Investera i ett skolbibliotek

Bibliotek står det på en dörr.

Välkommen till en ny termin och välkommen all ny skolbibliotekspersonal!

Flera av er finns på helt nybyggda skolor och det är glädjande att skolbiblioteken redan från starten är bemannade.

Behovet av nya skolor är stort, då antalet elever i grundskoleåldern ständigt ökar. De kommunala skolorna har höstterminen 2017 30 000 elever, att jämföra med 23 000 när Grundskoleförvaltningen startade 2013. Stora barnkullar i kombination med att rekordmånga nyanlända skrivits in vid Malmöskolorna förklarar ökningen.

Många skolor är under byggnation eller planeras under de kommande åren.

Alla elever, oavsett var i Malmö de bor, ska erbjudas en likvärdig skola. De ska få en kvalitativt bra undervisning av skickliga och kompetenta lärare. De ska också ha tillgång till skolbibliotek, vilket är föreskrivet i skollagen. Bestämmelsen om skolbibliotek, som den formulerades i Lgr11, anses av många vara otydlig i vad som avses med begreppet skolbibliotek. Sommaren 2018 träder en ny lydelse i kraft. Där slås fast att skolbiblioteket är en verksamhet och ska användas i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens.
Det finns en hel del skolbibliotek i Malmö som redan arbetar i enlighet med dessa riktlinjer. De har sett värdet av vad skolbiblioteket kan tillföra eleven och undervisningen. I regel har de skolledare som har kunskap om hur skolbiblioteket kan användas och ser det som en tillgång.

Det finns också skolledare som ser lagens krav på skolbibliotek endast som en kostnad och därmed en belastning. Det är förvisso inte en lätt match att tillgodose alla krav som ställs med den budget en skola har fått sig tilldelad. I synnerhet för små skolor kan det te sig omöjligt att med små medel kunna erbjuda skolans elever olika specialistfunktioner, t ex bibliotekarie. I Malmö ses skolornas organisation över, för att göra alla skolor ekonomiskt bärkraftiga. Här finns kanske en möjlighet att hitta lösningar för fler skolbibliotek.
I perspektivet av vad en fackutbildad skolbibliotekarie kan tillföra en skolas verksamhet, ser jag ett bemannat skolbibliotek som en investering. Förhoppningen är att de nya skolor som planeras redan från början tänker in skolbibliotek i skolan. En tillgänglig och funktionellt möblerad lokal behövs men framförallt en kompetent bemanning. Det torde annars vara svårt att uppfylla lagens krav.

Barn läser i uppslagen bok.

En skicklig skolbibliotekarie kan vara ett stöd och ett komplement till läraren. Det råder stor brist på behöriga lärare och i Malmö läggs stor möda ner på att hitta acceptabla lösningar för skolorna. Skolbibliotekarien kan vara en av de yrkeskompetenser som finns till hands för pedagogerna. Inom sina specialistområden, främst litteraturkännedom och kunskaper i medie- och informationskompetens, kan hen bidra till elevens måluppfyllelse. Skolbibliotekarien finns för alla elever på en skola, inte bara för en klass. Den skola som satsar på en bra bemanning på sitt skolbibliotek får därmed mycket för pengarna.
I en intervju på Skolbiblioteks Syds hemsida säger skoldirektör Anders Malmquist att förvaltningen ser ett tydligt samband mellan skolor som har en kvalificerad biblioteksverksamhet och hög måluppfyllelse hos eleverna. Han ställer sig därmed positiv till en utökad bemanning på Malmös skolbibliotek. Han är dock tydlig med att det inte är förvaltningens uppgift att styra skolbiblioteksverksamheten. Ansvaret vilar på respektive rektor. Malmös nya biblioteksplan är ett vägledande dokument för att förverkliga lagens anvisningar.

Pedagogisk Inspiration finns även med på ett hörn för att stötta och hjälpa skolorna med utvecklingsfrågor. Vi är gärna med i planeringen av skolbibliotek på nya skolor, helst redan då bygget planeras. Arkitekter och yrkesspecialister har inte sällan lite olika perspektiv, men genom gemensam planering brukar det bli ett utmärkt resultat.

PI:s bibliotekarier deltar gärna i skolors rekrytering av ny personal. Även här leder de olika perspektiven till att bästa möjliga val kan göras.

I höst anordnar PI en kurs i tre delar för nyanställd skolbibliotekspersonal. Första delkursen tar upp skollagen, styrdokument och deltagarna får tillfälle att diskutera hur en kan jobba på skolbiblioteket. Andra delkursen fokuserar på praktiskt arbete som hylluppställning, inköp och beståndsöversyn. Kurs tre handlar om e-böcker och digitala verktyg. Anmäl er i Pedagog Malmös kalendarium.

Text och utvald bild: Maria Lindroth

Foto: Colourbox