Idéer, kreativitet och innovation – eller vad är det egentligen alla snackar om?

I november 2011 gjorde Maria Göransson och jag ett besök på Idélaboratoriet i Mamö på rekommenadtion av Lars Berggren, som nu arbetar som biträdande rektor på S:t Petri gymnasium. Vid besöket träffade vi Andréas Breiler, som är en av grundarna.

Idélaboratoriet är en konsultfirma inom kreativitet och innovation och är beläget i MINC nere i Västra Hamnen i Malmö. Minc är ett företagshotell och hjälper entreprenörer till en snabbare tillväxt med lägre risk i en kreativ och nätverksbaserad miljö och är en plattform för möten mellan unga entreprenörer, traditionellt näringsliv och forskning och innovation.

Idélaboratoret erbjuder en unik fysisk miljö för arbete med kreativa processer och utvecklandet av effektiv arbetsmetodik. Miljön är anpassad för att kunna ta emot grupper och är fullt utrustad med olika material för kreativa processers olika delar. Tanken är att arbetsgruppen förflyttar sig mellan de olika rummen beroende på var i den idégenererande processen man befinner sig.  Miljön är lekfull, dynamisk och kreativ. Vid skapandet av de olika miljöerna/rummen har man valt att sätta funktion framför estetik. Vid behov av facilitering av processer kan man hyra in sig i lokalerna. Deras vision lyde: “Our vision is to make the world a more creative and innovative place, working with organizations of today and the leaders of tomorrow.”

Idélaboratoriet har utvecklat en strukturerad modell för att generera och ta vara på idéer. Modellen består av de fem faserna: behov, idégenerering, idéutveckling, konkretísering, resultat.  Om detta kan man läsa i deras bok “Idéagenten – en handbok i att leda kreativa processer”. Boken är en samling tankar och metoder kring framgångsrikt idéarbete.

Inspirerade av Idélaboratoriets lokaler anser vi att det bör finnas flera miljöer i biblioteksrummet på Nya Malmö latin som är inredda för att stimulera olika typer av aktiviteter. Vi ser framför oss miljöer som gynnar: diskussion och möten, avslappning och frihet, nyfikenhet och läslust, avskilt och koncentrerat arbete, lekfullhet och kreativitet, skapande och innovation. Som nämnts tidigare anser vi att vissa delar av biblioteket på ett enkelt sätt ska gå att förändra (möbler på hjul) utifrån behov och situation. Vår tanke med att skapa olika miljöer är att vi tror på läranderum där den inre kreativiteten stimuleras genom fysisk förflyttning.

Text: Karin Ahlstedt