Matematiklyftet för förskollärare/pedagoger i förskolan fortsätter…

Barnhand pekar på teckning.

Matematiklyftet bygger på Alan Bishops sex kulturhistoriskt grundade aktiviteter som på olika sätt anknyter till hur matematik skapas och används och som är ett stöd till innehållet i förskolans läroplan. De sex matematiska aktiviteterna är leka, förklara, lokalisera, konstruera/designa, mäta och räkna.

Vid senaste tillfället, den 26 april, reflekterade vi kring den spatiala förmågan och hur artefakter kan vara ett stöd i att lokalisera och även i att designa. Pedagogerna hade fått i uppgift att planera och påbörja en aktivitet som skulle göra barnen nyfikna och få lust att delta. Deltagarna hade med sig dokumentationer som synliggjorde pedagogens engagemang för att väcka nyfikenhet hos barnen. Mötet och kommunikationen mellan pedagogerna och barnen synliggjordes på ett konkret sätt. Vi reflekterade kring följande frågor: Vilka barn deltog/deltog inte i aktiviteten? Varför blev det så? Kan aktiviteten organiseras/erbjudas på något annat sätt?

Utskrivna bilder vid barn som går över gräsmatta.

Vi fördjupade oss i Bishops matematiska aktivitet lokalisera, behovet av att kunna orientera sig och hitta vägen, utforska, begreppsliggöra och synliggöra den egna rumsliga miljö. Vikten av att vi behöver kunna navigera, vilket innebär att vi måste kunna dokumentera information som inte är synlig. Vi behöver erbjuda barnen aktiviteter som stimulerar detta och där vi ställer frågor som gör att barnen funderar och förklarar sina teorier-i-handling. Pedagogens roll är att stötta barnen i att synliggöra de begrepp som används för att lokalisera såsom under, över, mellan, bredvid, i mitten, riktning… Vi reflekterade även över kartor, hur vi kan introducera kartor tillsammans med barnen och hur barnen kan skapa representationer av sig själv och omgivningen med konkret material, teckningar, bilder och utveckla symboliskt tänkande.

Text och bild: Eva Gustafsson