Leda skola, arbetsgrupper och medarbetare

Tre cirklar som går in i varandra.

Som chef och ledare behöver du ständigt kunna skifta mellan olika ledarperspektiv för att få helheten att fungera. Vid utvecklingsarbete och beslutsfattande gäller det att försöka förutse hur ledarskapet kommer att påverka hela verksamheten, olika arbetsgrupper och enskilda individer. Vi tenderar att periodvis fokusera på en nivå, för att det är här utmaningarna syn. Fattar ledaren beslut som ensidigt fokuserar på en nivå i organisationen, får det med största sannolikhet konsekvenser som blir synliga även på andra nivåer i systemet.

Organisationsnivå

Som skolledare arbetar du för att bygga en stark lärande organisation, med elevernas lärande i fokus. Kvaliteten på undervisningen ska vara hög och skolmiljön ska präglas av trygghet och studiero. Skollag och läroplan ligger till grund för verksamheten. Om ledaren får alla i verksamheten att arbeta utifrån en tydlig vision och med skolans mål i sikte, kommer medarbetarnas förmågor och kompetens att kraftsamlas i samma riktning. Framgångsrika skolor har en koherent kultur, där medarbetarna arbetar tillsammans för att nå målen och där värdegemenskapen är hög. Att skapa ett starkt och samverkande system kräver ett tydligt och strategisk ledarskap som bjuder in och uppmuntrar medarbetarna att vara medledare. Vi pratar om distribuerat ledarskap och  hög grad av transparens. Det tar tid att bygga en effektiv organisation, eftersom alla berörda måste inkluderas, känna tillhörighet och ta ansvar.

Gruppnivå

Skolledaren leder skolans olika arbetsgrupper, för att verksamheten ska bli så effektiv som möjligt. Arbetslag, ämnesgrupper, elevhälsa och olika utvecklingsgrupper ska på olika sätt samverka internt och externt. Samverkan sker ofta vid möten, som i sin tur ska vara givande med tydligt syfte för alla medverkande. Nya och omogna grupper behöver en närvarande ledare och tydligare styrning, än grupper som hittat fungerande strukturer för samverkan. I mer mogna grupper finns det en tillit mellan medlemmarna som gör att gruppen tar till vara och nyttjar gruppens och individernas kompetens på bästa sätt. I den mogna gruppen fungerar tillitsbaserade styrning utmärkt. I verksamheter med många arbetsgrupper, med olika syften, kommer grupperna att vara mer eller mindre effektiva och välfungerande över tid. Som ledare behöver du anpassa din närvaro och ditt ledarskap, utifrån hur välfungerande grupperna är. Även effektiva och produktiva grupper kan utmana ledarskapet och kräva hög grad av styrning. Detta sker exempelvis om gruppen har arbetat fram metoder för samverkan, som inte längre är aktuella utifrån nya direktiv och riktlinjer.

Individnivå

I rollen som chef leder du enskilda medarbetare. Varje medarbetare har ett uppdrag och ett ansvar som är viktigt för att få verksamheten som helhet att fungera. Varje medarbetare är en viktig systemspelare i det större skolsystemet. Det är viktigt att medarbetarens förväntningar på arbetet stämmer överens med det uppdrag som hen har. Som ledare är det din uppgift att visa riktning och leda medarbetaren i arbetet med att nå verksamhetens mål. Skolledaren ska skapa förutsättningar för skolmedarbetaren att hålla hög kvalitet i arbetet med eleverna. Medarbetare som inte har elevens lärande i fokus behöver korrigeras för att komma tillbaka till ett tydligt uppdragsfokus. Som skolledare kommer du växla mellan riktningsvisande ledarskap, korrigerande ledarskap och ett utvecklande ledarskap. I ledarskapet ingår att skapa en tillåtande atmosfär, där medarbetaren känner trygghet att ta ansvar och utveckla egna idéer. Framgångsrikt arbete ska uppmärksammas och när svårigheter uppstår behöver ledaren gå in och ta ett medansvar i den uppkomna situationen. Ledaren i den lärande organisationen är en god förebild, som ger framåtsträvande feedback och som utmanar och uppmuntrar medarbetaren i sitt arbete.

När det sker perspektivkrockar

I de bästa av världar samverkar individ-, grupp och organisationsperspektivet. Det som är bäst för individen är också bäst för gruppen och för hela verksamheten. Så ser det sällan ut. Ofta hamnar ledaren i individärenden, det kan gälla elever, vårdnadshavare och medarbetare och tappar verksamhetsperspektivet. Det kan också vara så att ledaren har fullt fokus på verksamheten och fattar beslut som kan vara negativa för enskilda individer eller grupper.

Genom att tillsammans i skolans ledningsgrupp fundera över hur olika beslut kan komma att påverka olika delar i systemet, kan gruppen kvalitetssäkra beslutsprocessen. –”Om vi fattar detta beslutet kring enskild individ, hur påverkar det gruppen?”  eller –”Om vi låter denna gruppen ta ansvar för denna uppgiften, vad får det för konsekvenser för andra grupper?” Genom att tänka tillsammans med andra och lyfta in olika perspektiv och alternativ på lösningar, går det att hitta bra lösningar på svåra och utmanande ledardilemman. Om alla på skolan, på alla nivåer arbetar i samma riktning, skapas en stark och framgångsrik skolkultur, med hög kvalitet i undervisningen och med elevens lärande i centrum.