Kulturåret

Hand håller en figur av lera.
Under läsåret 2022/23 har vi tagit flera kliv fram när det gäller kultur i skolan. Dels finns numera en kulturplan, antagen av förvaltningsledningen, dels organiseras kulturförvaltningens utbud i den kulturella allemansrätten. Syftet med allt det här arbetet är att det ska leda till ökat likvärdigt deltagande i kulturaktiviteter. Hur har det blivit? Vad har hänt under året?

Kulturplanen

I juni 2022 antog grundskoleförvaltningens ledning en kulturplan för de kommande tre åren. Kulturplanen är tänkt att vara ett stöd för skolorna i deras arbete med kulturuppdraget. Den beskriver vilka resurser som finns i Malmö men också framgångsfaktorer i hur vi kan organisera kulturarbetet. Grundskoleförvaltningens strategiska skolledargrupp var de som tog initiativ till planen och de har varit aktiva under året för att lyfta fram planen och diskutera texten med sina rektorskollegor. På rektorsmötena har kulturplanen fått positiv feedback, man menar att planen är konkret och ett stöd både för rektorer och kulturombud. I en enkät till kulturombud under juni 2023 beskriver många hur planen är ett stöd och anger riktningen för arbetet. För många har planen inspirerat till att ta fram en lokal kulturplan som gäller för den aktuella skolan. På vissa skolor har man diskuterat planen både i sin kulturgrupp och med sin rektor. Några citat från enkäten: ”Den visar tydligt vad uppdraget innebär och hjälper mig som kulturombud att presentera uppdraget och innehållet för kollegor”, ”Den gör att det är lättare att motivera och driva kultur. Uppdraget blir tydligare”.

I planen finns rekommendationer både för rektorer och kulturombud. Rekommendationerna handlar mycket om hur skolor kan organisera sitt arbete. Men vi behöver också fundera över varför det är viktigt att arbeta för att alla elever ska få möta estetiska uttryck under sin skoltid. För att inspireras till det viktiga kulturarbetet bjöd vi in professor Anne Bamford att prata både för skolledare och kulturombud. Anne Bamford verkar i London och har gjort en stor rapport för Unesco ”The wow factor” som snart får sin uppföljare i ”The now factor”. Hon forskar kring effekter av att ta in estetiska uttryck i undervisningen och har bland annat formulerat Fusion skills, vilka förmågor våra elever kommer att behöva i sitt framtida yrkesliv. Några av dessa förmågor är: muntlig kommunikation, kreativitet, flexibilitet och problemlösning. Anne Bamford menar att undervisning där estetiska uttryck finns med utvecklar alla dessa Fusion skills. Hennes föreläsningar blev väldigt uppskattade och gav ny kunskap och inspiration.

Kulturell allemansrätt

Under läsåret införde kulturförvaltningen den kulturella allemansrätten. I den kulturella allemansrätten erbjuder kulturförvaltningens institutioner ett utbud för skola och förskola. Utbudet organiseras i det som heter basutbud och valbart utbud. I basutbudet garanteras alla elever en kulturupplevelse per läsår. Utbudet är erbjuds per årskurs där varje årskurs erbjuds en specifik aktivitet. I det valbara utbudet kan skolor gå in och välja aktiviteter utöver basutbudet i mån av plats.

I samband med införandet av kulturella allemansrätten har kulturförvaltningen startat ett samarbete med grundskolan i det som kallas dialogskolor. Tio skolor fungerar som samarbetspart för att kunna vara med och tycka till om utbudet och hur det organiseras. Skolorna är utsedda på en treårsperiod och dialogen sker med skolledning, lärare och elever. Dialogskolorna har fått extra stöd i införandet av kulturella allemansrätten men också tagit del av kulturupplevelser.

Övrigt arbete under året

Under hösten arrangerades en mötesplats för kulturombud på temat hur man kan integrera kulturaktiviteter i lärandet. Vi fick två presentationer, Kirsebergsskolan och Mellersta Förstadsskolan, som berättade hur man organiserat sitt kulturarbete och hur viktigt det är med tid, uthållighet och en plan. Vi fick också i gruppdiskussionerna höra om lyckade exempel på hur estetiken inte blir ett spår vid sidan av utan en del i undervisningen. Som avslutning på mötesplatsen gestaltade grupperna sina diskussioner i flera olika estetiska uttryck. Kul!

För att öka elevdelaktigheten (ett av målen i kulturplanen) så hade vi från utvecklingsavdelningen ett samarbete med Möllevångsskolans kulturråd. De hjälpte oss att göra ett urval av de workshops som erbjuds elever under SPRAAK, inspirationsdagen för Skapande skola. Vi hade också ett rekordstort deltagande elever på SPRAAK under året. Över 80 elever fanns på plats.

Vi har för tredje året fortsatt arrangera vår fortbildning Re:flex, en kurs i att träna kultur. 20 lärare och annan skolpersonal har fått dyka ner i hur man kan förvalta kulturupplevelser tillsammans med sina elever. Vi har besökt många av Malmös institutioner och haft reflekterande samtal som har gett oss alla verktyg att arbeta vidare med allt det fina som skolor kan ta del av. Nytt för nästa läsår bir två endagsreflex, en komprimerad variant som under en dag riktar sig till alla lärare på en skola.

Snart kommer statistik för läsåret som kommer att presenteras för skolorna i det vi kallar kulturrapporten. Kulturrapporten kommer ut i början av nästa termin och innehåller statistik per skola ända ner på klassrumsnivå. Där finns siffror för deltagandet i kulturell allemansrätt och Skapande skola. Det vi redan nu kan se är att deltagandet i kulturaktiviteterna till viss del har ökat under året men vi behöver göra fler insatser när det gäller högstadiets deltagande i kulturella allemansrätten. Utöver den statistik som presenteras i kulturrapporten så vet vi också att många skolor arrangerar egna aktiviteter som till exempel att vara referensklass för en fri teatergrupp eller ta del av regionala kulturinstitutioners utbud.

För framtiden har vi möjligheter att öka likvärdigheten med de verktyg som vi nu har på plats. Vi ser fram emot nästa läsår och tackar för alla era insatser under kulturåret 22/23.