IKT-nätverksträffar som en del av vårt kollegiala lärande och vår delakultur inom digitalisering

Glödlampa ritad på gul post it-lapp.

Varje termin genomför Digitaliseringsenheten i Malmö ett antal IKT-nätverksträffar för de IT och IKT-ansvariga på grundskolorna. Under dessa träffar sprider vi information från centralt håll om vad som är aktuellt i vår organisation. Vi får också ta del av det fina arbete inom digitalisering, som sker ute på våra skolor, samtidigt som vi kan lyssna in skolornas önskemål och behov av stöd. Våra nätverksträffar hjälper till att upprätthålla en social gemenskap, bidrar till ett kollegialt lärande och skapar en värdefull delakultur.

På vårt senaste träff berättade vi till exempel om hur processen för granskningen av digitala lärresurser fortlöper, hur vi har förändrat och effektiviserat vårt informationsflöde i Currents och vilka datum som vi arrangerar olika sorters fortbildning. Dagordning och alla minnesanteckningar samlas i dokument på vår gemensamma Delade enhet i Google Drive.

Testar ett nytt upplägg

Under våren 2021 testar vi ett nytt upplägg för våra IKT-nätverksträffar. På grund av att vi i dessa tider behöver hålla träffarna i Google Meet blir det också enklare för alla att kunna delta. Och genom att vi spelar in våra gemensamma stormöten får de som inte kan delta en möjlighet att ta del av innehållet i efterhand. Alla deltagare uppmanas att ställa sina frågor i chatten och vi hjälps alla åt att svara på dem under tiden som mötet pågår. Därefter delar vi upp oss på våra utbildningsområden och fortsätter mötet i smågrupper, där fokus helt och hållet ligger på de lokalt IT och IKT-ansvariga och det som de berättar om sitt arbete på sina skolor.

– Jag gillade upplägget på det hela och att ni öppnar upp alla för mer av en delande och kollegialt hjälpsam kultur, säger Aidan O’Reilly, IT-pedagog på Kungshögsskolan.

Det är viktigt att skapa forum, där vi kan mötas över våra skolgränser. Ibland kan det kännas lite ensamt att arbeta som ensam IT-pedagog på en skola.

– Det är trevligt att se alla som arbetar inom IKT, även utanför sitt utbildningsområde. Vi får samma information och ett ansikte på kollegor. Det ger också ett mervärde att ha frågor eller ämnen att diskutera i mindre grupper, då det finns tid att gå varvet runt och det blir enklare att ha en flytande diskussion på djupet, berättar Helena Svedin, IT-pedagog på Rönnenskolan.

Tema ledarskap och planering

På våra IKT-nätverksträffar framöver kommer vi att utgå ännu tydligare från vår handlingsplan, Varje elevs bästa skola – digital certifiering. Vårens första IKT-nätverksträff hade temat Ledarskap och planering, som är ett av fem delområden i vårt gemensamma självskattningsverktyg. Ett av målen med vår första träff var att få våra IT och IKT-representanter att dela med sig av arbetet i sina digitaliseringsgrupper och hur långt de har kommit med sina digitaliseringsplaner och användarpolicies. Många goda exempel på detta finns nu samlade i en gemensam mapp för alla i IKT-nätverket att inspireras av.

– Stormötet var informativt och effektivt, men det fanns ändå plats för frågor och dialog. I skolområdesträffen var upplägget och innehållet ett annat. Det blev en bra yta för att kunna diskutera mer och utbyta erfarenheter, säger Anton Larsson, lärare och IT-pedagog på Lindängeskolan.

Rektorer från Digital skola Skolledare deltar

Sedan i höstas har även rektorer från gruppen Digital skola Skolledare bjudits in och aktivt deltagit i våra IKT-nätverksmöten som representanter för sina rektorsgrupper. Jenny Nyberg, rektor på Oxievångsskolan, är en av dessa.

– Genom att jag som rektor deltar i gruppen så visar jag på tyngden och vikten av deras arbete. Jag får också input på hur långt de olika skolorna kommit i området och kan på så sätt stödja mina rektorskollegor vidare i deras skolors processer. Jag ser mig som ett stöd och bollplank till rektorerna i utbildningsområdet – allt för att stödja i processen och sätta digitaliseringen på agendan och för att visa på att detta behöver vara en del av skolans systematiska kvalitetsarbete, berättar Jenny Nyberg.

Indikator för digital mognad

Genom att vi på Digitaliseringsenheten driver digitaliseringsprocessen i våra nätverk kan vi verka för att vi alla får en gemensam grundsyn på grundskolans digitalisering. Inom kort kommer vi att påbörja en analys av skolornas senaste självskattningsresultat för att därefter planera läsårets fortsatta stöd ut mot våra utbildningsområden. I augusti kommer grundskolans progression inom digitalisering för första gången följas upp i den del av kommunfullmäktigemålet, som handlar om att ”ligga i framkant i den digitala utvecklingen” med indikatorn Digital mognad.

Bild: Unsplash