Organisera för skolframgång

Bokomslag till organisera för skolframgång.

Vi vill skapa skolor där alla elever får möjlighet att lyckas. Skolor som främjar alla elevers utveckling och lärande och där nyfikenheten, motivationen och lusten att lära är hög. Vi vill skapa skolor där eleverna når sina mål, är aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande. Vi vill skapa framgångsrika skolor!

Nordisk skolledarkongress pratade fil dr Maria Jarl om sin och kollegorna Klas Anderssons och Ulf Blossings forskning om att organisera för skolframgång!

Framgångsrika skolor

Rektor är tydlig med mål och riktning för skolan. De påminner lärarna om att arbetet handlar om att anpassa undervisningen till elevernas förutsättningar och behov för att på bästa sätt främja lärande och måluppnående.
Lärarna arbetar utifrån samma förståelse av uppdraget. Lärarna uppvisar gemensamma undervisningsrutiner, som kartläggning av elevers kunskaper och lärande och hur lektioner startars, genomförs och avslutas.
Eleverna vet vad som förväntas av dem och är trygga i undervisningssituationen.

Icke-framgångsrika skolor

Rektor saknar tydligt pedagogiskt ledarskap.Verksamheten på skolan är inte tydligt kopplad till att anpassa undervisningen till elevernas förutsättningar och behov för att främja lärande och måluppnående.
Lärarna arbetar huvudsakligen individuellt och isolerat från varandra på grund av intresseskillnader.
Eleverna möter många undervisningssätt när de byter lärare. Eleverna får ägna mycket tid åt att kommer underfund med lärarnas sätt att undervisa och vilka deras förväntningar på eleverna är, istället för att lägga kraft på det a lärandet.

Att organisera för skolframgång

För att nå skolframgång måste kunskapsuppdraget och elevernas lärande stå i fokus. Vi måste utgå ifrån eleverna och vad de behöver för att utveckla kunskaper och färdigheter på bästa sätt. Professionen äger frågan om hur arbetet lokalt ska organiseras och bedrivas. Vilka mål och åtaganden arbetar vi efter på vår skola? Hur ska vi samarbeta för att skapa en gemensam förståelse för utbildningsuppdraget? Hur ser våra undervisningsrutiner ut? Möter vi alla elever på bästa sätt? Viktiga frågor, för skolledare, pedagoger, och elevhälsopersonal att diskutera och reflektera över, för att nå skolframgång i den egna verksamheten!