IT-pedagognavet tände gnistor med Ignite Talks

Tända raketer.


Tända raketer.

Det tände till under nätverksträffen då IT-pedagoger från några av Malmös skolor inspirerade varandra genom Ignite Talks den 5 mars 2014.

Ignite Talks är korta effektiva presentationer på endast 5 minuter vars syfte är att försöka tända (eng: ignite) ett intresse hos åhörarna. Som stöd har talaren en presentation med max 20 bilder som har automatiskt bildskifte var 15:e sekund. Därför gäller det att tala så att man håller takten med sina bilder. När presentationen har nått sitt slut är också talet slut. De åhörare som vill veta mer får ställa frågor och nätverka efteråt. Längre ner finns exempel på Ignite Talk-presentation Eftersom presentationerna i huvudsak innehöll bilder kommer här en kort sammanfattning av vad vi åhörare fick ta del av:

S:t Petri gymnasium
Ämneswebbar, ämnesbloggar och filmskapande.

Elizabeth är IT-pedagog på S:t Petri. Implementeringen av MaApps (Google Apps för utbildning i Malmö stad) har redan gett  följdeffekter. Lärare har kommit igång att skapa ämneswebbar och ämnesbloggar och lärare och elever delar dokument i Drive. För att underlätta skapandet av en mappstruktur i Drive har man provat script i tilläggsprogrammet Doctupus. Språk- och SvA-lärare provar också tilläggsprogrammet Kaizena, se filmsom möjliggör muntliga kommentarer i GoogleDrive. För övrigt låter språklärarna sina elevena producera korta filmer med hjälp av sina smartphones. SvA-lärare  har låtit sina elever skapa bildsagor med hjälp av iMovie. Muntliga framställningar filmas med iPad, när filmen är upplagd på YouTube kan läraren ge eleven återkoppling med hjälp av annoteringar i filmen. Flippade lektioner är också något som provas på, se exempel här.

Värner Rydénskolan, åk F-9
Digitalt berättande, ASL och Skiftnyckelen

Rasmus arbetar på Värnér Rydenskolan som har profilen ”IKT och entreprenörsskap”. Under detta läsår har skolans personal fått kompetensutveckling genom Skiftnyckelen. Men skolan gör även egna satsningar, varav en var att anställa Rasmus som IT-pedagog. Han ingår i skolans utvecklingsgrupp tillsammans med förstelärare, skolbibliotekarie och skolledning. Fler och fler lärare använder sig av Digitalt berättande som ett sätt att arbeta med elevers språkutveckling. Rasmus driver också ett projekt kring Digitalt Berättade. En positiv effekt att skolans IT-satsningar är att vagnarna med datorer numera sällan står på  plats – de används ute i klassrummen. På skolan byggs en studio & medieverkstad. I åk F-1 skriver barnen sig till läsning (ASL) på iPads.

Människor sitter runt bord och samtalar.

 

Augustenborgsskolan, åk F-9
Digitala redovisningar med kamratbedömning 

Björn berättade om ett projekt tillsammans med en SO-lärare. Utifrån kunskapsmål och centralt innehåll fick eleverna gestalta sitt lärande inom ett ämnesområde i en film eller ett bildspel med tal. Fördelade i respondentgrupper fick eleverna ge varandra återkoppling. Kamratbedömningen föregicks av genomgång av kriterier.

Oxievångsskolan, åk 7-9
Nysatsning på IKT, IKT-utvecklingssamtal och kompensatoriska hjälpmedel 

Mattias har just börjat på Oxievångsskolan. Där gör man en nysatsning på IKT. Mattias ingår i Skolutvecklingsgruppen och hans uppdrag som IKT-pedagog är att stötta, handleda och utbilda skolans personal. För att kunna stötta på bästa sätt ska han ha individuella IKT-utvecklingssamtal med alla. Han ska även ha tätt samarbete med bibliotekarie kring medier och källkritik, med specialpedagoger kring kompensatoriska hjälpmedel samt stötta med IKT-verktyg vid frivillig läxhjälp. Skolan har en musikprofil och där ska iPads och Garageband få komplettera musikundervisningen. Utöver det ägnas tid åt att introducera MaApps med alla dess möjligheter.

Värnhemsskolan, gy
iPads och MaApps-miljö

Håkan arbetar på Värnhemsskolan där elever redan två år är rustades med iPads som ett lärverktyg, en liten del av hantverkseleverna har Macbook, eftersom de jobbar i en del program som kräver en dator. På handelsprogrammet har eleverna förutom sin iPad, tillgång till datortorg då de jobbar i bokningssytem m.m. som bara finns till PC. Då skapade de en egen molnserver för lagring av filer och placerade på ett webbhotell, i väntan på GAFE, men nu har de övergått till MaApps. Mappstruktur för delning och lagring av dokument är på plats. Personal och elever har fått sin egen Site som intranät. Perdagogerna jobbar med att bygga upp klassidor på ElevSiten, dels som sidor och delas som fristående Siter. På PersonalSiten byggs det också sidor under programflikarna för informationsflöden, dokument och diskussioner. 

Sorgenfriskolan, åk F-9
Boktips med hjälp av QR-kod och Arusma 

Nils berättade om ett projekt tillsammans med skolans bibliotekarie Devin. På skolan kan elever med sin smarta telefon scanna framsidan av böcker. Aurasma fungerar som en QR-kod men vad som helst kan vara “trigger”. Då länkas de till en film med boktips som är gjord av en annan elev. Så här kan det se ut när man får ett personligt boktips, se film.

Videdalsskolan, åk F-9
Programmering på Fritids

Johan som är IT-pedagog på Videdalsskolan har valt att berätta om ett projekt om programmering. Han har tillsammans med Fritidsverksamheten arrangerat tillfällen för åk 2 -5  i programmering i Scratch. Se hur Scratch fungerar här. Intresset bland eleverna var stort. Eftersom spelindustrin söker många medarbetare är kanske det ett möjligt framtida yrke. Nu funderar Johan över vilken typ av programmering man längre fram skulle kunna utmana åk 8 och 9.

Learning Creative Learning

Staffan Hessel, IKT-utvecklare inom Grundskoleförvaltningen, talade också om programmering för unga. Han ville lyfta fram att programmering kan var ett sätt att lära sig medan man gör saker samtidigt som man utvecklar sitt tänkande och utvidgar sina kunskaper om datorer. Han tipsade om den MOOC-kurs som MIT Media Lab ger gratis på nätet under våren med start 18/3 “Learning Creative Learning”, se video och länk  http://learn.media.mit.edu/ I Google+ finns en grupp för Malmöpedagoger som är intresserade för att utbyta tankar erfarenheter under kursens gång; “Studiecirkel i kreativt lärande”.

Text & foto:
Charlotte Christoffersen
it-pedagog
Centrum för Pedagogisk Inspiration

IT-pedagognavet är ett nätverk personer som har en IT-pedagogisk funktion på förskolor och skolor i Malmö stad. Syftet är delge varandra om det IKT-pedagogiska utvecklingsarbetet på skolorna. Sammankallande är Centrum för Pedagogisk Inspiration. Nätverket träffas fysiskt 1-2 ggr per termin. IT-pedagognavet har även en grupp i MaApps+.