IT på Värner Rydénskolan: Många droppar små …

Skiftnycklar.

Den 15 januari träffades Värner Rydénskolans Utvecklingsgrupp för SKIFTNYCKELEN. Med två stora IT-workshops i ryggen är nu pedagogernas intresse och vilja för att utveckla användningen av IT som lärande verktyg mycket stor.

Tiden i skolan är begränsad. De två stora workshoptillfällena behöver kompletteras med fler och mindre insatser för att önskad effekt ska uppnås. I detta är skolans Utvecklingsgrupp för SKIFTNYCKELEN en viktig resurs.

Många droppar små blir en stor å

Tecknad droppe.Deltagarna i gruppen fick parvis spåna kring möjliga insatser. Hellre många insatser en kort stund, än tidskrävande aktiviteter vid få tillfällen. Engagemanget för uppgiften visade att det finns det all anledning att jobba vidare med detta. Till nästa möte har kanske tankarna formerats och då kan vi tillsammans ytterligare specificera, konkretisera och snäva in. Någon i gruppen har kanske till och med gjort någon insats att berätta om.

Droppar i ett schema.
Exempel på hur droppar av insatser kan innefatta de övriga utvecklingsområdena på skolan.

Målgruppen för gruppen är kollegorna.

På mötet diskuterades även förhållningssätt mot kollegorna. Utvecklingsgruppen för SKIFTNYCKELEN vill att alla pedagoger ska känna sig  inkluderade i skolans IT-satsning. Det finns de som just påbörjat sin IT-resa och som behöver mycket stöd och uppmuntran. Med gemensamma krafter kan gruppen hjälpa dem att lära sig grunderna och bygga upp ett tekniskt självförtroende. De som har kommit långt på sin IT-resa och som använder IT tillsammans med eleverna kan dela med sig av sina praktiska och didaktiska erfarenheter till kollegor. Gruppen kan hjälpa till med att ordna tillfällen för erfarenhetsutbyte och uppmuntra kollegor att våga dela med sig.

IT ett bland flera verktyg i verktygslådan

Gruppen diskuterade också att skolans IT-satsning inte ska innebära att pedagogerna upplever det som om andra metoder och verktyg är uteslutna. Målet med SKIFTNYCKELEN är att pedagogerna ska kunna behärska IT så att det blir ytterligare ett verktyg i deras verktygs- och metodlåda som med fördel kan kombineras med de övriga.

Utvecklingsgruppens roll

Schema med droppar vid sidan.

När en process startar är det många pusselbitar som skall passa ihop och det är precis det som vi har upplevt tillsammans med skolans Utvecklingsgrupp för SKIFTNYCKELEN. Gruppen behövde tid för att tydliggöra sin roll som grupp, processtödjarnas roll och hur IKT kan användas för lärandeprocesser.

– När vi formulerade vad som skulle kunna ingå i vårt uppdrag var vi ganska förvirrade, men nu börjar bli mer tydligt vilken roll vi kan ha, förklarade några i gruppen.

Det kändes bra för oss processtödjare att ta del av den erfarenheten och att reflektera kring det med gruppen. Att stanna upp, göra en tillbakablick och avstämning mitt i processen. Ställa oss frågan om vi kan gå vidare eller om det är något som vi behöver justera eller om vi kanske till och med behöver backa.

Övriga blogginlägg:

En process utan färdiga svar och givna vägar

Vi är inne i en process där förutsättningarna hela tiden förändras. Vi upptäcker frågor och behov som vi lär oss något av och har användning av.

Det var intressant och givande att höra och uppleva hur gruppen nu är fylld av energi och att de är mer trygga i att vara i en process utan färdiga svar och givna vägar!

Charlotte Christoffersen & Elizabeth Florez
processtödjare & IT-pedagog / processtödjare & genuspedagog
Centrum för Pedagogisk Inspiration
Malmö stad

Foto: Charlotte Christoffersen & Elizabeth Flores

Charlotte Christoffersen

Elizabeth Flores