Mobilitet och migration – ett museum i Malmö

Programmet till konferens.

Migration för med sig tydliga effekter på ekonomi, sociala strukturer, internationell och nationell politik, men den har också en starkt kulturell och identitetsmässig påverkan. Migration kan medföra emancipation och utveckling, både på det individuella och samhälleliga planet, eftersom den tillför så mycket i form av kulturell mångfald, kreativitet och ny dynamik till mottagarlandet.

Men den förknippas också med social och ekonomisk ojämlikhet, exploatering av arbetskraft, trafficking, barnarbete, hårdnande motsättningar, terrorism, osäkerhet, fördomar och rasism. Migrationens narrationer och bilder kan ta sig de mest skilda uttryck. De kan innehålla såväl erfarenheter av trauma och lidande orsakade av fattigdom, nöd och krig, som personliga och samhälleliga erfarenheter av framgång, utveckling och välstånd.

Alla dessa narrationer återfinns i de politiska församlingarna, den breda samhällsdebatten, media och inte minst på alla nivåer i undervisningssektorn. Det migranterna och deras barn har gemensamt är just det faktum att de är migranter. Vissa har tvingats att fly som ett led i en överlevnadsstrategi medan andra kommer till Sverige för att arbeta, studera eller etablerar sig i landet av andra skäl. Mobiliteten över gränserna och internationell migration har alltid varit av grundläggande betydelse för mänskliga civilisationers utveckling och så kommer det att vara även i framtiden. Malmö stad och staten har nu inlett en intressant process som förhoppningsvis ska leda till öppnandet av ett unikt migrationsmuseum i Malmö.

Den 25-26 maj samlades olika aktörer i Malmö för att diskutera med inbjudna internationella och nationella forskare, några av dem världsledande, kring formerna för och innehållet i ett sådant museum. Konferensen, som inleddes med ett frejdigt och inspirerande anförande av kulturminister Alice Bah Kuhnke, är ett led i den dialog som nu pågår kring vad muséet ska representera, vilken funktion det ska fylla och vad det ska innehålla. Malmös skolor och Pedagogisk Inspiration skulle kunna och borde utgöra en viktig röst i det sammanhanget.

Museum är ofta besökta av skolelever i olika åldrar och det är viktigt – när tillfället nu ges – att duktiga pedagoger deltar i förberedelsearbetet så att innehåll och form anpassas även till barn och ungdomars behov och förutsättningar. Om museet görs tillgängligt för barn och ungdomar kan det bli en plats som kommer att utgöra en fantastisk källa till kunskaper, upptäckter och diskussioner kring migration, mobilitet och mänskliga rättigheter i såväl det förflutna som i vår samtid. Berättelser och artefakter som ställs ut i levande miljöer bland levande människor, stora som små, kan göra det osynliga synligt och det ogripbara greppbart – de kan också bidra med upplevelser som får oss att känna samhörighet istället för främlingskap.