Målmedveten skolledare med elevfokuserad ledarsfilosofi

Kvinna i röd kappa sträcker ut handen. Bakom henne står flera människor som är suddiga.
From a Crowd Symbol Individual

Nytt läsår på ingång, med nya utmaningar? Nu är det dags att putsa på din ledarfilosofi. Varför är du skolledare? Vad vill du åstadkomma med ditt ledarskap? Hur leder du elevernas lärande och din lärande organisation? Att leda en framgångsrik skola kräver ett aktivt och närvarande ledarskap, med stor lyhördhet mot verksamheten och alla människor som verka och lär i den. För att klara att lyssna på andras perspektiv, ta in viktig information och fatta kloka genomtänkta beslut, krävs det att du som ledare står på stadig grund. I denna bloggen vänder vi blicken inåt och funderar på det egna ledarskapet och egna viktiga kärnvärden.

Vad motiverar och driver dig i ditt arbete?

Motivation kan beskrivas som en medveten eller omedveten drivkraft, som får oss att utföra vissa handlingar. När vi ska beskriva eller förstå vad som får oss att skrida till verket, utgår vi ofta från uppdelningen mellan inre och yttre motivation. Yttre motivation innebär att ett beteende blir förstärkt genom att det efterföljs av något som blir belönande, exempelvis löneförhöjning vid gott utfört arbete. Inre motivation består av en handling som blir förstärkt av sig själv, exempelvis att klara en färdighet efter en lång tids övning. Inre motivation är som regel en bättre drivkraft i lärandet än yttre motivation och stimuleras just av att man ser sig själv gå mot ökad förståelse och kunnande (Pink 2010). Som ledare i den lärande organisationen är det viktigt att förstå att den egna motivationen och de egna handlingarna påverkar såväl medarbetares som elevers lärande och agerande.

Vad är din mission? Varför arbetar du som skolledare?

Som skolledare är det viktigt att fundera över sitt eget ”varför”. Om du har en tydlig mission, som du kan sätta ord på och berätta för dina medarbetare, kommer du också att ha lättare att få följare. Att ha en tydlig mission hjälper dig att fatta kloka beslut och prioritera i ditt arbete. Är du trygg och förstår dina drivkrafter och dina motstånd och vet vilka styrkor och utvecklingsområden du har, så blir det lättare att förstå och hantera medarbetarnas beteenden. Med tydlig mission och klar kommunikation, blir din ledarfilosofi synlig och resultatet för verksamheten hamnar i fokus.

Formulera din personliga mission – steg för steg

  1.  Börja med att fundera över varför du utbildade dig till lärare / fritidspedagog / socionom / psykolog ….
  2. Identifiera några av dina tidigare framgångar; professionella och personliga. Finns det någon gemensam nämnare? Någon röd tråd? Detta är ett sätt att tydliggöra både vad som är viktigt för dig och vad omgivningen tycker att du kan bidra med.
  3. Tänk på någon person som haft betydelse för din utveckling och ditt lärande. Vad gjorde den personen som gjorde skillnad?
  4. Identifiera dina personliga kärnvärden. Skriv en lista på vilka värden som är viktigast för dig. Blir det för många så bör du korta ner listan till bara ett par värden. Försök också bestämma vilket av dessa värden som är allra viktigast för dig.
  5. Därefter skriver du en lista över dina olika sätt att bidra i den lärande organisationen. På vilket sätt kan du göra skillnad? Vilka egenskaper och talanger använder du dig av när du bidrar?
  6. Formulera en lista över dina långsiktiga och kortsiktiga mål.
  7. Genom att jämföra och matcha dina listor och svar kan du nu formulera din personliga mission. Vad motiverar dig i ditt arbete som skolledare? Vad vill du uppnå i ditt arbete och hur gör du?

Tydlig riktning

Har du som skolledare en tydlig personlig mission, så kommer det att märkas i hela skolkulturen. Som skolledare visar du riktningen, både på individ, grupp och organisationsnivå. Är du motiverad och tror att det arbete som utförs på skolan kommer att bära frukt, så är chanserna stora att det blir just så. Att utföra en komplicerad uppgift kräver engagemang och envishet för att hinder och motgångar ska övervinnas. Med hjälp av en tydlig ledarfilosofi, kommer du som ledare bli effektivare i ditt ledarskap och effektiva ledare har förmågan att stärka entusiasmen för arbetet, engagemanget för uppgiftsmålen och tilltron till att till att arbetsinsatsen blir framgångsrik. Medvetet och systematiskt arbete på alla skolans nivåer kommer att ge resultat.

Önskar du som skolledare stöd med att konkretisera och fördjupa förståelsen av din personliga mission, kan du göra din beställning här.

 

Inspiration från;

https://pedagog.malmo.se/2018/01/16/mission-och-vision/

https://www.motivation.se/innehall/hitta-din-mission-i-livet/

Bild: Colourbox