dem, lyssnar, stödjer och utmanar dem i deras utveckling. Inlärning ska vara lustfylld och utmanande. Att lära nytt och att utveckla kunskaper kräver ansträngning och kan vara frustrerande. Så ska och får det vara. Det blir inte alltid som vi tänkt oss och vi lyckas inte alltid med det vi förutsatt oss. Så får det också vara. I min drömskola är det tillåtet att misslyckas, försöka på nytt och så småningom lyckas. Det ger tillfredsställelse och alla inblandade kan tillsammans vara stolta över resultatet. I min drömskola kan alla känna sig modiga, för de vågar försöka, misslyckas och lyckas!
Personalen känner tillfredsställelse när de tänker på sitt arbete. De har kontroll över sin arbetssituation. Att arbeta med människor är utmanande. Det är viktigt med tid för reflektion, enskilt och tillsammans med andra. Var är vi nu? Vart vill vi? Och hur ska vi göra? Det gäller att ha höga förväntningar på sig själv och på sitt arbete. Det är också viktigt att få vara nöjd.  Mycket fokus läggs på det som inte fungerar och inte blir gjort. Ibland behöver vi rikta uppmärksamhet på det som görs och den utvecklings som sker. I min drömskola har vi ett salutogent förhållningssätt. Vi fokuserar på det som fungerar och på det som ger en känsla av sammanhang och mening.
Skolledningen styr och tar ansvar för verksamheten. De arbetar strategiskt och systematiskt med arbetsmiljön på skolan. De har en tydlig vision, de känner sin verksamhet och förmedlar och visar på olika sätt att de är närvarande i verksamheten. Rektorn har alltid elevens bästa i fokus. Inga beslut fattas utifrån ångest och oro. Hen vet att känslan alltid är snabbare än tanken och kan därför stanna upp beslutsprocesser som tenderar att gå för fort. Trygga, engagerade och kompetenta medarbetare är en förutsättning för en lugn, trygg och kreativ studiemiljö, som stimulerar till nyfikenhet att lära. Medarbetarna i sin tur är rektorns bästa feedback. Alla kompetenser på skolan samverkar.
Skolverket pratar om ”samverkan för bästa skola”. Deras direktiv från regeringen lyfter alla barn och elevers rätt till utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en god miljö. Samverkan kan göras på flera sätt. För mig bygger god samverkan på att alla inblandade är medvetna om målet, känner sig förtrogna med uppgiften, sin egen roll och är trygg i relationen med övriga medspelare. Det handlar om en helhet; elev-vårdnadshavare-personal -skolledare-huvudman och politiken. För att vi ska få en trygg och säker skola, måste alla vara ”med på bussen”. Vi måste prata med varandra, ställa nyfikna frågor och ge konstruktiv feedback. Viktigast av allt; vi får aldrig, aldrig låta rädslorna styra!
Text: Caroline Söderholm
Bild: Colourbox