När satte du upp ett mål senast?

För några veckor sedan blev jag tillfrågad av Görel Reimer, bibliotekarie på CPI om jag kunde hålla ett kort föredrag om hur jag jobbar som bibliotekarie. Detta lilla anförande ska jag hålla i morgon inom ramen för kursen: ”Bibliotek skapas inte – de växer fram”. Och hur ska jag nu kunna berätta om detta komplexa och oerhört varierande arbete på ynka 20 minuter? Efter att ha funderat ganska mycket, inte mist när jag är ute på mina löprundor kom jag fram till att jag skulle prata om mål.

I nästan allt jag tar mig för både privat och i jobbet sätter jag upp mål. Ju tydligare mål jag skapar, desto större chans har jag att nå dem. Det gäller att undvika att göra som jag alltid har gjort, annars kommer jag att få samma resultat som jag alltid har fått. Vad är då skillnaden mellan ett mål och ett syfte? Ett syfte kan beskrivas som det som anger riktning och besvarar frågan ”varför”. Syften är mer övergripande medan mål är konkreta beskrivningar av vad som ska vara uppfyllt vid en viss tidpunkt. Syften är inte alltid mätbara, mål däremot måste vara mätbara. Annars kan man inte avgöra om målen är uppfyllda. Målen måste alltså vara tydliga och mätbara. De måste vara förankrade och tydliga för alla berörda. De måste vara realistiska och rimliga. Målen måste även vara tidsbegränsade, det ska alltid finnas en tydligt angiven tidpunkt för när målet ska vara uppnått.

“Goals are dreams with deadlines.” (Diana Scharf)

På Malmö latinskolas bibliotek har vi under drygt 10 år arbetat medvetet med måldokument och utvärdering. Den strategiska planen, som uppdateras vart tredje år anger visionen för Malmö latinskolas bibliotek och vilka målsättningar som prioriteras. Biblioteksverksamheten styrs ytterst av de dokument som gäller för den nationella skolverksamheten samt av styrdokument utarbetade av Malmö latinskola. Biblioteket har tagit fram egna mål, som är underordnade de allmänna. I biblioteksverksamhetens mål samt i den därtill hörande handlingsplanen visas hur man från bibliotekets sida kan medverka till att förverkliga skolans vision. Dokumentet ska vara dynamiskt och förändras och utvecklas i samspel med villkor i skolan och i världen utanför.

Biblioteket arbetar enligt följande modell i strävan mot måluppfyllelse: att ur den strategiska planen varje år välja ut och fokusera på ett eller flera av målen genom att lyfta fram dem i en arbetsplan. På så sätt arbetar vi stegvis och koncentrerat mot verksamhetens mål och utformar handlingsplaner för ett faktiskt förverkligande, givetvis synkroniseras dessa mot skolans övergripande mål. I slutet av varje verksamhetsår skriver vi en kvalitetsredovisning där målen i arbetsplanen beskrivs och utvärderas.

När jag tränar inför lopp är det en självklarhet för mig att sätta upp en målbild för vad som ska uppnås i samband med loppet – ett resultat som beskriver tid, placering och känsla. Att uppleva en positiv känsla i samband med en tävling kan vara minst lika viktigt som en personbästa-tid. Inför större lopp sätter jag även upp en rad delmål i form av deltävlingar och träningsmängd. Tydliga mål leder till motivation, engagemang, handling och resultat.

”The indispensable first step to getting the things you want out of life is this: decide what you want.” (Ben Stein)

“This one step, choosing a goal and sticking to it, changes everything.” (Scott Reed)

Text: Karin Ahlstedt