Matematiklyftet för förskola och förskoleklass

Fyra personer sitter runt ett bord och tittar på bilder.

Precis som i matematiklyftet för grundskolan/gymnasieskolan så finns ett matematiklyft för förskola och förskoleklass.

Som stöd för fortbildningen finns ett webbaserat material för förskola och förskoleklass tillgängligt på Lärportalen för matematik (Skolverkets webbplats där allt material för Matematiklyftet finns). Syftet är att stärka och utveckla kvaliteten i verksamheten. Fortbildningen är verksamhetsnära och sker genom kollegialt lärande. Materialet utgår från Bishops sex matematiska aktiviteter, Räkna, Mäta, Lokalisera, Konstruera, Leka och Förklara. Till varje träff har deltagarna olika uppgifter, till exempel att se filmer, dokumentera i sin verksamhet och reflektera utifrån olika frågeställningar.

För närvarande har vi 95 pedagoger från förskola och förskoleklass, indelade i fem grupper, som träffas var tredje vecka, två och en halv timme åt gången. Fortbildningen, som bedrivs av FoU Malmö-Utbildning genom Skolsatsning 2012, kommer att pågå under ett och ett halvt år.

Under en träff med fokus på aktiviteten Leka diskuterar deltagarna flitigt, modellering, abstraktion och hypotetiskt tänkande utifrån filmerna ”Flygplan och Låtsashandla” från Lärportalen.

Tre personer sitter vid bord.

Modellering: Mörkt rum med röra i strumplådan.

Abstraktion: Klossarna blir strumpor i olika färger.

Hypotetiskt tänkande: Hur många strumpor måste jag ta för att vara säker på att få två strumpor i samma färg?

Fyra personer sitter runt ett bord och tittar på bilder.

 

Flitig diskussion och reflektion om dokumentationer från deltagarnas verksamheter.

 

 

 

Vad tycker pedagogerna har varit bra?

”Att vi kämpar med att ge barnen verktyg som hjälper dem matematiskt. Det finns alldeles för lite diskussionsgrupper för förskollärare, där vi har chans att just prata om allt det viktiga ansvaret vi har dagligen. Att det vi gör har någon mening och tanke. Denna fortbildning får dig att tänka efter lite extra, vad gör jag? Varför? Vad vill jag att barnen ska lära sig med detta? Att man inte kör på i vanliga hjulspår, utan får chans att höra hur andra jobbar. Men också stärka en i ens yrkesroll, i att det man redan gör är BRA, och uppmuntra en att fortsätta i samma riktning.” (Förskollärare i förskoleklass)

”Vi tycker mycket om den här fortbildningen, för att den är väldigt inspirerande. Den ger oss kunskap som är viktig och intressant. Alla borde få ta del av detta!” (Två förskolärare i förskolan)

”Fortbildningsstödet upplever jag hittills som genomtänkt, väl utarbetat och strukturerat. Det ger inspiration och tankar, man får mer på fötterna för sitt kommande arbete. Trevligt att träffa andra kollegor och få diskutera tillsammans.” (Tre förskolärare i förskoleklass)

”Jag har inte stött på några svårigheter under fortbildningens gång. Vi har en tendens att se möjligheter i stället. Personalen har en mycket positiv attityd till fortbildningen.” (Förskolechef)

Text: Matematikutvecklarna på PI Malmö